Zapytanie ofertowe nr 3/2014

 

Dotyczy: postępowanie mające na celu wybór  wykonawcy na zakup, dostawę i montaż rolet okiennych typu „Dzień, noc” do pokoju nauczycielskiego i sali lekcyjnej nr 35  w  Gimnazjum Publicznym nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej.

Zamawiający:

Gimnazjum Publiczne nr 3

w Ostrowi Mazowieckiej ul. Widnichowska 4

07-300 Ostrów Mazowiecka

Tryb udzielania zamówienia:

Zamówienie dotyczy realizacji zadania o wartości szacunkowej poniżej 30.000 Euro, jest udzielane zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności i zasadą przejrzystości. Zamówienie nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż rolet okiennych typu „Dzień noc” do pokoju nauczycielskiego (3 okna x 5 skrzydeł )  i do sali lekcyjnej nr 35 (2 okna x 5 skrzydeł),  w  Gimnazjum Publicznym nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Widnichowska 4  w Ostrowi Mazowieckiej.

Szczegółowy opis prac do wykonania znajduje się w załączniku nr 2.

Wzór umowy stanowi załącznik nr 3.

Materiały zakupuje Wykonawca.

UWAGA! Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej celem weryfikacji przedmiotu zamówienia.

Termin wykonania zamówienia:  od 17.11.2014r. do 03.12.2014r.

Osoba upoważniona do kontaktu: Dyrektor Maria Lewicka - tel (29) 745-24-47, kom. 608-190-075.

Kontakty w sprawach proceduralnych: Michał Kazimierski – sam. ref. ds. zamówień w Urzędzie Miasta (29 679-54-33, e-mail: zzp@ostrowmaz.pl)

Kryterium oceny oferty: Cena – 100%

Zaoferowana przez wykonawcę cena musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do wykonywania zamówienia i nie będzie podlegała podwyższeniu.

Opis przygotowania oferty.

Oferty wg załącznika nr 1   należy składać w zamkniętej kopercie. Oferta musi zostać oznaczona czytelnym pismem ręcznym lub pieczęcią firmową wraz z adresem i nr telefonu wykonawcy. Koperta powinna być oznaczona opisem: „Zakup, dostawa i montaż  rolet okiennych typu „ Dzień noc”   do pokoju nauczycielskiego i do sali lekcyjnej nr 35  w  Gimnazjum Publicznym nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej”.

Miejsce oraz termin składania ofert:

Oferty należy składać osobiście lub listownie do 14 listopada 2014 r. do godz. 11.00 w Kancelarii Urzędu Miasta w Ostrowi Mazowieckiej ul. 3 Maja 66.

Termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 listopada 2014 r. o godz. 11.15 w siedzibie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka (pok. nr 103).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.

Załączniki Nr1-3 (DOC, PDF)

Wytworzył:
Maria Lewicka
(2014-11-05)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2014-11-05 16:02:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2014-11-05 16:06:31)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki