Zapytanie ofertowe nr 5/2014

Dotyczy: postępowanie mające na celu wybór wykonawcy na zadanie pn. zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż 2 meblościanek, (w tym wymiana zlewu wraz zabudową) w pokoju nauczycielskim oraz 2 gablot na puchary sportowe na korytarzu szkolnym w Gimnazjum Publicznym nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Widnichowska 4.

Zamawiający:

Gimnazjum Publiczne nr 3

w Ostrowi Mazowieckiej ul. Widnichowska 4

07-300 Ostrów Mazowiecka

Tryb udzielania zamówienia:

Zamówienie dotyczy realizacji zadania poniżej 30.000 Euro, jest udzielane zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności i zasadą przejrzystości. Zamówienie nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż 2 meblościanek, (w tym wymiana zlewu wraz zabudową) w pokoju nauczycielskim oraz 2 gablot na puchary sportowe na korytarzu szkolnym w Gimnazjum Publicznym nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Widnichowska 4.

Szczegółowy opis prac do wykonania w załączonym przedmiarze (zał. nr 2).

Wzór umowy stanowi załącznik nr 3.

Materiały zakupuje i dostarcza Wykonawca, (resztki materiałów/materiały rozbiórkowe należy wywieźć na wysypisko na koszt Wykonawcy).

Wykonawca udzieli 3 lata gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia.

Warunki udziału w postepowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia:

Należy wykazać się wykonaniem (w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) co najmniej dwóch usług polegających na wykonaniu prac odpowiadających w/w przedmiotowi zamówienia.

UWAGA! Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej celem weryfikacji przedmiotu zamówienia.

Termin wykonania zamówienia: do 09.12.2014r.

Osoba upoważniona do kontaktu: Dyrektor Maria Lewicka – tel. 608-190-075 (29-745-24-47).

Kontakty w sprawach proceduralnych: Michał Kazimierski – sam. ref. ds. zamówień w Urzędzie Miasta (29 679-54-33, e-mail: zzp@ostrowmaz.pl).

Kryterium oceny oferty: Cena – 100%

Zaoferowana przez wykonawcę cena musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do wykonywania zamówienia i nie będzie podlegała podwyższeniu.

Opis przygotowania oferty.

Oferty wg załącznika nr 1 należy składać w zamkniętej kopercie. Oferta musi zostać oznaczona czytelnym pismem ręcznym lub pieczęcią firmową wraz z adresem i nr telefonu Wykonawcy. Koperta powinna być opisem: „Wykonanie 2 meblościanek, wymiany zlewu wraz zabudową w pokoju nauczycielskim oraz wykonania 2 gablot na puchary sportowe na korytarzu szkolnym w Gimnazjum Publicznym nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Widnichowska 4”.

Miejsce oraz termin składania ofert:

Oferty należy składać osobiście lub listownie do 27 listopada 2014r. do godz. 11.00 w Kancelarii Urzędu Miasta w Ostrowi Mazowieckiej ul. 3 Maja 66.

Termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 listopada 2014r. o godz. 11.15 w siedzibie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.

Załączniki Nr1-3: (DOC, PDF)

Załacznik Nr4: Wykaz Usług (DOC, PDF)

Wytworzył:
Maria Lewicka
(2014-11-19)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2014-11-19 15:47:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2014-11-19 15:51:04)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki