Ostrów Mazowiecka, 26.11.2014 r.

D-4.6131.17.2014

 

ZAWIADOMIENIE

BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia

 

 

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zmianami oraz art. 49 ustaw z dnia 154 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zmianami) zawiadamiam, że w dniu 25 listopada 2014 r. została wydana decyzja znak: D-4.604.17.2014 o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku technologicznego stacji uzdatniania wody wraz z remontem istniejących zbiorników wody czystej oraz budowie rurociągu tłocznego (magistrali) od studni głębinowej nr 6 oraz 3 A do stacji uzdatniania wody na działkach o nr ew. 926/18, 926/19, 926/21, 926/25, 935/3, 936/1, 939/3, 904/24, 904/25, 940, 943/1, 943/2, 1072/4 w obrębie miasta Ostrów Mazowiecka w ramach zadania ,,Budowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Sikorskiego 39A”.

 

W związku z powyższym informuję, że z ww. decyzją można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, ul 3 Maja 66 w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkalnictwa i Ochrony Środowiska, pok. nr 7, od poniedziałku do piątku w godz. od 8-ej do 16-ej.

Od decyzji niniejszej służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Miasta w terminie 14 dni od daty publikacji niniejszego zawiadomienia.

 

 

z up. BURMISTRZA

/-/ Danuta Janusz

Pierwszy Zastępca Burmistrza

Wytworzył:
Danuta Janusz
(2014-11-26)
Udostępnił:
Duda Michał
(2014-11-26 09:34:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Duda Michał
(2014-11-26 09:35:50)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki