Ostrów Mazowiecka, dnia 26 listopada 2014r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

(Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro).

Miasto Ostrów Mazowiecka zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, projekt nr POKL.09.01.02-14-001/14.

I. ZAMAWIAJĄCY

Miasto Ostrów Mazowiecka

ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka

Tel. Centrala (29) 679 54 50Fax. (29) 679 54 70

adres: zzp@ostrowmaz.pl

II.TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności.

2. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.).

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie w roku szkolnym 2014/2015 zajęć pozalekcyjnych dla uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej Nr 2 oraz Gimnazjów Publicznych Nr 1 i 4 w Ostrowi Mazowieckiej.

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, gdzie część (zadanie) stanowi:

Nr

części

Nazwa zadania częściowego oraz liczba godzin

Kwalifikacje wymagane od osoby prowadzającej zajęcia

1

2

3

1.

Zajęcia z języka angielskiego – 70 godzin

w Szkole Podstawowej nr 2

w Ostrowi Mazowieckiej:

7 godz. w 2014r.,

63 godz. w 2015r.

wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie języka angielskiego lub egzamin międzynarodowy CAE oraz przygotowanie pedagogiczne

2.

Zajęcia z matematyki – 70 godzin

w Szkole Podstawowej nr 2

w Ostrowi Mazowieckiej:

7 godz. w 2014r.,

63 godz. w 2015r.

wykształcenie wyższe magisterskie  w zakresie matematyki z przygotowaniem pedagogicznym (lub wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym i studia podyplomowe w zakresie matematyki)

3.

Zajęcia z przyrody – 50 godzin

w Szkole Podstawowej nr 2

w Ostrowi Mazowieckiej:

5 godz. w 2014r.,

45 godz. w 2015r.

 

wykształcenie wyższe magisterskie  w zakresie przyrody z przygotowaniem pedagogicznym (lub wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym i studia podyplomowe w zakresie przyrody)

4.

Poradnictwo i doradztwo edukacyjno-zawodowe – 10 godzin

w Szkole Podstawowej nr 2

w Ostrowi Mazowieckiej:

1 godz. w 2014r.,

9 godz. w 2015r.

 

wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie poradnictwa lub doradztwa z przygotowaniem pedagogicznym;  wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu pedagogiki lub oligofrenopedagogiki z przygotowaniem pedagogicznym albo wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym i  wykształcenie kierunkowe w zakresie poradnictwa lub doradztwa (kurs specjalistyczny, studia podyplomowe, licencjat)

5.

Zajęcia z języka angielskiego– 50 godzin

w Gimnazjum Publicznym nr 1

w Ostrowi Mazowieckiej

5 godz. w 2014r.,

45 godz. w 2015r.

wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie języka angielskiego lub egzamin międzynarodowy CAE oraz przygotowanie pedagogiczne,

 

6.

Zajęcia matematyczne– 50 godzin

w Gimnazjum Publicznym nr 1

w Ostrowi Mazowieckiej

5 godz. w 2014r.,

45 godz. w 2015r.

 

wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie matematyki z przygotowaniem pedagogicznym (lub wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym i studia podyplomowe w zakresie matematyki)

7.

Zajęcia z geografii – 30 godzin

w Gimnazjum Publicznym nr 1

w Ostrowi Mazowieckiej

3 godz. w 2014r.,

27 godz. w 2015r.

wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie geografii z przygotowaniem pedagogicznym (lub wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym i studia podyplomowe w zakresie geografii)

8.

Zajęcia chemiczno-fizyczne – 50 godzin

w Gimnazjum Publicznym nr 1

w Ostrowi Mazowieckiej

5 godz. w 2014r.,

45 godz. w 2015r.

wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie chemii i fizyki z przygotowaniem pedagogicznym, (lub wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym i studia podyplomowe w zakresie chemii i fizyki)

 

9.

Poradnictwo i doradztwo edukacyjno-zawodowe– 20 godzin

w Gimnazjum Publicznym nr 1

w Ostrowi Mazowieckiej

2 godz. w 2014r.,

18 godz. w 2015r.

wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie poradnictwa lub doradztwa z przygotowaniem pedagogicznym;  wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu pedagogiki lub oligofrenopedagogiki z przygotowaniem pedagogicznym albo wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym i  wykształcenie kierunkowe w zakresie poradnictwa lub doradztwa (kurs specjalistyczny, studia podyplomowe, licencjat)

10.

Zajęcia z języka obcego – język angielski – 60 godzin

w Gimnazjum Publicznym nr 4

w Ostrowi Mazowieckiej.

6 godz. w 2014r.,

54 godz. w 2015r.

 

Wyższe magisterskie w zakresie języka angielskiego lub egzamin międzynarodowy CAE oraz przygotowanie pedagogiczne

11.

Zajęcia biologiczno-chemiczne– 60 godzin

w Gimnazjum Publicznym nr 4

w Ostrowi Mazowieckiej.

6 godz. w 2014r.,

54 godz. w 2015r.

 

Wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie biologii i chemii z przygotowaniem pedagogicznym (lub wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym i studia podyplomowe w zakresie biologii i chemii)

12.

Matematyka z elementami informatyki – 60 godzin

w Gimnazjum Publicznym nr 4

w Ostrowi Mazowieckiej.

6 godz. w 2014r.,

54 godz. w 2015r.

 

Wyższe magisterskie w zakresie matematyki i informatyki z przygotowaniem pedagogicznym (lub wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym i studia podyplomowe w zakresie biologii i chemii)

13.

Poradnictwo i doradztwo edukacyjno-zawodowe – 20 godzin       w Gimnazjum Publicznym nr 4

w Ostrowi Mazowieckiej.

2 godz. w 2014r.,

18 godz. w 2015r.

wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie poradnictwa lub doradztwa z przygotowaniem pedagogicznym;  wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu pedagogiki lub oligofrenopedagogiki z przygotowaniem pedagogicznym albo wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym i  wykształcenie kierunkowe w zakresie poradnictwa lub doradztwa (kurs specjalistyczny, studia podyplomowe, licencjat)

3. Wykonawca może złożyć ofertę na maksymalnie jedną, wybraną przez siebie część zamówienia. Złożenie ofert na więcej niż jedną części zamówienia przez jednego Wykonawcę skutkować będzie odrzuceniem wszystkich złożonych przez niego ofert.

4. Części nie mogą być dzielone przez Wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone.

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7. Jednostka 1h (godzina) używana jest w rozumieniu 1 godziny lekcyjnej, czyli 45 minut z wyjątkiem godziny indywidualnych porad psychologiczno-pedagogicznych, która wynosi 60 minut.

8. Wykonawcy zobowiązani będą prowadzić zajęcia na podstawie programu i harmonogramu przygotowanego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez Dyrektora danej szkoły/gimnazjum.

9. Do obowiązków Wykonawcy - prowadzącego zajęcia należy między innymi:

1) prowadzenie zajęć (podział godzin w zależności od części), w terminie od dnia zawarcia umowy (grudzień 2014r.) do 22.06.2015r. 

2) prowadzenie poprawnej dokumentacji zajęć (listy obecności, indywidualne karty ucznia, ankiety) oraz terminowe przekazywanie jej Asystentom Koordynatora,

3) sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu raportu kwartalnego z realizacji poradnictwa i doradztwa edukacyjno-zawodowego, uwzględniającego m.in.: liczbę przepracowanych godzin wraz z opisem wykonanych czynności, ewentualne problemy związane z wykonywanymi czynnościami oraz uwagi i sugestie do osób obsługujących realizację,

4) informowania o współfinansowanie projektu ze środków EFS podczas trwania zajęć,

5) przeprowadzanie ankiet ewaluacyjnych.

10. Całość obowiązków jest określona w umowie, której wzór stanowi Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

IV. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Zajęcia prowadzone będą w:

1) Szkole Podstawowej Nr 2, w Zespole Szkół Publicznych nr1 im. Papieża Jana Pawła II, ul. Grota Roweckiego 6, 07-300 Ostrów Mazowiecka,

2) Gimnazjum Publicznym Nr 1, ul. Partyzantów 39, 07-300 Ostrów Mazowiecka,

3) Gimnazjum Publicznym Nr 4, w Zespole Szkół Publicznych nr 2 im. 18. Pułku Artylerii Lekkiej, ul. Szkoły Podchorążych Piechoty 1, 07-300 Ostrów Mazowiecka,

2. Zajęcia będą prowadzone w okresie od dnia zawarcia umowy (grudzień 2014r.) do dnia 22.06.2015r.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się, Wykonawcy, którzy:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

2) posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie oraz/lub na moment realizacji zamówienia

3) dysponują osobą/ami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym w szczególności dysponują osobą/ami, które posiadają minimalne kwalifikacje określone dla każdego zadania częściowego w kolumnie nr 3 tabeli zamieszczonej w pkt III.

4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

5) nie zalegają z podatkami we właściwym Urzędzie Skarbowym oraz nie zalegają ze składkami w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

6) nie są powiązani z Zamawiającym osobowo ani kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

- posiadaniu przynajmniej 10 % udziałów lub akcji;

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

3. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki podmiotowe Wykonawca spełnił.

VI. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE DLA POTWIERDZENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU ORAZ SPOSÓB ICH OCENY:

1. Wnioskodawca powinien przedstawić następujące dokumenty:

1) formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego,

2) Imienny Wykaz osób załącznik nr 2 wraz z wymaganymi załącznikami potwierdzającymi kwalifikacje i wykształcenie kserokopie dyplomów i zaświadczeń

3) oświadczenie osoby wskazanej jako kadra dydaktyczna o prowadzeniu zajęć – dotyczy ofert składanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą – załącznik nr 3.

4) odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – dotyczy ofert składanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą

2. W celu potwierdzenia posiadania powyższych wymagań, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić informacje wymagane w formularzu ofertowym oraz dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań.

3. Wykonawca, który zostanie wybrany przez Zamawiającego zgodnie z kryteriami wskazanymi w pkt. VIII zobowiązany jest niezwłocznie po otrzymaniu informacji o jego wyborze dostarczyć Zamawiającemu:

1) deklarację uczestnictwa w projekcie „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość”, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzania danych osobowych oraz oświadczenia o bezpłatnym wykorzystaniu wizerunku drogą elektroniczną.

4. Zamawiający dostarczy Wykonawcy wzory, deklaracji uczestnictwa w projekcie, oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenia o bezpłatnym wykorzystaniu wizerunku drogą elektroniczną.

5. Z Wykonawcą, który zostanie wybrany przez Zamawiającego zgodnie z kryteriami wskazanymi w pkt. VIII zostanie podpisana umowa na dane zadanie częściowe.

VIII. KRYTERIA OCENY OFERT

Cena – 100%.

IX. SPOSÓB OCENY

1. Najwyższą liczbę punktów w tym kryterium otrzyma oferta najtańsza, pozostałe oferty

otrzymają liczbę punktów odpowiednio mniejszą z dokładnością 2 miejsc po przecinku zgodnie z poniższym wzorem:

Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga

gdzie:

 - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert

 - Cof -  cena podana w ofercie

2. Zamawiający dokona wyboru oferty tego z Wykonawców, którego oferta uzyska w wyniku oceny najwyższą liczbę punktów.

X. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu ofertowym załącznik nr 1, w języku polskim, w formie pisemnej.

2. Oferta musi być podpisana (czytelnie lub z pieczątką imienną) przez osoby upoważnione, wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być naniesione w sposób czytelny, datowane i podpisane przez osobę upoważnioną.

3. Cena musi być podana w polskich złotych (cyfrowo i słownie), być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku oraz być wartością brutto. Złożona oferta musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.

4. Termin ważności oferty wynosi 21 dni.

5. Dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” i poświadczone podpisem przez Wystawcę (osobę/osoby upoważnione).

6. Wykonawca składając ofertę zobowiązuje się do dyspozycyjności w wyznaczonych przez Zamawiającego terminach.

7. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, na kopercie należy umieścić: nazwę Wykonawcy, nazwę i adres Zamawiającego oraz zapis: „Oferta na :Zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu pn. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość – zadanie częściowe nr ….”.

8. Projekt umowy stanowiący załącznik 3 nie podlega negocjacjom, złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień umowy.

XI. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERT

Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty do dnia 11 grudnia 2014r. do godz. 11:00 - w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta, Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka w godzinach od 08:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku, (decyduje data i godzina wpływu)

XII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka (pok. 103), w dniu 11 grudnia 2014 o godzinie 11:20

XIII. UZUPEŁNIENIE I NEGOCJACJE

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z Wykonawcami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.

2. W przypadku gdy najtańsza oferta przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na zamówienie, Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji z potencjalnym Wykonawcą.

XIV. ODRZUCENIE OFERTY. OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

1. Oferta Wykonawcy niezgodna z Zapytaniem zostanie odrzucona przez Zamawiającego.

2. O wyniku postępowania Zamawiający poinformuje każdego Wykonawcę, który złożył ofertę oraz przez umieszczenie informacji na własnej stronie internetowej i tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

XV. INFORMACJA O POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. SPOSÓB

PUBLIKACJI ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

Informacja o postępowaniu o udzielenie Zamówienia oraz publikacja Zapytania ofertowego zostały ogłoszone na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.ostrowmaz.pl oraz poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

Zapytanie ofertowe zostało też skierowane do Wykonawców w liczbie co najmniej 3

w formie pisemnej, faksem lub elektronicznie, odpowiednio na adres, numer faksu lub adres e-mailowy potencjalnego Wykonawcy.

XVI. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA I INFORMACJE

1. Wybór najkorzystniejszej oferty jest ostateczny i nie podlega procedurze odwoławczej.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków Zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę zapytania ofertowego Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano zapytanie ofertowe, zamieszcza na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

4. Zamawiający może w każdej chwili unieważnić postępowanie o udzielenia Zamówienia bez podania przyczyny.

5. Wszelkie informacje dotyczące zamówienia można uzyskać pod numerem telefonu: (29) 679-54-33 lub mailem: zzp@ostrowmaz.pl

6. Wszystkie załączniki w wersji elektronicznej dostępne są na stronie www.bip.ostrowmaz.pl w zakładce: Informacje Burmistrza Miasta> Ogłoszenia i Obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIKI:

1. Zapytanie ofertowe

2. Załącznik nr1: Formularz Ofertowy (DOC, PDF)

3. Załącznik nr2-3: Wykaz Osób i Oświadczenie (DOC, PDF)

4. Załącznik nr4: Wzór Umowy (DOC, PDF)


Ostrów Mazowiecka, dnia 03.12.2014r.

INFORMACJA O ZMIANACH W TREŚCI OGŁOSZENIA

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, iż w treści ogłoszenia o zapytaniu ofertowym na Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu pn. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość” Zamawiający dokonuje następujących zmian:

1)

W Ustępie nr 2 w sekcji III (Opis przedmiotu zamówienia), w kolumnie trzeciej tabeli z zadaniami częściowymi (Kwalifikacje wymagane od osoby prowadzającej zajęcia):

a) w części nr 8 -  Zamawiający dopuszcza również wariant, aby zajęcia mogła prowadzić osoba posiadająca wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym zakresie jednego przedmiotu (np. chemii) oraz studia podyplomowe w zakresie drugiego przedmiotu (np. fizyki).

b) w części nr 11 -  Zamawiający dopuszcza również wariant, aby zajęcia mogła prowadzić osoba posiadająca wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym zakresie jednego przedmiotu (np. biologii) oraz studia podyplomowe w zakresie drugiego przedmiotu (np. chemii).

c) w części nr 12 -  Zamawiający prostuje omyłkę. Opis wymagań w kolumnie nr 3 dla tej części otrzymuje brzmienie: „Wyższe magisterskie w zakresie matematyki i informatyki z przygotowaniem pedagogicznym; wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym i studia podyplomowe w zakresie matematyki i informatyki albo wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym zakresie jednego przedmiotu (np. matematyki) oraz studia podyplomowe w zakresie drugiego przedmiotu (np. informatyki)”.

2)

Ustęp nr 3 w sekcji III (Opis przedmiotu zamówienia) otrzymuje brzmienie:

„III. 3. Wykonawca może złożyć ofertę na maksymalnie trzy, wybrane przez siebie części zamówienia. Złożenie ofert na więcej niż trzy części zamówienia przez jednego Wykonawcę skutkować będzie odrzuceniem wszystkich złożonych przez niego ofert.”

3)

Zamawiający wyjaśnia iż zapis ust. 1 w sekcji XIII daje Zamawiającemu prawo wezwania Wykonawców do uzupełnienia brakujących dokumentów, będących załącznikami do oferty lub do wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający nie dopuszcza negocjacji dot. ceny oraz warunków wykonywania zamówienia (Zamawiający może jednak poprawić omyłki i będzie w tym celu stosował odpowiednio art. 87 ust 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych).

Pozostała treść ogłoszenia pozostaje bez zmian.

Wytworzył:
Władysław Krzyżanowski
(2014-11-26)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2014-11-26 15:16:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2014-12-03 13:02:18)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki