Zespół Szkół Publicznych Nr 1

im. Papieża Jana Pawła II

ul. Stefana Grota Roweckiego 6

07-300 Ostrów Mazowiecka

tel. (29) 7453332

Zaproszenie do składania ofert

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: „Zakup i dostawę do Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej dwóch fabrycznie nowych zestawów interaktywnych (dwóch komputerów przenośnych, dwóch tablic interaktywnych wraz z projektorami krótkoogniskowymi), oraz programu komputerowego Microsoft Office 2013 z licencją na 5 stanowisk”.

 I. Opis przedmiotu i zakres zamówienia:

  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej dwóch fabrycznie nowych zestawów interaktywnych (dwóch komputerów przenośnych, dwóch tablic interaktywnych wraz z projektorami krótkoogniskowymi), oraz programu komputerowego Microsoft Office 2013 z licencją na 5 stanowisk.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 3 do zapytania.

  1. Termin wykonania zamówienia: do 12 grudnia 2014r.;
  1. Wykonawca dołączy do oferty karty katalogowe urządzeń umożliwiające Zamawiającemu weryfikację oferowanego przedmiotu zamówienia.
  2. Cena ma uwzględniać koszty transportu do siedziby Zamawiającego.
  3. Warunki płatności: przelew, w ciągu 21 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.

II. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Najniższa cena =100%.

III. Przygotowanie i złożenie oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem – liczy się data wpływu) w siedzibie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka (pok. nr 1 - Kancelaria Urzędu Miasta) na formularzu oferty – załącznik nr 1 do zapytania.

Do formularza należy dołączyć:

  1. Oświadczenie o posiadaniu doświadczenia w wykonywaniu podobnych zadań oraz o posiadaniu niezbędnego sprzętu – załącznik nr 2.
  2. Karty katalogowe urządzeń umożliwiające Zamawiającemu weryfikację oferowanego przedmiotu zamówienia.

Oferta powinna być opakowana w jednej kopercie, opatrzonej napisem: „Zakup i dostawa do Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej dwóch fabrycznie nowych zestawów interaktywnych oraz programu komputerowego Microsoft Office 2013 z licencją na 5 stanowisk”.

Oferty należy składać do dnia 04.12.2014r. do godz. 11.00.

IV. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, (pok. nr 103) w dniu 04.12.2014r. o godz. 11.15, pok. Nr 103.

V. Kontakt z Zamawiającym:

  1. w zakresie merytorycznym: Pani Dorota Brzostek- Dyrektor Szkoły: tel. (29) 745-33-32,
  2. w zakresie formalnym: Pan Michał Kazimierski, tel.(29)679-54-33, zzp@ostrowmaz.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Miasto Ostrów Mazowiecka nie może być pociągnięte do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez wykonawców w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

Załączniki:

Załączniki nr 1–4 (DOC, PDF)

 


ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO OGŁOSZENIA

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, iż w toku postępowania wpłynęło zapytanie do ogłoszenia o następującej treści:

W nawiązaniu do zapytania ofertowego na: „Zakup i dostawę do Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej dwóch fabrycznie nowych zestawów interaktywnych (dwóch komputerów przenośnych, dwóch tablic interaktywnych wraz z projektorami krótkoogniskowymi), oraz programu komputerowego Microsoft Office 2013 z licencją na 5 stanowisk”, prosimy o informację, czy Zamawiający dopuści inne tablice interaktywne oraz projektory jako równoważne (np. tablicę IQ Board IR-D 87 oraz projektory marki Optoma lub NEC).

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowych kwestiach jest następujące:

Zamawiający, dopuszcza również inne tablice interaktywne oraz projektory o równoważnych parametrach.

Ostrów Mazowiecka, dnia 28.11.2014r.


ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO OGŁOSZENIA - II

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, iż w toku postępowania wpłynęło zapytanie do ogłoszenia o następującej treści:

W nawiązaniu do zapytania ofertowego na: „Zakup i dostawę do Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej dwóch fabrycznie nowych zestawów interaktywnych (dwóch komputerów przenośnych, dwóch tablic interaktywnych wraz z projektorami krótkoogniskowymi), oraz programu komputerowego Microsoft Office 2013 z licencją na 5 stanowisk”, prosimy o informację, czy Zamawiający dopuści projektor marki Nec model M260xs o parametrach niemal identycznych lub lepszych zbudowany w tej samej technologii spełniający niemal wszystkie parametry z SIWZ zapytania ofertowego, prócz dystansu projekcji który wynosi zamiast 0,5-2,5 dystans 0,6-1.1. Projektor który życzy sobie Zamawiający to Esprit PST250x który nie jest już produkowany i został wycofany z rynku co utrudnia jego pozyskanie, a  spełnienie wszystkich parametrów wymagałoby zaproponowanie dużo droższych modeli.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowych kwestiach jest następujące:

Zamawiający dopuszcza także równoważny projektor o parametrach wskazanych w zapytaniu.

Ostrów Mazowiecka, dnia 02.12.2014r.

 

Wytworzył:
Dorota Brzostek
(2014-11-26)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2014-11-26 15:50:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2014-12-02 12:31:42)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki