Zespół Szkół Publicznych Nr 1

im. Papieża Jana Pawła II

ul. Stefana Grota Roweckiego 6

07-300 Ostrów Mazowiecka

tel. (29) 7453332

Zaproszenie do składania ofert

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: „Zakup i dostawę 30 stolików uczniowskich dwuosobowych z regulacją wysokości 2-6 i 60 krzesełek uczniowskich z regulacją wysokości 2-6 oraz 2 biurek dla nauczycieli do Zespołu Szkół Publicznych Nr 1  w Ostrowi Mazowieckiej”.

I. Opis przedmiotu i zakres zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa:
 1.  30 stolików uczniowskich dwuosobowych z regulacją wysokości 2-6;
 2. 60 krzesełek z regulacją wysokości 2-6 do 2 sal lekcyjnych;
 3.  dwóch biurek dla nauczycieli w kolorze calvados;
 1. Termin wykonania zamówienia: do 19 grudnia 2014r.;
 1. Cena ma uwzględniać koszty transportu do siedziby Zamawiającego.
 2. Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej w celu prawidłowego obliczenia ceny ofertowej.
 3. Warunki płatności: przelew, w ciągu 14 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.

II. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Najniższa cena =100%.

III. Przygotowanie i złożenie oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem – liczy się data wpływu) w siedzibie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka (pok. nr 1 - Kancelaria Urzędu Miasta) na formularzu oferty – załącznik nr 1 do zapytania.

Do formularza należy dołączyć:

 1. Oświadczenie o posiadaniu doświadczenia w wykonywaniu podobnych zadań oraz o posiadaniu niezbędnego sprzętu – załącznik nr 2.
 2. Karty katalogowe umożliwiające Zamawiającemu weryfikację oferowanego przedmiotu zamówienia.

Oferta powinna być opakowana w jednej kopercie, opatrzonej napisem:„Zakup i dostawę stolików i 60 krzesełek uczniowskich oraz biurek dla nauczycieli do Zespołu Szkół Publicznych Nr 1”.

Oferty należy składać do dnia 04.12.2014r. do godz. 11.00.

IV. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, (pok. nr 103) w dniu 04.12.2014r. o godz. 11.15, pok. Nr 103.

V. Kontakt z Zamawiającym:

 1. w zakresie merytorycznym: Pani Dorota Brzostek- Dyrektor Szkoły: tel. (29) 745-33-32,
 2. w zakresie formalnym: Pani Marzena Grabowska, Pan Michał Kazimierski tel.(29) 679-54-33, zzp@ostrowmaz.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Miasto Ostrów Mazowiecka nie może być pociągnięte do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez wykonawców w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

Załączniki:

Załącznik nr 1–3 (DOC, PDF)

Wytworzył:
Dorota Brzostek
(2014-11-26)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2014-11-26 15:55:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2014-11-26 15:58:06)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki