Miejskie Przedszkole Nr 2

ul. Zwycięstwa 2

07-300 Ostrów Mazowiecka

Zaproszenie do składania ofert

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

Miejskie Przedszkole Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej ul. Zwycięstwa 2 zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zakup i dostawę urządzenia wielofunkcyjnego (kopiarka – drukarka: kolor), wraz z obsługą serwisową w okresie gwarancji.

I. Zakres przedmiotu zamówienia:

 1. Zakres zamówienia obejmuje:
  1. dostawę, instalację i uruchomienie fabrycznie nowego i nieużywanego  urządzenia wielofunkcyjnego (kopiarka – drukarka: kolor) typu Kyocera Mita TASK alfa 1800, duplex, RADF, toner startowy na 3 000 stron. Szczegółowe parametry urządzenia:
 1. Drukowanie z prędkością 18 stron na minutę,
 2. Funkcja drukowania i skanowania w kolorze w standardzie,
 3. Funkcja kopiowania kart ID,
 4. Szybkość 18/8 stron na minutę A4/A3
 5. Rozdzielczość 600 x 600 dpi, 256 odcieni
 6. Czas nagrzewania ok. 17.2 sekund od włączenia
 7. Czas do pierwszej kopii ok. 5.7 sekund
 8. Wymiary 565 x 527 x 485 mm ( Szer. x Głęb. x Wys.)
 9. Pobór mocy: Drukowanie: 385 W, Stan czuwania: 75 W, Stan uśpienia: 1.54 W
 10. Certyfikaty: TÜV/GS, CE - To urządzenie jest produkowane zgodnie z normą jakości ISO 9001 oraz normą ochrony środowiska ISO 14001,
 11. Pojemność wejściowa: 300 kartkowa uniwersalna kaseta na papier, Podajnik ręczny - 100 kartkowa taca wielofunkcyjna, Maksymalna pojemność 1300 arkuszy A4, Pojemność wyjściowa 250 kartek wydrukiem do dołu.

2) wniesienie we wskazane miejsce, zainstalowanie, podłączenie i uruchomienie urządzenia w siedzibie Zamawiającego,

3) dostarczenie w ramach wynagrodzenia za urządzenie materiałów eksploatacyjnych wymaganych do pierwszego uruchomienia,

4) dostarczenie wraz z Urządzeniem w szczególności:- instrukcji obsługi (sporządzoną w języku polskim, jeżeli dokument będzie sporządzony w innym języku niż polski, należy do tego dokumentu dołączyć tłumaczenie); - kart gwarancyjnych.

5) Przeszkolenie użytkowników w zakresie obsługi i eksploatacji urządzenia.

6) Obsługę serwisową w/w urządzenia w okresie gwarancji obejmującą:

a) Dostawę i wymianę części zużywających się w okresach gwarancji z częstotliwością zalecaną przez producenta.

b) Wykonywanie w okresach gwarancji dostaw i wymian materiałów eksploatacyjnych (np. bęben, developer) z częstotliwością zalecaną przez producenta (Nie dotyczy tonerów).

c) Wykonywanie przeglądów konserwacyjnych z częstotliwością zalecaną przez producenta.

Dostarczane materiały eksploatacyjne i części zużywające się muszą być produktami oryginalnymi,  fabrycznie nowymi, nie przeterminowanymi, nie używanymi i nie pochodzącymi z odzysku.

8) Udzielenie gwarancji i rękojmi: minimum 36 miesięcy (zgodnie ze wzorem umowy).

 1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia o zamówieniu.
 2. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca złoży wraz z ofertą foldery (prospekty) lub  inne podobne dokumenty zawierające nazwę i specyfikację techniczną (opis) oferowanego urządzenia.
 3. Wykonawca  winien:

1) posiadać aktualny certyfikat producenta lub przedstawiciela producenta na terenie RP upoważniający do prowadzenia handlu i świadczenia usług serwisowych oferowanych urządzeń

2) złożyć oświadczenie, że posiada odpowiedni potencjał, wiedzę oraz doświadczenie do wykonywania serwisu oferowanych urządzeń.

 1. Zaoferowana cena ma uwzględniać koszty transportu do siedziby Zamawiającego.
 2. Warunki płatności: zgodnie ze wzorem umowy: przelew 21 dni, od wpływu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.

II. Termin wykonania zamówienia: 10 dni od daty zawarcia umowy (w zakresie dostawy, instalacji i uruchomienia kopiarki oraz przeszkolenia użytkowników w zakresie obsługi i eksploatacji).

III. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Cena=100%

IV. Przygotowanie i złożenie oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem – liczy się data wpływu) do Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka (pok. nr 1 - Kancelaria Urzędu Miasta) na Formularzu Oferty - załącznik nr 1. Do oferty należy dołączyć:

 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
 2. Foldery (prospekty) lub inne podobne dokumenty zawierające nazwę i specyfikację techniczną (opis) oferowanego urządzenia.
 3. Poświadczoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopię aktualnego certyfikatu producenta lub przedstawiciela producenta na terenie RP upoważniający do prowadzenia handlu i świadczenia usług serwisowych oferowanego urządzenia,

Oferta powinna być opakowana w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę urządzenia wielofunkcyjnego wraz z obsługą serwisową w okresie gwarancji”.

Oferty należy składać do dnia 04.12.2014r. do godz. 11.00.

V. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, (pok. nr 103) w dniu 04.12.2014r. o godz. 11.15, pok. Nr 103.

VI. Kontakt z Wykonawcą:

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

 1. w zakresie merytorycznym: Pani Wanda Zaręba – Dyrektor Przedszkola, tel. (29) 746-20-56,
 2. w zakresie formalnym: Pani Marzena Grabowska, Pan Michał Kazimierski tel.(29) 679-54-33

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego ogłoszenia (co najmniej na dwa dni przed upływem terminu składania ofert oraz do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.

Załączniki:

Załączniki:Nr1 -3 Formularz Oferty (DOC, PDF)

Wytworzył:
Wanda Zaręba
(2014-11-26)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2014-11-26 16:00:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2014-11-26 16:03:27)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki