Gimnazjum Publiczne nr 1

ul. Partyzantów 39

07-300 Ostrów Mazowiecka

NIP: 759-15-20-515, REGON 550719337

Zaproszenie do składania ofert

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

Dyrektor Gimnazjum Publicznego Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: zakup i dostawę fabrycznie nowego zestawu interaktywnego, tj. tablicy interaktywnej z projektorem krótkoogniskowym i uchwytem.

I. Opis przedmiotu i zakres zamówienia:

  1. Zakup i dostawa  fabrycznie nowego zestawu interaktywnego, tj. tablicy interaktywnej z projektorem krótkoogniskowym i uchwytem dla Gimnazjum Publicznego nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 3 do zapytania.

  1. Termin wykonania zamówienia: do 17 grudnia 2014r.;
  1. Wykonawca dołączy do oferty karty katalogowe urządzeń umożliwiające Zamawiającemu weryfikację oferowanego przedmiotu zamówienia.
  2. Cena ma uwzględniać koszty transportu do siedziby Zamawiającego.
  3. Warunki płatności: przelew, w ciągu 21 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.

II. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Najniższa cena =100%.

III. Przygotowanie i złożenie oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem – liczy się data wpływu) w siedzibie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka (pok. nr 1 - Kancelaria Urzędu Miasta) na formularzu oferty – załącznik nr 1 do zapytania.

Do formularza należy dołączyć:

  1. Oświadczenie o posiadaniu doświadczenia w wykonywaniu podobnych zadań oraz o posiadaniu niezbędnego sprzętu – załącznik nr 2.
  2. Karty katalogowe urządzeń umożliwiające Zamawiającemu weryfikację oferowanego przedmiotu zamówienia.

Oferta powinna być opakowana w jednej kopercie, opatrzonej napisem: „Zakup i dostawa  fabrycznie nowego zestawu interaktywnego, dla Gimnazjum Publicznego nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej.”

Oferty należy składać do dnia 04.12.2014r. do godz. 11.00.

IV. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, (pok. nr 103) w dniu 04.12.2014r. o godz. 11.15, pok. Nr 103.

V. Kontakt z Zamawiającym:

  1. w zakresie merytorycznym: Pan Zbigniew Wajszczyk, tel. 29 74 528 34; Pani Ewa Subda- Dyrektor Szkoły, tel. (29) 745 28 34;
  2. w zakresie formalnym: Pani Marzena Grabowska, Pan Michał Kazimierski, tel.(29)679-54-33, zzp@ostrowmaz.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Miasto Ostrów Mazowiecka nie może być pociągnięte do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez wykonawców w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

Załączniki:

Załącznik nr 1-4 (DOC, PDF)


Ostrów Mazowiecka, dnia 28 listopada 2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE TREŚCI ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT

W ogłoszeniu o zapytaniu ofertowym na zakup i dostawę fabrycznie nowego zestawu interaktywnego, tj. tablicy interaktywnej z projektorem krótkoogniskowym i uchwytem do Gimnazjum Publicznego Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej dokonuje się następujących zmian:

1)

W sekcji I (Opis przedmiotu i zakres zamówienia) po ustępie 5 dodaje się ust. 6 i 7:

„6. Wymagane okresy gwarancji producenta: zgodnie ze specyfikacja techniczną (Załącznik Nr 3 - opis przedmiotu zamówienia).

7. Na dostarczony sprzęt Wykonawca udzieli rękojmi na okres min. 2 lat oraz gwarancji jakości na okres min. 12 miesięcy, liczony od daty odbioru.”

2)

Punkt 2 litera c w Formularzu Oferty (załącznik nr 1 do ogłoszenia o zaproszeniu) otrzymuje brzmienie:

2. c) Okres gwarancji: zgodnie z ogłoszeniem oraz specyfikacją techniczną (Załącznik Nr 3 - opis przedmiotu zamówienia).”

3)

W §5 Wzoru Umowy (załącznik nr 4 do ogłoszenia o zaproszeniu) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

§5. 1. Wykonawca udziela na dostarczony przedmiot umowy gwarancji jakości na okres …… miesięcy (min. 12 miesięcy) liczonego od daty odbioru przedmiotu umowy.

2. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi wygasają po upływie …… lat (min. 2 lata), licząc od daty odbioru przedmiotu umowy.”

Pozostała treść zaproszenia pozostaje bez zmian.

Załączniki:

Poprawione Załącznik nr 1-4 (DOC, PDF)

Wytworzył:
Ewa Subda
(2014-11-26)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2014-11-26 16:12:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2014-11-28 13:11:22)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki