Miasto Ostrów Mazowiecka

3 Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

Zaproszenie do składania ofert

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

Miasto Ostrów Mazowiecka zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na konserwację mogił i pomników znajdujących się na cmentarzu oraz utrzymanie miejsc pamięci narodowej na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka.

I. Opis przedmiotu i zakres zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest konserwacja mogił i pomników znajdujących się na cmentarzu parafialnym oraz miejsc pamięci narodowej na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka.
 2. Wykaz miejsc pamięci narodowej do utrzymania:

Cmentarz

1

Wspólna Mogiła Żołnierzy W.P. 1939 roku

2

Pomnik Partyzantów 13 Pułku AK poległych pod Pecynką

3

Wspólna Mogiła Żołnierzy 1920 roku

4

Mogiły Żołnierzy poległych w latach 1918

5

Tablica pomordowanych w latach 1939-1956

6

Tablica i mogiły żołnierzy Armii Krajowej

7

Grobowiec L. Mieczkowskiego

Tereny miasta

1

Ulica 63 Roku – Krzyż Powstańców 1863 roku

2

Ulica Piłsudskiego  - Tablica pamiątkowa Marszałka J. Piłsudskiego

3

Plac K.A. Mazowieckiej - Kamień upamiętniający żołnierzy 18 Pułku Artylerii Lekkiej

4

Ulica E. Orzeszkowej – Kamień upamiętniający Powstańców Styczniowych 1863 roku

5

Ulica 3 Maja – Pomnik K. A. Mazowieckiej

6

Plac Wolności – Obelisk z tablicą pamiątkową

7

Przy Obwodnicy – Tablica upamiętniająca pomordowanych Żydów

 1. Do obowiązków Wykonawcy należy:
  1. odchwaszczanie, pielenie, omiatanie, usuwanie wypalonych zniczy, uschniętych kwiatów, zniszczonych wieńców,
  2. koszenie trawy, przycięcie żywopłotów na mogiłach, przy tablicach i pomnikach,
  3. rozstawienie zniczy zakupionych przez Urząd Miasta,
  4. uzupełnienie ubytków w obrzeżu tablicy przy Dębie na Placu Wolności – materiał po stronie Wykonawcy,
  5. konserwacja tablic, czyszczenie, zabezpieczenie powierzchni (przed kurzem pleśnią, opadami) ochronną powłoką – materiał po stronie Wykonawcy,
  6. uzupełnienie kory wokół krzewów przy tablicy pamiątkowej Marszałka Piłsudskiego- materiał zapewnia na swój koszt Wykonawca,
  7. nasadzenie begonii stale kwitnących (25 białych i 25 czerwonych) na wspólnej mogile Żołnierzy W.P. 1939 r.- materiał zapewnia na swój koszt Wykonawca.
  8. bieżące utrzymanie roślin w donicach oraz nasadzonych w gruncie: podlewanie, pielenie, rośliny wieloletnie należy zabezpieczyć przed przemarznięciem.
  9. rozłożenie kwiatów (zakupionych przez Urząd Miasta) do dekoracji miejsc pamięci narodowej w dniach świat narodowych t. j. 15 sierpnia, 1 listopada, 11 listopada i innych uroczystości,
  10. odśnieżanie alejek wokół mogił i pomników będących w utrzymaniu Miasta Ostrów Mazowiecka.
 2. Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej w celu weryfikacji opisu przedmiotu zamówienia i prawidłowego obliczenia ceny oferty.
 3. Zaproponowana przez Wykonawcę cena musi uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy lub jej części po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy:
  1. w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, a nie można było tego przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
  2. w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę.
 5. W przypadku nienależytego wykonania lub niewykonania prac, co do których zgłoszono Wykonawcy zastrzeżenia, uwagi i wyznaczono dodatkowy termin na ich usunięcie, Zamawiający zastrzega sobie prawo do obniżenia wynagrodzenia miesięcznego.
 6. Termin wykonania zamówienia: od stycznia 2015r. do dnia 31 grudnia 2015 roku.
 7. Warunki płatności: przelew 14 dni, od wpływu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.

II. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Najniższa cena=100%.

III. Przygotowanie oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem – liczy się data wpływu do Urzędu Miasta) w siedzibie Zamawiającego (Kancelaria Urzędu Miasta) na formularzu oferty – załącznik nr 1 do zapytania.

W ofercie należy podać cenę za cały okres wykonywania zamówienia (łącznie 12 miesięcy).

Oferta powinna być opakowana w jednej kopercie, zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Oferta na konserwację mogił i pomników oraz utrzymanie miejsc pamięci narodowej”.

Oferty należy składać do dnia 18.12.2014r. do godz. 11.00.

IV. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.12.2014r. o godz. 11.15, pok. Nr 103.

V. Kontakt z Zamawiającym:

 1. w zakresie merytorycznym: Pani Aleksandra Renik, tel. (29)679-54-38,
 2. w zakresie formalnym: Pan Michał Kazimierski, tel.(29)679-54-33, zzp@ostrowmaz.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.

Załącznik nr 1 – Formularz Oferty (DOC, PDF)

Wytworzył:
Władysław Krzyżanowski
(2014-12-10)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2014-12-10 13:18:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2014-12-10 13:21:35)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki