Miasto Ostrów Mazowiecka

3 Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

Zaproszenie do składania ofert

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

Miasto Ostrów Mazowiecka zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na wykonywanie monitoringu lokalnego systemu alarmowego w budynku Urzędu Miasta w Ostrowi Mazowieckiej.

I. Opis przedmiotu i zakres zamówienia:

 1. Monitoring lokalnego systemu alarmowego w budynku Urzędu Miasta w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. 3-go Maja 66  – całodobowo 7 dni w tygodniu poprzez aktywne prowadzenie obserwacji sygnału odbieranego z obiektu, oraz w przypadku otrzymania sygnału o alarmie, powiadomienie o nim Zamawiającego i wysłanie grupy interwencyjnej.
 2. Wykonawca zapewni gotowość i interwencje załóg patrolowo-interwencyjnych wyposażonych w środki przymusu bezpośredniego, które podejmą działania ochronne po każdym zgłoszeniu alarmowym i w każdym zagrożeniu wykrytym podczas monitorowania.
 3. Dojazd do chronionego obiektu odbędzie się w czasie nie dłuższym niż 5 minut od czasu zaalarmowania.
 4. Wykonawca zobowiąże się do prowadzenia rejestru dotyczącego zaistniałych zdarzeń dotyczących obiektu (kradzieże, wandalizm, trwałe uszkodzenia, usterki, rozboje, itp.) oraz bezpłatne udostępnienie rejestrów i bilingów Zamawiającemu na każde żądanie; niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych zdarzeniach oraz codzienne przesyłanie drogą elektroniczną protokołów, a także sporządzanie comiesięcznych sprawozdań z przeprowadzonych prac.
 5. Wykonawca zobowiąże się do współpracy z Policją i Strażą Miejską podczas zaprowadzania porządku publicznego w ochranianych obiektach, a także z innymi służbami w przypadku wystąpienia zagrożenia.
 6. Wykonawca zobowiąże się do prowadzenia wzmożonej kontroli obiektów, szczególnie w godzinach nocnych.
 7. Wykonawca powinien posiadać ważną do końca 2015 roku koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia.
 8. Wykonawca powinien wykazać się wykonaniem min. dwóch usług w zakresie ochrony mienia w okresie ostatnich 2 lat liczonych od terminu składania ofert.
 9. Cena podana w ofercie obowiązywać będą podczas trwania umowy i nie ulegnie zmianie.
 10. Termin realizacji zamówienia: Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta na czas określony od stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r.
 11. Warunki płatności: raz na kwartał, przelew 14 dni od wpływu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.

II. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Najniższa cena za 1 kwartał wykonywania usługi=100%.

III. Przygotowanie i złożenie oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem – liczy się data wpływu do Urzędu Miasta) w siedzibie Zamawiającego (pokój nr: 1 Kancelaria Urzędu Miasta) na formularzu oferty – załącznik nr 1 do zapytania. Do formularza należy dołączyć:

-oświadczenie o posiadanych na terenie Ostrowi Mazowieckiej grupach interwencyjnych,

-potwierdzone za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem Zamawiającego kopie:

1) Koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia;

2) Dokumentów potwierdzających wykonanie min. dwóch usług w zakresie ochrony osób i mienia w okresie ostatnich 2 lat liczonych od terminu składania ofert.

 Oferta powinna być opakowana w jednej kopercie, zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Oferta na monitoring lokalnego systemu alarmowego w budynku Urzędu Miasta w Ostrowi Mazowieckiej”.

Oferty należy składać do dnia 29.12.2014r. do godz. 11.00.

IV. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.12.2014r. o godz. 11.15, pok. Nr 103.

V. Kontakt z Wykonawcą:

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami jest:

 1. w zakresie merytorycznym: Pan Artur Kołodziej, tel. (29)679-54-65, admin@ostrowmaz.pl
 2. w zakresie formalnym: Pan Michał Kazimierski, tel.(29)679-54-33, zzp@ostrowmaz.pl
 3. w zakresie formalnym: Pan Marzena Grabowska, tel.(29)679-54-33, zzp@ostrowmaz.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.

Załączniki do pobrania:

Formularz Oferty (DOC, PDF)

 



 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2014-12-17)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2014-12-17 13:48:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2014-12-17 13:50:02)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki