Miasto Ostrów Mazowiecka

3 Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

Zaproszenie do składania ofert

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

Miasto Ostrów Mazowiecka zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na Prowadzenie Szaletu Miejskiego w roku 2015.

I. Opis przedmiotu i zakres zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest Prowadzenie Szaletu Miejskiego usytuowanego w parku miejskim przy ulicy 3 Maja w Ostrowi Mazowieckiej.
 2. Do obowiązków prowadzącego Szalet Miejski należeć będzie:
  1. utrzymanie i konserwacja szaletu,
  2. ponoszenie kosztów za pobór wody, odprowadzanie ścieków, zużytą energię elektryczną i cieplną,
  3. zapewnienie środków czystości niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania szaletu,
  4. wykonywanie bieżących napraw obiektu i utrzymania go w stanie niepogorszonym,
  5. utrzymanie czystości wokół szaletu miejskiego: usuwanie liści, śmieci i innych nieczystości z terenu przyległego do szaletu.
 3. Wykonawca zapewnieni pracę Szaletu Miejskiego przez co najmniej 8 godzin dziennie w dni powszednie w okresie letnim w godzinach 10.00 – 18.00 w okresie zimy 7.30 – 15.30 oraz utrzymanie obiektu oraz terenu do niego przyległego w należytym stanie sanitarno-porządkowym
 4. Wykonawca powinien posiadać niezbędne doświadczenie w wykonywaniu podobnych zadań.
 5. Zaoferowana cena ma uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do wykonania usługi.
 6. Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2015 do 31.12.2015r.,
 7. Warunki płatności: przelew 14 dni, wpływu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.

II. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Najniższa cena za 1 miesiąc wykonywania usługi =100%.

III. Przygotowanie oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem – liczy się data wpływu do Urzędu Miasta) w siedzibie Zamawiającego (Kancelaria Urzędu Miasta) na formularzu oferty – załącznik nr 1 do zapytania.

Oferta powinna być opakowana w jednej kopercie, zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Oferta na prowadzenie Szaletu Miejskiego w roku 2015”.

Oferty należy składać do dnia 30.12.2014r. do godz. 11.00.

IV. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.12.2014r. o godz. 11.15, pok. Nr 103.

V. Kontakt z Zamawiającym:

 1. w zakresie merytorycznym: Pan Grzegorz Czyronis, tel. (29)679-54-44, kom. 501-705-444
 2. w zakresie formalnym: Pan Michał Kazimierski, tel.(29)679-54-33, zzp@ostrowmaz.pl
 3. w zakresie formalnym: Pani Marzena Grabowska tel.(29)679-54-33, zzp@ostrowmaz.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Miasto Ostrów Mazowiecka nie może być pociągnięte do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez wykonawców w związku z przygotowaniem  i dostarczeniem oferty.

Załaczniki do pobrania:

Zał.Nr1 - Formularz Oferty (DOC, PDF)

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2014-12-18)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2014-12-18 13:31:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2014-12-18 13:39:16)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki