Miasto Ostrów Mazowiecka

3 Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

Zaproszenie do składania ofert

 Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

Miasto Ostrów Mazowiecka zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na dostawę napojów i soków.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa (sprzedaż, dowóz i wniesienie do siedziby Zamawiającego) napojów i soków, wymienionych w formularzu cenowym - załączniku nr 2 do zapytania, dla potrzeb Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka.
 2. Ilości wykazane w załączniku nr 2 stanowią szacunkowe zapotrzebowanie na napoje i soki w okresie od dnia zawarcia umowy do 30.06.2015 roku. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie w ilościach wynikających z bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego (zamówienia będą składane średnio trzy razy w miesiącu).
 3. Wykonawca zapewni dostawę napojów i soków, zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami w ciągu maksymalnie jednego dnia roboczego od dnia przekazania zamówienia drogą telefoniczną.
 4. Wszystkie jednostkowe ceny netto wskazane przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ujęty w Zapytaniu Ofertowym i nie będą podlegały podwyższeniu w czasie realizacji przedmiotu zamówienia. Cena za napoje i soki ma uwzględniać koszty transportu i wniesienia do siedziby.
 5. Pozostałe obowiązki Wykonawcy określone są w umowie, której wzór stanowi załącznik nr 3.
 6. Płatność nastąpi przelewem, osobno za każde zrealizowane zamówienie w ciągu 14 dni, po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury .
 1. Termin wykonania zamówienia: Od dnia zawarcia umowy do 30.06.2015 roku.

III. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Cena = 100%.

IV. Przygotowanie oferty:

Ofertę na zrealizowanie zamówienia należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem – liczy się data wpływu do Urzędu) na Formularzu Oferty - załącznik nr 1. Do oferty dołączyć:

1) Formularz cenowy - załącznik nr 2.

Oferta powinna być opakowana w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Zapytanie ofertowe na dostawę napojów i soków”.

Oferty składa się w siedzibie Zamawiającego (Kancelaria Urzędu Miasta) do dnia 08.01.2015r. do godz. 11.00.

V. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.01.2015r. o godz. 11.15, pok. Nr 103.

VI. Kontakt z Zamawiającym:

 1. w zakresie merytorycznym: Pani Marta Pietrzykowska, tel.(29)679-54-35
 2. w zakresie formalnym: Pan Michał Kazimierski, tel.(29)679-54-33, zzp@ostrowmaz.p
 3. w zakresie formalnym: Pani Marzena Grabowska, tel.(29)679-54-33, zzp@ostrowmaz.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.

 

Zał. Nr1: Formularz Oferty (DOC, PDF)

Zał. Nr2: Formularz Cenowy (DOC, PDF)

Zał. Nr3 Wzór Umowy (PDF)

 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2014-12-24)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2014-12-24 10:56:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2014-12-24 11:03:08)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki