Miasto Ostrów Mazowiecka

3 Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

Zaproszenie do składania ofert

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

Miasto Ostrów Mazowiecka zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na wykonywanie konserwacji i obsługi technicznej systemu alarmowego zainstalowanego w budynku Urzędu Miasta w Ostrowi Mazowieckiej.

I. Opis przedmiotu i zakres zamówienia:

 1. Konserwacja i obsługa techniczna systemu alarmowego i centrali alarmowej Integra 128, zainstalowanych w budynku Urzędu Miasta w Ostrowi Mazowieckiej.
 2. Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych raz w kwartale. Zakres konserwacji:
  1. sprawdzenie prawidłowego funkcjonowania wszystkich podzespołów wchodzących w skład systemu alarmowego,
  2. sprawdzenie funkcjonowania urządzeń transmisji alarmu,
  3. sprawdzenie i pełna konserwacja akumulatorów oraz wymiana akumulatorów w czasookresach zapewniających sprawne funkcjonowanie,
  4. sprawdzenie stanu izolacji przewodów oraz przeglądów czujek alarmowych (około 112),
  5. sprawdzenie sprawności działania całego systemu poprzez wywołanie próbnych alarmów włamanie, napad, sabotaż, pożar, zalanie.
 3. Usuwanie awarii systemu alarmowego w przeciągu 12 godzin od chwili zgłoszenia.
 4. Modernizacja oraz rozbudowa instalacji alarmowej według zaleceń Zamawiającego.
 5. Rekonfiguracja centrali alarmowej zgodnie ze zleceniem Zamawiającego.
 6. Wykonawca powinien posiadać ważną do końca 2015 roku Koncesję techniczną ochrony mienia oraz licencję II stopnia technicznej ochrony mienia.
 7. Wykonawca powinien wykazać się wykonaniem min. dwóch usług w zakresie technicznej ochrony mienia w okresie ostatnich 2 lat liczonych od terminu składania ofert.
 8. Termin realizacji zamówienia: od  daty zawarcia umowy do 31 grudnia 2015r.
 9. Warunki płatności: raz na kwartał, przelew 14 dni od wpływu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.

II. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Najniższa cena za 1 kwartał wykonywania usługi=100%.

III. Przygotowanie i złożenie oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem – liczy się data wpływu do Urzędu Miasta) w siedzibie Zamawiającego (pokój nr: 1 Kancelaria Urzędu Miasta) na formularzu oferty – załącznik nr 1.

Do formularza należy dołączyć następujące dokumenty (w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem Wykonawcy):

1) Koncesję techniczną ochrony mienia;

2) Licencję II stopnia technicznej ochrony mienia

3) Dokumenty potwierdzające wykonanie min. dwóch usług w zakresie technicznej ochrony mienia w okresie ostatnich 2 lat liczonych od terminu składania ofert.

Dokumenty mogą być złożone w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem Wykonawcy.

Oferta powinna być opakowana w jednej kopercie, zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Oferta na konserwację i obsługę techniczną systemu alarmowego”.

Oferty należy składać do dnia 09.01.2015r. do godz. 11.00.

IV. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.01.2015r. o godz. 11.15, pok. Nr 103.

V. Kontakt z Wykonawcą:

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami jest:

 1. w zakresie merytorycznym: Pan Artur Kołodziej, tel. (29)679-54-65, admin@ostrowmaz.pl
 2. w zakresie formalnym: Pan Michał Kazimierski, tel.(29)679-54-33, zzp@ostrowmaz.pl
 3. w zakresie formalnym: Pan Marzena Grabowska, tel.(29)679-54-33, zzp@ostrowmaz.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.

Załączniki do pobrania:

Formularz Oferty (DOC, PDF)



 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2014-12-30)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2014-12-30 16:11:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2014-12-30 16:13:08)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki