☰ Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Herb Ostrowi Mazowieckiej. Na zielonej tarczy heraldycznej poznogotyckiej umieszczona jest  zlota ostrzew z czterema sekami bocznymi z kazdej strony zmniejszajacymi sie ku gorze oraz zloty polksiezyc i gwiazda szesciopromienna.

Sobota 26.11.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

 07-300 Ostrów Mazowiecka

 ul. Trębickiego 10

 

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

(art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.- Dz. U. z 2010 nr 113 poz. 759 ze zm.).

I. Zamawiający:

 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej ul. H. Trębickiego 10

 NIP: 759-14-77-110, REGON: 000330980, tel. 29 645 21 31

 II. Przedmiot zamówienia:

 Przedmiotem zamówienia jest:

 Zakup i dostawa środków czystości. Szczegółowy opis i wykaz ilości na 2015 rok stanowi Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego Nr 4/ZC/2015 (I pakiet, II pakiet, III pakiet). Każdy pakiet stanowi osobne zapytanie i oferta powinna być złożona osobno na każdy pakiet.

III. Zakres zamówienia:

 Zakup i dostawa profesjonalnych środków czystości.

 IV. Termin wykonania zamówienia i warunki płatności:

1. Termin realizacji zamówienia: zamówienie roczne na 2015 rok z dostawami wg bieżących potrzeb średnio jeden raz w miesiącu. Umowa do 31.12.2015r.

2. Płatność nastąpi przelewem w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury VAT na wskazany rachunek bankowy.

V. Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Oferta powinna zawierać cenę netto, brutto, stawkę VAT, wypełniona czytelnie, trwale, bez skreśleń (maszynowo lub ręcznie).

2. Oferta powinna być sporządzona na druku ” Zapytanie ofertowe”(zał. Nr 3 Regulaminu) do pobrania w siedzibie lub na stronie internetowej Zamawiającego www.mosir.ostrowmaz.pl oraz na stronie BIP Ostrów Mazowiecka. Do oferty dołączyć należy formularz asortymentowo cenowy (załącznik Nr 1 do zapytania Nr 4/ZC/2015 do pobrania na stronie Zamawiającego www.mosir.ostrowmaz.pl oraz na stronie BIP Ostrów Mazowiecka)

 3. Do oferty powinno być dołączone oświadczenie , że Oferent zapoznał się z treścią ogłoszenia i w pełni je akceptuje (do pobrania w siedzibie lub na stronie internetowej Zamawiającego www.mosir.ostrowmaz.pl oraz na stronie BIP Ostrów Mazowiecka)

 4. Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową Wykonawcy, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres siedziby Wykonawcy, numer telefonu, numer NIP, podpisana czytelnie przez Wykonawcę.

 VI. Miejsce oraz termin składania ofert:

 1. Ofertę należy dostarczyć pocztą lub osobiście na adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Warchalskiego 3 do sekretariatu do dnia 19 stycznia 2015r do godz. 16:00.

 2. Oferta powinna być złożona w zaklejonej kopercie z dopiskiem Oferta na profesjonalne środki czystości”

 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 stycznia o godz. 10: 00 w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji ul. Warchalskiego 3 w pokoju nr 22.

 4. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zastrzega sobie prawo do unieważnienia procedury bez podania przyczyn.

VII. Ocena ofert:

 Zamawiający dokona oceny ważnych ofert komisyjnie na podstawie następujących kryteriów:

 1. najniższa cena – 100%

 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający umieści ogłoszenie na stronie internetowej www.bip.ostrowmaz.pl, www.mosir.ostrowmaz.pl , oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

 3. Złożenie niekompletnej oferty skutkuje jej odrzuceniem.

V III. Kontakt z Wykonawcą

 Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcą są:

 1. w zakresie merytorycznym: Bogumiła Serowiecka tel. 29 645 21 21

 2. w zakresie formalnym: Anna Jaroszewska tel. 29 645 21 34

 

Załączniki:

Wykaz

Zapytanie ofertowe

Oświadczenie

Wytworzył:
(2015-01-07)
Udostępnił:
Duda Michał
(2015-01-08 15:29:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Duda Michał
(2015-01-08 15:30:52)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1560091