☰ Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Herb Ostrowi Mazowieckiej. Na zielonej tarczy heraldycznej poznogotyckiej umieszczona jest zlota ostrzew z czterema sekami bocznymi z kazdej strony zmniejszajacymi sie ku gorze oraz zloty polksiezyc i gwiazda szesciopromienna.

Poniedziałek 15.08.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Miasto Ostrów Mazowiecka

3 Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

Zaproszenie do składania ofert

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

Miasto Ostrów Mazowiecka zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na wykonywanie stałej konserwacji systemu alarmowania ludności.

I. Opis przedmiotu i zakres zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie stałej konserwacji systemu alarmowania ludności, w tym 10 syren alarmowych z urządzeniami do radiowego sterowania.
 2. Wykonawca zobowiązany będzie do:
 1. systematycznego (1 x w tygodniu) przeprowadzenia przeglądu stanu technicznego syren alarmowych oraz elektronicznych urządzeń w systemie radiowego sterowania tymi syrenami,
 2. przeprowadzania (1 x w miesiącu) kontroli tzw. „cichego” włączenia syren alarmowych za pomocą Radiowej Centrali Alarmowej RCA-2000,
 3. przeprowadzania (1 x w roku) „głośnej” kontroli sprawności syren alarmowych i radiowego systemu włączania syren,
 4. utrzymania w stałej sprawności syren alarmowych oraz radiowych urządzeń włączających system alarmowy. Czas naprawy: niezwłocznie, nie później niż 24 godziny od chwili zgłoszenia. W przypadku poważniejszych uszkodzeń, Wykonawca zobowiąże się do wykonania czynności usprawniających syrenę  lub radiowe urządzenie włączające w okresie 7 dni od daty powzięcia wiadomości o niesprawności, a Zamawiający pokryje koszty materiałów.  
 1. Prace w zakresie stałej konserwacji Wykonawca wykona przy pomocy własnych narzędzi.
 2. Wykonawca powinien posiadać co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu usług polegających na remontach i konserwacji syren alarmowych oraz urządzeń do radiowego sterowania Systemu Wykrywania i Alarmowania (SWA).
 3. Termin realizacji zamówienia: od stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
 4. Warunki płatności: wynagrodzenie roczne - ryczałt, przelew 14 dni od wpływu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.

II. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Najniższa cena za 1 rok wykonywania usługi=100%.

III. Przygotowanie i złożenie oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem – liczy się data wpływu do Urzędu Miasta) w siedzibie Zamawiającego (pokój nr: 1 Kancelaria Urzędu Miasta) na formularzu oferty – załącznik nr 1 Do formularza należy dołączyć:

Potwierdzone za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem Zamawiającego kopie dokumentów potwierdzających posiadanie co najmniej dwuletniego doświadczenie w wykonywaniu usług polegających na remontach i konserwacji syren alarmowych oraz urządzeń do radiowego sterowania Systemu Wykrywania i Alarmowania (SWA).

„Oferta powinna być opakowana w jednej kopercie, zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Oferta na wykonywanie stałej konserwacji systemu alarmowania ludności”.

Oferty należy składać do dnia 19.01.2015r. do godz. 11.00.

IV. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.01.2015r. o godz. 11.15, pok. Nr 103.

V. Kontakt z Wykonawcą:

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami jest:

 1. w zakresie merytorycznym: Pan Krzysztof Kołodziejczyk, tel.(29)679-54-40
 2. w zakresie formalnym: Pani Marzena Grabowska, Pan Michał Kazimierski, tel.(29)679-54-33,  zzp@ostrowmaz.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.

Zał. Nr1: Formularz Oferty (DOC, PDF)

Zał. Nr2: Wzór Umowy (PDF)

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2015-01-09)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2015-01-09 15:22:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2015-01-09 15:28:01)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1531389