Miasto Ostrów Mazowiecka

3 Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

Zaproszenie do składania ofert

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

Miasto Ostrów Mazowiecka zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na Demontaż 6 sztuk lamp oświetlenia ulicznego oraz montaż w tej samej lokalizacji 6 sztuk lamp oświetlenia ulicznego w technologii LED na słupach wraz z podłączeniem do istniejącej linii oświetlenia ulicznego w pasie drogowym ulicy Pocztowej w Ostrowi Mazowieckiej oraz przechowywanie zdemontowanych lamp.

I. Opis przedmiotu i zakres zamówienia:

  1. Demontaż 6 sztuk lamp oświetlenia ulicznego oraz montaż w tej samej lokalizacji 6 sztuk lamp oświetlenia ulicznego w technologii LED na słupach wraz z podłączeniem do istniejącej linii oświetlenia ulicznego w pasie drogowym ulicy Pocztowej w Ostrowi Mazowieckiej oraz przechowywanie zdemontowanych lamp – maksymalnie do 12 miesięcy (lampy w posiadaniu Zamawiającego, źródło oświetlenia - po stronie Zamawiającego, koszty innych elementów niezbędnych do demontażu oraz montażu – po stronie Wykonawcy).
  2. Termin montażu przedmiotu zamówienia od dnia podpisania umowy do 30.01.2015r.
  3. Wykonawca powinien posiadać niezbędne uprawnienia, doświadczenie w wykonywaniu podobnych zamówień oraz niezbędne zaplecze techniczne.
  4. Zaoferowana przez Wykonawcę cena ryczałtowa musi uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia. Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej w celu prawidłowego ustalenia ceny ofertowej.
  5. Warunki płatności: przelew 14 dni, od wpływu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.
  6. Wzór Umowy stanowi załącznik nr 3.

II. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Najniższa cena =100%.

III. Przygotowanie oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem – liczy się data wpływu do Urzędu Miasta) w siedzibie Zamawiającego (pokój nr: 1 Kancelaria Urzędu Miasta) na formularzu oferty – załącznik nr 1 do zapytania.

Do formularza należy dołączyć:

  1. Oświadczenie o posiadaniu odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, uprawnień oraz zaplecza technicznego do wykonania zamówienia – załącznik nr2

Oferta powinna być opakowana w jednej kopercie, zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Demontaż 6 sztuk lamp oświetlenia ulicznego w pasie drogowym ulicy Pocztowej w Ostrowi Mazowieckiej oraz montaż w tej samej lokalizacji 6 sztuk lamp w technologii LED na słupach wraz z podłączeniem do istniejącej linii oświetlenia ulicznego".

Oferty należy składać do dnia 22.01.2015r. do godz. 11.00.

IV. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.01.2015r. o godz. 11.15 pok. Nr 103.

V. Kontakt z Wykonawcą:

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami jest

  1. w zakresie merytorycznym: Pan Grzegorz Czyronis, tel. (29)679-54-44, kom. 501-705-444
  2. w zakresie formalnym: Pani Marzena Grabowska, Pan Michał Kazimierski, tel.(29)679-54-33, zzp@ostrowmaz.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.

Załączniki:

Załącznik nr1: Formularz Ofertowy (DOC, PDF)

Załączniki nr2 Oświadczenie (DOC, PDF)

Załącznik Nr3: Wzór Umowy (PDF) 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2015-01-14)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2015-01-14 16:08:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2015-01-14 16:13:34)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki