☰ Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Herb Ostrowi Mazowieckiej. Na zielonej tarczy heraldycznej poznogotyckiej umieszczona jest  zlota ostrzew z czterema sekami bocznymi z kazdej strony zmniejszajacymi sie ku gorze oraz zloty polksiezyc i gwiazda szesciopromienna.

Sobota 26.11.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Ostrów Mazowiecka.

 Stanowisko samodzielne stanowisko pracy ds. kontroli wewnętrznej

 Zakres zadań na stanowisku

 1. Przeprowadzanie kontroli instytucjonalnej w Urzędzie Miasta  i miejskich jednostkach organizacyjnych w zakresie zadań własnych  miasta oraz zleconych lub powierzonych z zakresu administracji rządowej.

 2. Opracowywanie planów kontroli.

 3. Sporządzanie protokołów z kontroli.

 4. Opracowywanie projektów wniosków pokontrolnych i przedstawianie ich Kierownictwu Urzędu.

 5. Sprawdzanie stopnia realizacji zaleceń pokontrolnych.

 6. Przygotowywanie informacji, sprawozdań i analiz dla kierownictwa urzędu.

Wymagania niezbędne (formalne)

1. Wykształcenie wyższe administracyjne lub ekonomiczne.

2. Co najmniej trzyletni staż pracy w administracji publicznej.

3. Obywatelstwo polskie.

4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

5. Nieposzlakowana opinia.

6. Stan zdrowia umożliwiający wykonywanie obowiązków.

7. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe

1. Preferowane wykształcenie w zakresie kontroli instytucji.

2. Znajomość przepisów z zakresu: funkcjonowania administracji publicznej, procedury administracyjnej, finansów publicznych.

3. Obsługa urządzeń biurowych.

Warunki pracy na stanowisku

 1. Miejsce świadczenia pracy: Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka i siedziby miejskich jednostek organizacyjnych.

 2. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy: 40 godzin tygodniowo, 8 godzin dziennie.

 3. Pierwsza umowa o pracę będzie zawarta na czas określony do 6 m-cy.

 4. Praca przy komputerze powyżej 6 godzin dziennie.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6 %.

Wymagane dokumenty

1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (Curriculum Vitae), własnoręcznie podpisany.

2. List motywacyjny, własnoręcznie podpisany.

3. Kserokopia dowodu osobistego.

4. Kwestionariusz osobowy.

5. Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie.

6. Kserokopie świadectw pracy (bądź zaświadczenie z obecnego miejsca pracy), potwierdzające wymagany w ogłoszeniu staż pracy.

7. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.

8. Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj., Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 ze zm.),

 9. Oświadczenia kandydata o:

 a) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

 b) braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

c) stanie zdrowia umożliwiającym wykonywanie obowiązków,

d) treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj., Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (tj, Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 ze zm.)

 

Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miasta, ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka w kancelarii (parter, pokój nr 1) do dnia 26 marca 2015 r. z dopiskiem na kopercie: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. kontroli wewnętrznej” wraz z podaniem imienia i nazwiska.

W przypadku przesłania ofert pocztą liczy się data stempla pocztowego

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą rozpatrywane w postępowaniu rekrutacyjnym.

Z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub listownie.

Po przeprowadzonych rozmowach informacja o wyniku rekrutacji będzie umieszczona w BIP-ie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka (www.bip.ostrowmaz.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka.

 

BURMISTRZ

/-/ Jerzy bauer

 

 

Ostrów Mazowiecka, dnia 16 marca 2015 r.

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2015-03-16)
Udostępnił:
Duda Michał
(2015-03-16 14:01:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Duda Michał
(2015-03-16 14:09:05)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1560091