Miasto Ostrów Mazowiecka

3 Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

Zaproszenie do składania ofert

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Do niniejszego postepowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) - art. 4 pkt 8

Miasto Ostrów Mazowiecka zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na wycinkę i usunięcie 32 drzew i 4,5 m2 krzewów  z terenu Parku nad Stawem w Ostrowi Mazowieckiej.

I. Opis przedmiotu i zakres zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:
  1. wycince i usunięciu 32 drzew: 11 lip drobnolistnych o obwodach pni: 138 cm, 135 cm, 110 cm, 163 cm, 148 cm, 119 cm, 88 cm, 60 cm, 60 cm, 60 cm, 119 cm: 4 klony jesionolistne o obwodach pni 129 cm, 72 cm, 66 cm, 50 cm: 4 jesiony wyniosłe o obwodach pni 38 cm, 251 cm, 75 cm, 126 cm: 2 graby zwyczajne o obwodach pni 267 cm, 195 cm: 1 topola czarna o obwodzie pnia 195 cm: 1 klon pospolity o obwodzie pnia 1355 cm: 1 klon jawor o obwodzie pnia 82 cm:  8 śliw mirabelek o obwodach pni 35 cm, 31 cm, 19 cm, 19 cm, 44 cm, 35 cm, 35 cm, 22 cm,
  2. wycince krzewów o powierzchni 4,5 m².

(Mapa do wglądu w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 11)

 1. Zakres prac obejmuje:
 • wycinkę 32 drzew z frezowaniem 39 pni na głębokość 20 cm – przy frezowaniu pni wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć teren otaczający pień pod względem BHP, usunąć gałęzie, kamienie oraz zbędne płyty betonowe, odkopać ziemię od pnia, wyfrezować pień na gł.30 cm, wyrównać ziemię po wyfrezowaniu pniaka,
 • oczyszczenie terenu po wycince z liści, gałęzi i resztek pni.
 1. Zamawiający sprzeda Wykonawcy pozyskane z wycinki drewno w cenie 44,70 zł brutto za m3 drewna (zgodnie z cennikiem Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka). Liczba metrów sześciennych pozyskanego przez Wykonawcę drzewa będzie oszacowana w terminie uzgodnionym z Wykonawcą. Z oszacowania drewna zostanie spisany protokół. Zamawiający wystawi Wykonawcy fakturę za pozyskane drewno płatną w terminie 14 dni od daty otrzymania.
 2. Wykonawca powinien posiadać odpowiednie doświadczenie i sprzęt niezbędny do wykonania zamówienia.
 3. Termin wykonania zamówienia: do 30 czerwca 2015 roku.
 4. Zaoferowana cena musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.
 5. Warunki płatności: przelew 14 dni, od wpływu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.

II. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Najniższa cena =100%.

III. Przygotowanie oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem – liczy się data wpływu do Urzędu Miasta) w siedzibie Zamawiającego (Kancelaria Urzędu Miasta) na formularzu oferty – załącznik nr 1 do zapytania.

Oferta powinna być opakowana w jednej kopercie, zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Oferta na usunięcie 32 drzew i 4,5 m2 krzewów  z terenu Parku nad Stawem”.

Oferty należy składać do dnia 03.04.2015r. do godz. 11.00.

IV. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.04.2015r. o godz. 11.15, pok. Nr 103.

V. Kontakt z Zamawiającym:

 1. w zakresie merytorycznym: Pani Aleksandra Renik, tel. (29)679-54-38,
 2. w zakresie formalnym: Pani Marzena Grabowska, Pan Michał Kazimierski, tel.(29)679-54-33, zzp@ostrowmaz.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.

Załączniki:

 1. Formularz oferty (DOC, PDF)
 2. Wzór Umowy (PDF)

Ostrów Mazowiecka, dnia 30.03.2015r.

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI OGŁOSZENIA

Informujemy, iż w treści ogłoszenia o zapytaniu ofertowym dokonano następujących zmian:

1) W sekcji nr I (Opis przedmiotu zamówienia) w pkt 1.1. mylnie podano obwód klonu pospolitego: 

Jest: "1 klon pospolity o obwodzie pnia 1355 cm", a powinno być: "1 klon pospolity o obwodzie pnia 135 cm".

Pozostała treść pozostaje bez zmian.

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2015-03-26)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2015-03-26 14:42:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2015-03-30 10:01:46)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki