☰ Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Herb Ostrowi Mazowieckiej. Na zielonej tarczy heraldycznej poznogotyckiej umieszczona jest zlota ostrzew z czterema sekami bocznymi z kazdej strony zmniejszajacymi sie ku gorze oraz zloty polksiezyc i gwiazda szesciopromienna.

Niedziela 14.08.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Miasto Ostrów Mazowiecka

3 Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

Zaproszenie do składania ofert

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Do niniejszego postepowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) - art. 4 pkt 8

Miasto Ostrów Mazowiecka zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zakup i dostawę do siedziby Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka fabrycznie nowych komputerów i laptopów, oraz licencji oprogramowania.

I. Opis przedmiotu i zakres zamówienia.

 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych komputerów i laptopów, oraz licencji oprogramowania do siedziby Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka tj.:
 • Komputer DELL OptiPlex 3030 AIO 20” i3 -4150 4GB, 500GB W7PRO64LicW8 3YNBD – 5 szt.
 • Laptop DELL Inspiron 3543 15,6”HDi 5-5200U 4GB 1TB HD5500 Win 8.1 Pro 3YNBD – 1szt.
 • Laptop DELL V5470 SILVER 14” HD i 5-4200U 4GB 500GB GT740_2GB FPR W8ro64 3YNBD -1 szt.
 • Microsoft Office 2013 dla Użytkowników Domowych i Małych Firm 32/64 Bit PL – 2 szt.
 1. Wykonawca dołączy do oferty specyfikacje techniczne oferowanych urządzeń.
 2. Gwarancja: gwarancja producenta 3YNBD.
 3. Cena ma uwzględniać koszty transportu do siedziby Zamawiającego.
 4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy bez usterek. W przypadku stwierdzenia usterek przy odbiorze dostarczonego przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do jego nieodpłatnej wymiany w terminie do 7 dni.
 5. Termin realizacji zamówienia: W ciągu 7 dni od daty podpisania umowy.
 6. Warunki płatności: przelew 21 dni, od wpływu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku

II. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Cena = 100%.

III. Przygotowanie oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem – liczy się data wpływu do Urzędu Miasta) w siedzibie Zamawiającego (Kancelaria Urzędu Miasta) na Formularzu Oferty - załącznik nr 1. Do formularza należy dołączyć Karty katalogowe/Specyfikacje techniczne umożliwiające Zamawiającemu weryfikację oferowanego przedmiotu zamówienia.

Oferta powinna być opakowana w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę fabrycznie nowych komputerów i laptopów, oraz licencji oprogramowania.”.

Oferty należy składać do dnia 08.04.2015r. do godz. 11.00.

IV. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.04.2015r. o godz. 11.15, pok. Nr 103.

V. Kontakt z Zamawiającym:

 1. w zakresie merytorycznym: Pan Artur Kołodziej - insp. ds. informatyki, tel (29) 679-54-65, e-mail: admin@ostrowmaz.pl
 2. w zakresie formalnym: Pani Marzena Grabowska, Pan Michał Kazimierski, tel. (29) 679-54-33, e-mail: zzp@ostrowmaz.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.

Załączniki:

Zał. Nr1: Formularz Oferty (DOC, PDF)

Zał. Nr2: Wzór Umowy (PDF)

 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2015-03-30)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2015-03-30 09:05:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2015-03-30 09:19:12)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1531389