Miasto Ostrów Mazowiecka

3 Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

Zaproszenie do składania ofert

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

Do niniejszego postepowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j: Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) - art. 4 pkt 8

Miasto Ostrów Mazowiecka zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej układu komunikacyjnego osiedla ,,LUBIEJEWSKA” w Ostrowi Mazowieckiej.

I. Opis przedmiotu i zakres zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej układu komunikacyjnego osiedla ,,LUBIEJEWSKA” w Ostrowi Mazowieckiej zgodnie z przekazanym projektem koncepcyjnym wraz z przebudową linii oświetlenia ulicznego oraz wykonaniem kanalizacji deszczowej (5 egzemplarzy w wersji papierowej oraz 2 egzemplarze w wersji elektronicznej na CD ) i uzyskaniem pozwolenia na budowę.

2. Dokumentacja musi zawierać: kosztorys inwestorski, kosztorys ofertowy, przedmiar robót oraz specyfikację techniczną. Po stronie Wykonawcy jest  pozyskanie mapy do celów projektowych.

3. Projekt powinien zawierać wszelkie wymagane uzgodnienia oraz zatwierdzenia.

4. Szczegółowe obowiązki i prawa Wykonawcy określa Wzór Umowy (Załącznik nr4).

5. Projekt koncepcyjny przebudowy układu komunikacyjnego osiedla Lubiejewska w Ostrowi Mazowieckiej stanowi załącznik nr 5 do niniejszego ogłoszenia.

II. Warunki udziału w postępowaniu

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego muszą dysponować:

1) osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia:

Zamawiający wymaga dysponowania projektantami branży drogowej, sanitarnej zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j.: Dz.U.z 2013, poz.1409 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 1278 z późn. zm) wraz z opłaconymi składkami ubezpieczenia we właściwej Izbie Samorządu Zawodowego.

Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im kwalifikacje zawodowe uprawniające do projektowania w danej specjalności nabyte w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, stosownie do przepisu art. 12 a ustawy Prawo budowlane oraz przepisów ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394).

2) wiedzą i doświadczeniem:

Wykonawca musi posiadać doświadczenie w wykonywaniu projektów budowy bądź przebudowy układów komunikacyjnych, linii oświetlenia ulicznego oraz kanalizacji deszczowych na osiedlach budynków wielorodzinnych – należy przedstawić dokumenty potwierdzające wykonanie przynajmniej jednego projektu w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

Dokumenty potwierdzające spełnianie powyższych warunków Wykonawca załączy do oferty.

III. Termin wykonania zamówienia: 30.06.2015r. 31.07.2015r.

IV. Warunki płatności: przelew 21 dni, od wpływu prawidłowo wystawionej faktury.

V. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Najniższa cena=100%.

VI. Przygotowanie i złożenie oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem – liczy się data wpływu do Urzędu Miasta) w siedzibie Zamawiającego (Kancelaria Urzędu Miasta) na formularzu ofertyzałącznik nr 1 do zapytania. Do formularza należy dołączyć:

  1. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych za świadczenie usługi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami– załącznik nr 2.
  2. Wykaz usług, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – załącznik nr 3.
  3. Kserokopie dokumentów (poświadczone za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem Wykonawcy) potwierdzających:
    1. spełnienie warunku dysponowania projektantami branży drogowej, sanitarnej zgodnie z ustawą Prawo Budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wraz z opłaconymi składkami ubezpieczenia we właściwej Izbie Samorządu Zawodowego.
    2. należyte wykonanie usług polegających wykonywaniu projektów budowy bądź przebudowy układów komunikacyjnych, linii oświetlenia ulicznego oraz kanalizacji deszczowych na osiedlach budynków wielorodzinnych (należy przedstawić dokumenty potwierdzające wykonanie przynajmniej jednego projektu).

Oferta powinna być opakowana w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Oferta na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej układu komunikacyjnego osiedla LUBIEJEWSKA w Ostrowi Mazowieckiej”.

(Prosimy nie zamieszczać na kopercie nazwy i adresu Wykonawcy).

Oferty należy składać do dnia 22.04.2015r. 24.04.2015r. do godz. 11.00.

VII. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.04.2015r. 24.04.2015r. o godz. 11.15, pok. Nr 103.

VIII. Kontakt z Wykonawcą:

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami jest:

  1. w zakresie merytorycznym: Pan Grzegorz Czyronis, tel. (29)679-54-44, kom. 501-705-444
  2. w zakresie formalnym: Pani Marzena Grabowska, Pan Michał Kazimierski, tel.(29)679-54-33, zzp@ostrowmaz.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Miasto Ostrów Mazowiecka nie może być pociągnięte do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez wykonawców w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

Załączniki:

1. Formularz Oferty (DOC, PDF)

2-3. Wykaz osób i usług (DOC, PDF)

4. Wzór Umowy PDF

5. Projekt koncepcyjny PDF


Ostrów Mazowiecka, dnia 16.04.2015r.

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI OGŁOSZENIA I ZAŁĄCZNIKÓW

Informujemy, iż w treści ogłoszenia o zapytaniu ofertowym  oraz załączników dokonano następujących zmian:

1) W sekcji nr III przedłużono termin wykonania zamówienia na 31.07.2015r.,

2) W załączniku nr 1 (Formularz Oferty) w sekcji IV, pkt 2 zmieniono termin wykonania zamówienia na 31.07.2015r.,

3) W załączniku nr 4 (Wzór Umowy) w § 2 zmieniono termin wykonania zamówienia na 31.07.2015r.,

4) W związku z ww. zmianami przedłuża się termin składania ofert do 24.04.2015r. do godz. 11.00 oraz termin otwarcia ofert do 24.04.2015r. do godz. 11.15.

Pozostała treść ogłoszenia i załączników pozostaje bez zmian.


 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2015-04-14)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2015-04-14 15:08:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2015-04-16 11:11:32)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki