☰ Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Herb Ostrowi Mazowieckiej. Na zielonej tarczy heraldycznej poznogotyckiej umieszczona jest  zlota ostrzew z czterema sekami bocznymi z kazdej strony zmniejszajacymi sie ku gorze oraz zloty polksiezyc i gwiazda szesciopromienna.

Niedziela 01.10.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Ostrów Mazowiecka.

Stanowisko Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Spraw Społecznych, Kultury i Sportu

Zakres zadań na stanowisku

Nadzór i organizacja pracy Wydziału Edukacji, Zdrowia, Spraw Społecznych, Kultury i Sportu, do którego podstawowych zadań należy:

I. w zakresie oświaty:

1. przygotowywanie projektów aktów prawnych dotyczących tworzenia, przekształcania i likwidacji oraz prowadzenia miejskich jednostek oświatowych,

2. przeprowadzanie konkursów na stanowiska dyrektorów miejskich jednostek oświatowych,

3. wykonywanie zadań organu nadzorującego w zakresie stosunku pracy nauczycieli szkół i przedszkoli oraz pracowników administracyjnych,

4. prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli,

6. prowadzenie ewidencji szkół niepublicznych,

7. prace związane z organizacją nauczania indywidualnego uczniów,

8. prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników,

9. prowadzenie spraw dotyczących dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkoły lub ośrodka,

10. przygotowywanie wniosków o przyznanie dyrektorom miejskich jednostek oświatowych odznaczeń resortowych i państwowych,

11. prowadzenie spraw z zakresu przyznawania pomocy zdrowotnej nauczycielom szkół podstawowych, gimnazjów oraz miejskich przedszkoli,

12. współpraca z Mazowieckim Kuratorem Oświaty, z organami administracji rządowej i samorządowej oraz instytucjami i stowarzyszeniami w zakresie zadań wynikających z prowadzenia publicznych przedszkoli i szkół,

13. współpraca ze związkami zawodowymi pracowników oświaty w zakresie przewidzianym przepisami prawa.

II. w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii, integracji społecznej i zdrowia:

1. przygotowywanie projektu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, projektu preliminarza na jego wykonanie oraz projektu sprawozdania z jego realizacji,

2. przygotowywanie projektu Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, projektu preliminarza na jego wykonanie oraz projektu sprawozdania z jego realizacji,

3. koordynowanie realizacji zadań wynikających z w/w programów,

4. diagnoza problemów związanych z alkoholizmem i narkomanią,

5. koordynowanie działań wynikających z Rocznych Programów Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi,

 6. koordynacja działań prowadzonych w Miejskiej Świetlicy Socjoterapeutycznej, Centrum Integracji Społecznej i Centrum Dialogu  Społecznego,

 III. koordynowanie spraw w zakresie kultury i sportu na terenie miasta.

Wymagania niezbędne (formalne)

 1. Wykształcenie wyższe.

 2. Co najmniej pięcioletni staż pracy.

 3. Obywatelstwo polskie.

 4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

5. Nieposzlakowana opinia.

 6. Stan zdrowia umożliwiający wykonywanie w/w obowiązków.

 7. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe

 1. Preferowane wykształcenie w zakresie zarządzania oświatą.

 2. Minimum 2-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem ludzkim.

 3. Znajomość przepisów ustaw: o samorządzie gminnym, Kodeks Postępowania Administracyjnego, o systemie oświaty, Karta Nauczyciela, o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, o sporcie oraz przepisów wykonawczych do wyżej wymienionych aktów prawnych.
 4. Obsługa urządzeń biurowych.

Warunki pracy na stanowisku

 1. Miejsce świadczenia pracy: Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka

 2. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy: 40 godzin tygodniowo, 8 godzin dziennie.

 3. Pierwsza umowa o pracę będzie zawarta na czas określony do 6 m-cy.

 4. Praca przy komputerze powyżej 6 godzin dziennie.

Wymagane dokumenty

1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (Curriculum Vitae), własnoręcznie podpisany.

2. List motywacyjny, własnoręcznie podpisany.

3. Kserokopia dowodu osobistego.

4. Kwestionariusz osobowy.

5. Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie.

6. Kserokopie świadectw pracy (bądź zaświadczenie z obecnego miejsca pracy), potwierdzające wymagany w ogłoszeniu staż pracy.

7. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.

8. Oświadczenia kandydata o:

a) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

 b) braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

c) stanie zdrowia umożliwiającym wykonywanie obowiązków,

d) treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj., Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (tj, Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 ze zm.)

Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miasta, ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka w kancelarii (parter, pokój nr 1) do dnia 05 maja 2015 r. z dopiskiem na kopercie: „Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Spraw Społecznych, Kultury i Sportu wraz z podaniem imienia i nazwiska.

W przypadku przesłania ofert pocztą liczy się data stempla pocztowego.

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą rozpatrywane w postępowaniu rekrutacyjnym.

Z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub listownie.

Po przeprowadzonych rozmowach informacja o wyniku rekrutacji będzie umieszczona w BIP-ie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka (www.bip.ostrowmaz.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka.

 

 

BURMISTRZ

/-/Jerzy Bauer

 

Ostrów Mazowiecka, dnia 24.04.2015 r.

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2015-04-24)
Udostępnił:
Duda Michał
(2015-04-24 15:49:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Duda Michał
(2015-04-24 15:54:16)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1593423