☰ Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Herb Ostrowi Mazowieckiej. Na zielonej tarczy heraldycznej poznogotyckiej umieszczona jest  zlota ostrzew z czterema sekami bocznymi z kazdej strony zmniejszajacymi sie ku gorze oraz zloty polksiezyc i gwiazda szesciopromienna.

Sobota 26.11.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej ul. K. Warchalskiego 3 poszukuje do pracy osób mogących świadczyć specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

 

Warunki współpracy:

- Usługa. Zatrudnienie na umowę zlecenie nastąpi po otrzymaniu środków finansowych na realizację zadania.

Zakres przewidzianych działań obejmuje:

-  świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie miasta Ostrów Mazowiecka  -  w zakresie  rehabilitacji fizycznej i  terapii  logopedycznej.

 Wymagania niezbędne:

Zgodnie z § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. Nr 189 poz. 1598 z 2005 r. z późn. zm.)

  1. Specjalistyczne usługi są świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu :pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę  i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.
  2. Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać  co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek:
  1. szpitalu psychiatrycznym;
  2. jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
  3. placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;
  4. ośrodku terapeutyczno -edukacyjno-wychowawczym;
  5. zakładzie rehabilitacji;
  6.  innej jednostce niż wymienione w pkt. 1 – 5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
  1. W uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi mogą być  świadczone przez osoby, które zdobywają lub podnoszą kwalifikacje zawodowe określone w ust. 1, posiadają co najmniej roczny staż pracy w jednostkach , o których mowa w ust. 2 i mają zapewnioną możliwość konsultacji  z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje.

Powyższy staż nie może być zastąpiony nawet półrocznym kursem w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych, ani praktyką  odbywaną w czasie studiów.

Wymagane dokumenty:

- aktualne CV;

- kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie oraz kserokopie zaświadczeń o ukończonych  kursach i szkoleniach;

- dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań kwalifikacyjnych ustalonych w ww. rozporządzeniu- dokumentujących posiadane  doświadczenie zawodowe w pracy z osobami o danym rodzaju schorzenia,

- oświadczenie o niekaralności następującej treści:

„Oświadczam, że nie byłem/am  karany /a za przestępstwo popełnione umyślnie i nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne”.

- oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:

„Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,( zgodnie z ustawa z dnia 29.08.97 roku o ochronie danych osobowych ( Dz.U. 2014r. poz. 1182 z poźn. zm.).

Sposób i termin składania dokumentów:

- wymagane dokumenty należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej ul. K. Warchalskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka, Tel. 29 74 532 41, osobiście lub korespondencyjnie z dopiskiem „Specjalistyczne usługi opiekuńcze, do dnia 22.05.2015 r. do godz. 15.30.

Dodatkowe informacje:

Dokumenty osób, które nie zostały zakwalifikowane wykonania zadanie nie będą odsyłane. Wyniki rekrutacji zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej oraz na stronie internetowej Ośrodka.

 

Kierownik

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Ostrowi Mazowieckiej

Barbara Kędziora

Wytworzył:
Barbara Kędziora
Udostępnił:
Duda Michał
(2015-05-07 07:56:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Duda Michał
(2015-05-07 08:00:17)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1560091