Miasto Ostrów Mazowiecka

3 Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

Zaproszenie do składania ofert

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Do niniejszego postepowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych  (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) - art. 4 pkt 8

Miasto Ostrów Mazowiecka zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na obkoszenie skarp wiaduktów i rowów melioracyjnych (Część I) oraz wykaszanie traw i chwastów rosnących w pasach drogowych i terenach będących własnością miasta (Cześć II).

I. Opis przedmiotu i zakres zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest:

Część I:

1) Obkoszenie skarp wiaduktów znajdujących się przy ul. Sielskiej, Sikorskiego oraz Armii Krajowej z porastających traw oraz chwastów:

1

Wiadukt Sikorskiego

6967 m²

2

Wiadukt Sielska

4119 m²

3

Wiadukt Armii Krajowej

8266 m²

2) Obkoszenie rowów melioracyjnych odprowadzających wody opadowe do rzeki Grzybówki:

1

Od obwodnicy

2350 mb.

19975 m2

2

Od ul. Dubois do ul. Bielskiej

280 mb.

2380 m2

3

Od rzeki Grzybówki do ul. Małkińskiej

1198 mb.

10183 m2

4

Rzeka Grzybówka

1620 mb.

13770 m2

 • Do obowiązków Wykonawcy należy:
 1. dwukrotne wycięcie i usunięcie traw, chwastów i zakrzaczeń (do 10 lat): I koszenie w terminie   maj 2015r., II koszenie w terminie sierpień 2015r. (metr bieżący obejmuje wykoszenie rowu i korony skarpy na szerokości około 1 metra – ok. 8,5 m2),
 2. usunięcie innych zanieczyszczeń i odpadów znajdujących się na wykoszonych terenach.

UWAGA: terminy prac mogą być przesunięte w zależności od aury w danym miesiącu, po uzgodnieniu z pracownikiem Urzędu Miasta.

 • Termin wykonania poszczególnych prac należy zgłosić co najmniej dwa dni przed wykonaniem usługi pracownikowi Urzędu Miasta.

Część II:

Wykoszenie traw oraz chwastów rosnących w pasach drogowych ulic miejskich oraz terenów będących własnością miasta Ostrów Mazowiecka, w następujących miejscach:

L.p.

ulica

powierzchnia

1

Mieszka

50 m²

2

Reja

500 m²

3

Gierymskiego

50 m²

4

Harcerska

10 m²

5

Jagiellońska -  Okrzei

200 m²

6

Ogrodowa

400 m²

7

Teren nad rowem melioracyjnym

1,5 ha

8

Skłodowskiej Curie

200 m²

9

Wojska Polskiego od Różańskiej

1600 m²

10

Brokowska

4500 m²

11

Teren za Lidlem

2000 m²

12

Teren za Urzędem Skarbowym

4100 m²

13

Konopnickiej

40 m²

14

Reymonta

60 m²

15

Wołodyjowskiego

1200 m²

16

Dolna

1000 m²

17

Wiejska

100 m²

18

Zagłoby

50 m²

19

Wspólna

200 m²

20

Wodna

250 m²

21

Cmentarna

600 m²

22

Ptasia

400 m²

23

Podstoczysko

20 m²

24

Wójtowska

100 m²

25

Sadowa

200 m²

26

Legionowa

650 m²

27

Sikorskiego

3300 m²

28

Szpitalna

850 m²

29

Pasterska

1400 m²

31

Kossaka

240 m²

32

Trębickiego

560 m²

33

Techników

360 m²

34

Działka miedzy ulica Pocztową i 3 Maja

1030 m²

35

Armii Krajowej

1400 m²

36

Żale

3000 m²

37

Wesoła

750 m²

38

Działka przy ul. Kietlinga. Kiemliczów

720 m²

39

Północna

700 m²

40

Sadowa

300 m²

41

Działka przy ul. Prusa, Jagiellońska, Zwycięzców

190 m²

42

Młyńska

100 m²

43

Kościuszki od Armii Krajowej

100 m²

44

Bielska

1100 m²

45

Bursztynowa

1000 m²

46

Najmoły

280 m2

47.

Korczaka

200 m²

48.

Wiśniowa

410 m²

49.

Piaskowa

150 m²

 • Do obowiązków Wykonawcy należy:

a. dwukrotne wycięcie i usunięcie traw i chwastów: I koszenie w maju 2015r., II koszenie w sierpniu 2015r.

UWAGA!!: terminy prac mogą być przesunięte w zależności od aury w danym miesiącu, po uzgodnieniu z pracownikiem Urzędu Miasta.

b. usunięcie innych zanieczyszczeń i odpadów znajdujących się na terenach.

 • Termin wykonania poszczególnych prac należy zgłosić co najmniej dwa dni przed wykonaniem usługi pracownikowi Urzędu Miasta.
 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terenu i ulic w ramach tego samego metrażu.
 1. Wykonawca musi posiadać odpowiednie doświadczenie: należy wykazać się realizacją co najmniej dwóch usług polegających na wykonaniu prac tożsamych z przedmiotem zamówienia i przedstawić dowody potwierdzające, że prace zostały wykonane należycie.
 2. Wykonawca musi dysponować sprzętem niezbędnym do wykonania zamówienia tj.: kosiarką spalinową; kosą żyłkową spalinową, kosiarką wysięgnikową, samochodem dostawczym z przyczepą lub ciągnikiem z przyczepą.
 3. Wykonawca powinien posiadać stosowne ubezpieczenie. Wybrany Wykonawca przedstawi opłaconą polisę, a w przypadki jej braku inny dokument, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej               w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
 4. Zaoferowana przez Wykonawcę cena obejmować będzie wszystkie koszty niezbędne do wykonania danej części zamówienia, a w szczególności koszty: dojazdu do miejsc wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia; zatrudnienia osób; zakupu i eksploatacji sprzętu niezbędnego do  dwukrotnego wycięcia i usunięcia traw i chwastów.
 5. Zagospodarowanie odpadów biodegradowalnych i komunalnych leży po stronie Wykonawcy.
 6. Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia Burmistrzowi Miasta Ostrów Mazowiecka do dnia 31 grudnia sprawozdania zawierającego informacje o masie zebranych i przekazanych w okresie wykonywania przedmiotu umowy odpadów komunalnych i zmieszanych do RIPOK oraz o masie i miejscu zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji.
 7. Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej w celu weryfikacji opisu przedmiotu zamówienia i prawidłowego obliczenia ceny oferty.
 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy lub jej części po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy:
 • w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, a nie można było tego przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
 • w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę.
 1. Termin wykonania zamówienia: od maja 2015 do 30 sierpnia 2015r.,
 2. Część wynagrodzenia w wysokości 50% zaoferowanej ceny, zostanie wypłacona Wykonawcy po odbiorze pierwszego etapu prac (I koszenia). Pozostała część  wynagrodzenia zostanie wypłacona po odbiorze drugiego etapu prac (II koszenia).
 3. Warunki płatności: przelew, w ciągu 14 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.

II. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Najniższa cena =100%.

III. Przygotowanie oferty:

Ofertę na jedną wybraną lub wszystkie obie części zamówienia należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem – liczy się data wpływu do Urzędu Miasta) w siedzibie Zamawiającego (Kancelaria Urzędu Miasta) na formularzu oferty – załącznik nr 1 do zapytania. Do formularza należy dołączyć:

 1. Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu w wykonywaniu podobnych zadań, o posiadaniu niezbędnego sprzętu oraz o posiadanym stosownym ubezpieczeniu. – załącznik nr 2.
 1. Wykaz usług, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – załącznik nr 3.
 2. Kserokopie dowodów (poświadczone za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem Wykonawcy) potwierdzających należyte wykonanie co najmniej dwóch usług polegających na wykonaniu prac tożsamych z przedmiotem zamówienia.
 3. Wykaz narzędzi niezbędnych do wykonania zamówieniazałącznik nr 4

Oferta powinna być opakowana w jednej kopercie, zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Oferta na obkoszenie skarp wiaduktów i rowów melioracyjnych oraz wykaszanie traw i chwastów.”.

Oferty należy składać do dnia  14.05.2015r. do godz. 11.00.

IV. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  14.05.2015r. o godz. 11.15, pok. Nr 103.

V. Kontakt z Zamawiającym:

 1. w zakresie merytorycznym: Pani Aleksandra Renik, tel. (29)679-54-38,
 2. w zakresie formalnym: Pani Marzena Grabowska, Pan Michał Kazimierski, tel.(29)679-54-33,  zzp@ostrowmaz.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści ogłoszenia o zapytaniu ofertowym bez podania przyczyny.  Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Miasto Ostrów Mazowiecka nie może być pociągnięte do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez wykonawców w związku z przygotowaniem  i dostarczeniem oferty.

 

Załączniki:

Zaproszenie do składania ofert PDF

1. Formularz Oferty (DOC, PDF)

2. Oświadczenie (DOC, PDF)

3 i 4. Wykaz Osób i Narzędzi (DOC, PDF)

5. Wzór Umowy Cz.I/Cz.II - (PDF, PDF)

6. Mapy ZIP

 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2015-05-07)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2015-05-07 15:07:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2015-05-07 15:17:14)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki