☰ Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Herb Ostrowi Mazowieckiej. Na zielonej tarczy heraldycznej poznogotyckiej umieszczona jest  zlota ostrzew z czterema sekami bocznymi z kazdej strony zmniejszajacymi sie ku gorze oraz zloty polksiezyc i gwiazda szesciopromienna.

Niedziela 01.10.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

w Urzędzie Miasta Ostrów Mazowiecka.

Stanowisko ds. ochrony danych osobowych i zarządzania kryzysowego w Biurze Zarządzania Kryzysowego, Obronności i Obrony Cywilnej

Zakres zadań na stanowisku

1. Zapewnianie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych w Urzędzie Miasta.

2. Sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania dla Burmistrza Miasta.

3. Nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych w Urzędzie Miasta.

4. Zapewnianie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych.

5. Podejmowanie odpowiednich działań w przypadku wykrycia naruszeń zabezpieczeń lub podejrzenia naruszenia w systemie.

6. Określenie pomieszczeń lub części pomieszczeń tworzących obszar, w którym przetwarzane są dane.

7. Nadzór nad fizycznym zabezpieczeniem pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe.

8. Szkolenia osób dopuszczonych do danej grupy informacji chronionych  w tym zaznajomienie i przeszkolenie pracowników zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i przepisami zawartymi w Polityce bezpieczeństwa w zakresie zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Ostrów Mazowiecka.

9. Nadzór nad wykonaniem kopii zapasowych, ich przechowywaniem oraz okresowym sprawdzaniem pod kątem ich dalszej przydatności.

10. Nadzór nad naprawami, konserwacją oraz likwidacją urządzeń komputerowych, na których zapisane są dane.

11. Koordynowanie działań w zakresie: eliminowania lub redukowania prawdopodobieństwa sytuacji kryzysowej, planowania sposobów reagowania w przypadku określonych sytuacji kryzysowych, podejmowania przedsięwzięć zmierzających do zahamowania rozwoju sytuacji kryzysowej oraz przywracania stanu sprzed sytuacji kryzysowej.

12. Monitorowanie, planowanie, reagowanie i usuwanie skutków zagrożeń na terenie miasta.

13. Realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego.

14. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego.

15. Wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania miasta.

16. Współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej.

17. Nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności.

18. Współpraca z pomiotami realizującymi monitoring środowiska.

19. Współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne.

20. Realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.

21. Współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i nadzwyczajnych zagrożeń ludzi i środowiska spowodowanych działaniem sił przyrody lub awarii obiektów technicznych.

Wymagania niezbędne (formalne)

1. Wykształcenie wyższe magisterskie.

2. Co najmniej trzyletni staż pracy w administracji publicznej.

3. Obywatelstwo polskie.

4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

5. Nieposzlakowana opinia.

6. Stan zdrowia umożliwiający wykonywanie obowiązków.

7. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe

1. 2-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z zapewnieniem bezpieczeństwa informacji.

2. Odpowiednia wiedza w zakresie ochrony danych osobowych.

3. Znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem systemów informatycznych.

4. Znajomość przepisów z zakresu: funkcjonowania administracji publicznej, procedury administracyjnej, finansów publicznych.

5. Obsługa urządzeń biurowych.

Warunki pracy na stanowisku

1. Miejsce świadczenia pracy: Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka

2. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy: 40 godzin tygodniowo, 8 godzin dziennie.

3. Pierwsza umowa o pracę będzie zawarta na czas określony do 6 m-cy.

4. Praca przy komputerze powyżej 6 godzin dziennie.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6 %.

Wymagane dokumenty

1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (Curriculum Vitae), własnoręcznie podpisany.

2. List motywacyjny, własnoręcznie podpisany.

3. Kserokopia dowodu osobistego.

4. Kwestionariusz osobowy.

5. Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie.

6. Kserokopie świadectw pracy (bądź zaświadczenie z obecnego miejsca pracy), potwierdzające wymagany w ogłoszeniu staż pracy.

7. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.

8. Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj., Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 ze zm.).

9. Oświadczenia kandydata o:

a) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

b) braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

c) stanie zdrowia umożliwiającym wykonywanie obowiązków,

d) treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj., Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (tj, Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 ze zm.)

Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miasta, ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka w kancelarii (parter, pokój nr 1) do dnia 19 maja 2015 r. z dopiskiem na kopercie: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony danych osobowych i zarządzania kryzysowego” wraz z podaniem imienia i nazwiska.

W przypadku przesłania ofert pocztą liczy się data stempla pocztowego.

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą rozpatrywane w postępowaniu rekrutacyjnym.

Z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub listownie.

Po przeprowadzonych rozmowach informacja o wyniku rekrutacji będzie umieszczona w BIP-ie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka (www.bip.ostrowmaz.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka.

 

Ostrów Mazowiecka, dnia 08.05.2015 r.

 

BURMISTRZ

/-/ Jerzy Bauer

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2015-05-08)
Udostępnił:
Duda Michał
(2015-05-08 12:27:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Duda Michał
(2015-05-08 12:30:19)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1593423