☰ Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Herb Ostrowi Mazowieckiej. Na zielonej tarczy heraldycznej poznogotyckiej umieszczona jest  zlota ostrzew z czterema sekami bocznymi z kazdej strony zmniejszajacymi sie ku gorze oraz zloty polksiezyc i gwiazda szesciopromienna.

Sobota 26.11.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

 

Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Dyrektor Miejskiego Zakładu Obsługi Jednostek Oświatowych w Ostrowi Mazowieckiej.

 

Stanowisko Dyrektor Miejskiego Zakładu Obsługi Jednostek Oświatowych w Ostrowi Mazowieckiej

 Zakres zadań na stanowisku

1. Kierowanie Miejskim Zakładem Obsługi Jednostek Oświatowych w zakresie:

obsługi finansowo-księgowej i koordynowania w sferze finansowej pracą  jednostek oświatowych prowadzonych przez Miasto Ostrów Mazowiecka,  a w szczególności: obsługa finansowa przedszkoli, szkół podstawowych  i gimnazjów wg obowiązujących przepisów, prowadzenie ewidencji  majątkowej oraz rozliczania inwentaryzacji w jednostkach oświatowych, gospodarowanie środkami finansowymi, prowadzenie prawem określonych baz danych oświatowych.

 2. Sprawowanie nadzoru nad działalnością finansową, merytoryczną i gospodarczą zakładu.

 3. Koordynowanie spraw związanych z pozyskiwaniem zewnętrznych środków finansowych na działalność miejskich jednostek oświatowych.

Wymagania niezbędne (formalne)

1. Wykształcenie wyższe magisterskie.

2. Posiadanie co najmniej pięcioletniego stażu pracy.

3. Obywatelstwo polskie.

4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

5. Nieposzlakowana opinia.

6. Stan zdrowia umożliwiający wykonywanie obowiązków.

7. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe

1. Preferowane wykształcenie ekonomiczne.

 2. Minimum 2-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem ludzkim,

 3. Znajomość przepisów ustaw: o samorządzie gminnym, prawo zamówień publicznych, o finansach publicznych, Kodeks Postępowania Administracyjnego oraz przepisów wykonawczych do wyżej wymienionych aktów prawnych.
 4. Obsługa urządzeń biurowych.

Warunki pracy na stanowisku

 1. Miejsce świadczenia pracy: Miejski Zakład Obsługi Jednostek Oświatowych w Ostrowi Mazowieckiej.

 2. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy: 40 godzin tygodniowo, 8 godzin dziennie.

 3. Pierwsza umowa o pracę będzie zawarta na czas określony do 6 m-cy.

 4. Praca przy komputerze powyżej 6 godzin dziennie.

Wymagane dokumenty

1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (Curriculum Vitae), własnoręcznie podpisany.

2. List motywacyjny, własnoręcznie podpisany.

3. Kserokopia dowodu osobistego.

4. Kwestionariusz osobowy.

5. Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie.

6. Kserokopie świadectw pracy (bądź zaświadczenie z obecnego miejsca pracy), potwierdzające wymagany w ogłoszeniu staż  pracy.

7. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.  

8. Oświadczenia kandydata o:

a) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

b) braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

c) stanie zdrowia umożliwiającym wykonywanie obowiązków,

d) treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj., Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (tj, Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 ze zm.)

 

Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miasta, ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka w kancelarii (parter, pokój nr 1) do dnia 29 maja 2015 r. z dopiskiem na kopercie: „Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Dyrektor Miejskiego Zakładu Obsługi Jednostek Oświatowych w Ostrowi Mazowieckiej wraz z podaniem imienia i nazwiska.

W przypadku przesłania ofert pocztą liczy się data stempla pocztowego.

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą rozpatrywane w postępowaniu rekrutacyjnym.

Z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny, o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub listownie.

Po przeprowadzonych rozmowach informacja o wyniku rekrutacji będzie umieszczona w BIP-ie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka (www.bip.ostrowmaz.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka.

 

BURMISTRZ

 

/-/ Jerzy Bauer

 

Ostrów Mazowiecka, dnia 19 maja 2015 r.

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2015-05-19)
Udostępnił:
Duda Michał
(2015-05-19 14:57:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Duda Michał
(2015-05-19 15:01:29)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1560091