Miasto Ostrów Mazowiecka

3 Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

 

Zaproszenie do składania ofert

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) - art. 4 pkt 8

Miasto Ostrów Mazowiecka zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Opracowanie kompletnych dokumentacji projektowych i kosztorysowych trzech linii oświetlenia ulicznego w pasach drogowych ulic: Parkowa, Dębowa, Kościuszki wraz z uzyskaniem prawomocnych pozwoleń na budowę.

I. Szczegółowy opis przedmiotu i zakres zamówienia:

1. W zakresie przedmiotu zamówienia należy opracować kompletną dokumentację projektową i kosztorysową trzech linii oświetlenia ulicznego w pasach drogowych ulic: Parkowa, Dębowa, Kościuszki wraz z uzyskaniem prawomocnych pozwoleń na budowę.

Zakres opracowania:

 • ul. Parkowej – na odcinku drogi od skrzyżowania z ul. Staszica do skrzyżowania z ul. Kaczą.
 • ul. Dębowej – od skrzyżowania z ulicą Akacjową do końca obecnie istniejącego pasa drogowego tj. działki o nr ew. 3777/2
 • ul. Kościuszki – od skrzyżowania z ul. Armii Krajowej do skrzyżowania z ul. Wileńską.

Każda z trzech dokumentacji musi być wykonana w 5 egzemplarzach w formie papierowej oraz po jednym egzemplarzu w formie elektronicznej w formacie PDF na płcie CD (część opisowa, rysunki w formacje PDF, kosztorysy w formie edytowalnej). Każda z trzech dokumentacji powinna zawierać w szczególności:

 1. projekt budowlano – wykonawczy – 5 egz.,
 2. przedmiar robót – 1egz.,
 3. kosztorys inwestorski – 1 egz.,
 4. kosztorys ofertowy – 1 egz.,
 5. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - 2 egz.,
 6. wymagane opinie, ekspertyzy, uzgodnienia właściwych organów i inne niezbędne do uzyskania decyzji administracyjnych oraz warunki techniczne wymagane dla przedmiotu umowy wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych (pozwolenia na budowę)
 7. uwzględnienie wycinki drzew kolidujących z uzyskaniem wymaganych parametrów linii oświetleniowych lub ich zabezpieczenie,
 8. inne opracowania niezbędne do uzyskania rezultatu umowy,

Mapy do celów projektowych po stronie Wykonawcy.

2. Zamawiający wymaga żeby: dokumentacja stanowiąca przedmiot umowy była zaopatrzona w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, że jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i że zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,

Uwaga!

Przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca uzgodni z Zamawiającym proponowany przedmiot zamówienia.

Kosztorysy inwestorskie należy opracować w oparciu o:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389).

Dokumentacją projektową oraz kosztorysy nakładcze należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego – (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 1129).

Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych powinny zawierać zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót należy opracować w oparciu o Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

3. Obowiązki Wykonawcy są określone szczegółowo w projekcie umowy (Załącznik nr 4).

II. Warunki udziału w postępowaniu

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego muszą:

1) dysponować osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia:

Zamawiający wymaga dysponowania projektantem posiadającym uprawnienia w zakresie linii energetycznych zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j.: Dz.U.z 2013, poz.1409 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 1278 z późn. zm) wraz z opłaconymi składkami ubezpieczenia we właściwej Izbie Samorządu Zawodowego.

Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im kwalifikacje zawodowe uprawniające do projektowania w danej specjalności nabyte w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, stosownie do przepisu art. 12 a ustawy Prawo budowlane oraz przepisów ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394).

2) Posiadać wiedzę i doświadczenie:

Należy przedstawić dokumenty potwierdzające wykonanie przynajmniej czterech projektów oświetlenia ulicznego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

Dokumenty potwierdzające spełnianie powyższego warunku Wykonawca załączy do oferty.

III. Termin wykonania zamówienia: 15.08.2015r.

IV. Warunki płatności: przelew 21 dni, od wpływu prawidłowo wystawionej faktury.

V. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Najniższa cena=100%.

VI. Przygotowanie i złożenie oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem – liczy się data wpływu do Urzędu Miasta) w siedzibie Zamawiającego (Kancelaria Urzędu Miasta) na formularzu ofertyzałącznik nr 1 do zapytania. Do formularza należy dołączyć:

 1. Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – załącznik nr 2.
 2. Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – załącznik nr 3.
 3. Kserokopie dokumentów (poświadczone za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem Wykonawcy) potwierdzających:
  1. spełnienie warunku dysponowania projektantami posiadającym uprawnienia w zakresie linii energetycznych zgodnie z ustawą Prawo Budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wraz z opłaconymi składkami ubezpieczenia we właściwej Izbie Samorządu Zawodowego.
  2. należyte wykonanie usług polegających na zrealizowaniu przynajmniej czterech projektów oświetlenia ulicznego.

Oferta powinna być opakowana w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Opracowanie kompletnych dokumentacji trzech linii oświetlenia ulicznego w pasach drogowych ulic: Parkowa, Dębowa, Kościuszki wraz z uzyskaniem prawomocnych pozwoleń na budowę”.

(Prosimy nie zamieszczać na kopercie nazwy i adresu Wykonawcy).

Oferty należy składać do dnia 27.05.2015r. do godz. 11.00.

VII. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.05.2015r. o godz. 11.15, pok. Nr 103.

VIII. Kontakt z Wykonawcą:

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami jest:

 1. w zakresie merytorycznym: Pan Grzegorz Czyronis, tel. (29)679-54-44
 2. w zakresie formalnym: Pani Marzena Grabowska, Pan Michał Kazimierski, tel.(29)679-54-33, zzp@ostrowmaz.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania oraz zmiany treści ogłoszenia bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Miasto Ostrów Mazowiecka nie może być pociągnięte do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez wykonawców w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym (PDF)

2 .Formularz Oferty (DOC, PDF)

3. Wykaz osób i usług (DOC, PDF)

4. Wzór Umowy PDF

 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2015-05-18)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2015-05-20 15:37:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2015-05-20 15:42:11)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki