Miasto Ostrów Mazowiecka

3 Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

Zaproszenie do składania ofert

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Do niniejszego postepowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) - art. 4 pkt 8

Miasto Ostrów Mazowiecka zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej (wraz z przepompownią zbiorczą) na ulicy Traugutta, wraz z uzyskaniem prawomocnych decyzji pozwolenia na budowę.

I. Szczegółowy opis przedmiotu i zakres zamówienia:

1. W zakresie przedmiotu zamówienia należy wykonać dokumentację budowlano- wykonawczą budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej (wraz z przepompownią zbiorczą) na ulicy Traugutta, wraz z uzyskaniem prawomocnych decyzji pozwolenia na budowę.

2. Dokumentacja powinna uwzględniać:

1) Opracowanie kompletnej dokumentacji budowlano wykonawczej oraz kosztorysu inwestorskiego budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Traugutta na długości około 650 m (orientacyjna długości sieci kanalizacyjnej, mają na celu zobrazowanie skali projektowanego zadania).

2) Uzgodnienie  z Właścicielami poszczególnych posesji umiejscowienie studni kanalizacyjnej w ulicy naprzeciwko budynku przyłączanego/działki,

3) Opracowanie obejmujące wszystkie branże techniczne i budowlane projektowanego przedmiotu zamówienia wraz ze wszystkimi uzgodnieniami.

4) Współpracę projektanta sieci kanalizacyjnej w zakresie uzgadniania i akceptowania z Zamawiającym realizacji przedmiotu zamówienia.

3. Warunki techniczne do projektowania:

1) Projekt musi bazować na najnowszych rozwiązaniach technicznych. Musi być wykonany z wykorzystaniem rozwiązań opartych na zasadach poszanowania energii i ekologii.

2) Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania i weryfikacji wszystkich danych niezbędnych do prawidłowego zaprojektowania przedmiotu zamówienia, w tym bilansów ścieków i wynikających z nich doborów średnic odcinków sieci kanalizacyjnej, oraz rodzaju i wydajności pomp celem zaprojektowania ich prawidłowego funkcjonowania.

3) Rurociągi kanalizacji sanitarnej projektować z rur kanalizacyjnych jednowarstwowych (lite) kielichowe na uszczelkę z wydłużonym kielichem (W/K) typ ciężki "S" (klasa SN8), rurociąg tłoczny z rur PE lub w uzasadnionych przypadkach z innych materiałów o wytrzymałości dobranej zgodnie z obliczeniami statyki, wykonanymi przez producenta rur. Studnie z włazem zatrzaskowym żeliwnym klasy D400 typ ciężki 40T, studnie kanalizacyjne z PVC - U / PP min DN 400. Przepompownia ścieków pracująca w układzie dwóch pomp (1+1)  w zbiorniku DN 1200 z polimerobetonu umiejscowiona w jezdni, wyposażenie zbiornika w technologię DN 80 ze stali nierdzewnej, z szafką sterowniczą trybie on-line z wykorzystaniem transmisji GSM-GPRS,

4) Lokalizacja jak i posadowienie wysokościowe projektowanych rurociągów powinny być uwarunkowane przebiegiem istniejącego uzbrojenia terenu, przeliczeniem spadków, przekroczeniem przeszkód terenowych, ukształtowaniem terenu.

5) W projekcie należy przedstawić zestawienie poszczególnych rurociągów w rozbiciu na średnice i materiał oraz zestawienie tabelaryczne studzienek podając numer studzienki, typ włazu, głębokość studni, średnice i rodzaj materiału.

6) Projekt zagospodarowania terenu należy wykonać na aktualnej mapie sytuacyjno -wysokościowej do celów projektowych.

7) Rurociągi należy projektować zgodnie z wytycznymi montażu producenta rur. Należy podać sposób zagęszczenia i przygotowania podsypki i obsypki.

8) Szczegółowe warunki techniczne na zaprojektowanie sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią ścieków, Wykonawca uzyska po złożeniu w Oddziale Wodociągów i Kanalizacji ul. Sikorskiego 39 przy ZGK Sp. z o. o. W Ostrowi Mazowieckiej zlecenia na wydanie warunków technicznych przyłączenia do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.

4. Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie:

a) projektu budowlanego, sporządzonego zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462, z późn. zm.).

b) projektów wykonawczych, wszystkich wymaganych branż sporządzonych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., z poz. 1129).

c) informacji dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, sporządzonej zgodnie z przepisami Prawa Budowalnego.

d) Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych sporządzonych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., z poz. 1129).

e) przedmiarów robót, sporządzonych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz.U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389).

f) kosztorysu inwestorskiego sporządzonego zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389).

g) ponadto do obowiązków Wykonawcy będzie należało opracowanie aktualnych map do celów projektowych, opatrzonych klauzulą Starostwa Powiatowego oraz wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych wraz z prawomocnymi decyzjami pozwolenia na budowę. Ostateczna trasa kanalizacji oraz zastosowane materiały należy uzgodnić z Zamawiającym oraz ZGK Sp. z o. o.

 h) obowiązkiem Wykonawcy będzie uzyskanie zgód na wejście w teren i dysponowanie nieruchomością na cele budowlane w formie oświadczeń właścicieli nieruchomości przez które będzie przebiegać projektowana kanalizacja sanitarna, przepompownia ścieków, zasilanie energetyczne.

i) wykonawca opracuje opinię geotechniczną pod projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej oraz uzyskać niezbędne opinie i uzgodnienia potrzebne do pozwolenia na budowę (projekt przyłącza elektrycznego i sterowania - należy uzyskać w imieniu Zamawiającego warunki techniczne przyłączenia projektowanych przepompowni do sieci energetycznej, opracować i uzgodnić dokumentację techniczną przyłączenia).

j) do przepompowni musi być zapewnione opracowanie dokumentacji projektowej zasilania energetycznego.

k) obowiązkiem Wykonawczy będzie dokonanie wszelkich opłat tj. w zakresie uzgodnienia geodezyjnego trasy projektu, wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów.

5. Projekty należy wykonać:

1) projekty budowlane i wykonawcze sieci kanalizacji sanitarnej - 5 egz.

2) projekty budowlane i wykonawcze przyłączy kanalizacyjnych - 5 egz.

3) kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót dla budowy sieci kanalizacyjnej - 2 egz.

4) kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót dla budowy przyłączy kanalizacyjnych - 2 egz.

5) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - 2 egz.

6) Dokumentację techniczną, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysy i przedmiary robót Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu także w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie /pdf/, przy czym mapy do celów projektowych z naniesioną kanalizacją w wersji wektorowej (format pdf). Oświadczenia właścicieli nieruchomości, na których przebiegać będzie projektowana kanalizacja sanitarna Wykonawca zobowiązany jest przekazać w formie elektronicznej (format pdf.) oraz oryginały w wersji papierowej.

7) wymagane opinie, ekspertyzy, uzgodnienia właściwych organów, pozwolenia i inne opracowania niezbędne do uzyskania decyzji administracyjnych oraz warunki techniczne wymagane dla przedmiotu zamówienia wraz z pozwoleniem na budowę bądź zgłoszeniem rozpoczęcia robót,

8) inne opracowania niezbędne do uzyskania rezultatu umowy.

6. Zamawiający wymaga żeby:

1) dokumentacja stanowiąca przedmiot umowy była zaopatrzona w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, że jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i że zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,

2) Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, o którym mowa wyżej stanowiły integralną część przedmiotu odbioru,

7. Obowiązki Wykonawcy są określone szczegółowo w projekcie umowy (Załącznik nr 3).

Uwaga!

Przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca uzgodni z Zamawiającym proponowany przedmiot zamówienia w zakresie przebiegu ulicy, konstrukcji nawierzchni, zakresu projektowania koniecznych sieci i przyłączy oraz przebudowy ewentualnych kolizji.

Kosztorysy inwestorskie należy opracować w oparciu o:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389).

Dokumentacją projektową oraz kosztorysy nakładcze należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego – (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 1129).

Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych powinny zawierać zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót należy opracować w oparciu o Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

II. Warunki udziału w postępowaniu

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego muszą dysponować osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia:

Zamawiający wymaga dysponowania projektantami branży sanitarnej i elektrycznej zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j.: Dz.U.z 2013, poz.1409 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 1278 z późn. zm) wraz z opłaconymi składkami ubezpieczenia we właściwej Izbie Samorządu Zawodowego.

Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im kwalifikacje zawodowe uprawniające do projektowania w danej specjalności nabyte w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, stosownie do przepisu art. 12 a ustawy Prawo budowlane oraz przepisów ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394).

Na etapie składania ofert weryfikacja powyższego warunku nastąpi na podstawie oświadczenia (Zał. Nr 2). Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca przedstawi kserokopie dokumentów (poświadczone za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem Wykonawcy) potwierdzające spełnienie warunku dysponowania projektantami branży sanitarnej i elektrycznej wraz z opłaconymi składkami ubezpieczenia we właściwej Izbie Samorządu Zawodowego.

III. Termin wykonania zamówienia: cztery miesiące od daty podpisania umowy.

IV. Warunki płatności: przelew 21 dni, od wpływu prawidłowo wystawionej faktury.

V. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Najniższa cena=100%.

VI. Przygotowanie i złożenie oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem – liczy się data wpływu do Urzędu Miasta) w siedzibie Zamawiającego (Kancelaria Urzędu Miasta) na formularzu ofertyzałącznik nr 1 do zapytania. Do formularza należy dołączyć:

  1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Zał. Nr2) (w szczególności dysponowaniu projektantami branży sanitarnej i elektrycznej zgodnie z ustawą Prawo Budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wraz z opłaconymi składkami ubezpieczenia we właściwej Izbie Samorządu Zawodowego.

Oferta powinna być opakowana w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej na ulicy Traugutta, wraz z uzyskaniem prawomocnych decyzji pozwolenia na budowę".

(Prosimy nie zamieszczać na kopercie nazwy i adresu Wykonawcy).

Oferty należy składać do dnia 28.05.2015r. do godz. 11.00.

VII. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.05.2015r. o godz. 11.15, pok. Nr 103.

VIII. Kontakt z Wykonawcą:

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami jest:

  1. w zakresie merytorycznym: Pan Paweł Mieczkowski, tel. (29)679-54-61
  2. w zakresie formalnym: Pani Marzena Grabowska, Pan Michał Kazimierski, tel.(29)679-54-33, zzp@ostrowmaz.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Miasto Ostrów Mazowiecka nie może być pociągnięte do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez wykonawców w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym PDF

2 .Formularz Oferty (DOC, PDF)

3. Oświadczenie (DOC, PDF)

4. Wzór Umowy PDF

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2015-05-20)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2015-05-20 15:48:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2015-05-20 15:54:24)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki