☰ Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Herb Ostrowi Mazowieckiej. Na zielonej tarczy heraldycznej poznogotyckiej umieszczona jest zlota ostrzew z czterema sekami bocznymi z kazdej strony zmniejszajacymi sie ku gorze oraz zloty polksiezyc i gwiazda szesciopromienna.

Środa 10.08.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Miasto Ostrów Mazowiecka

3 Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

Zaproszenie do składania ofert

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Do niniejszego postepowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) - art. 4 pkt 8

Miasto Ostrów Mazowiecka zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na Zakup i dostawę do siedziby Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka fabrycznie nowej Macierzy QNAP TS-EC880U-RP wraz z rozszerzoną gwarancją oraz dyskami twardymi.

I. Opis przedmiotu i zakres zamówienia.

 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do siedziby Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka:
  • Macierzy QNAP TS-EC880U-RP + dodatkowy RAM 4GB DDR3 ECC + EPA Care Pack - 1 szt.
  • HDD 4TB WD RED PRO /SATA 600/cache 64MB/RPM 7200 obr/min – 8 szt.
  • HDD 146GB GB 10K SAS HP model DG146BB976 HP P/N 430165-003 – 2 szt.
 2. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego na własny koszt i ryzyko. Przedmiot umowy zostanie dostarczony do miejsc wskazanych przez Zamawiającego w dniu roboczym tj. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.
 3.  Wykonawca dołączy do oferty specyfikacje techniczne oferowanych urządzeń.
 4. Gwarancja: Macierz QNAP TS-EC880U-RP gwarancja producenta 36 miesięcy z rozszerzeniem na kolejne 12 miesięcy, dyski twarde HDD 4TB WD RED PRO /SATA 600/cache 64MB/RPM 7200 obr/min - gwarancja 60 miesięcy; dyski twarde HDD 146GB GB 10K SAS HP model DG146BB976  HP P/N 430165-003 – gwarancja 36 miesięcy.
 5. Cena ma uwzględniać koszty transportu do siedziby Zamawiającego.
 6. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy bez usterek. W przypadku stwierdzenia usterek przy odbiorze dostarczonego przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do jego nieodpłatnej wymiany w terminie do 7 dni.
 7. Termin realizacji zamówienia: W ciągu 14 dni od daty podpisania umowy.
 8. Warunki płatności: przelew 21 dni, od wpływu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku

II. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Cena = 100%.

III. Przygotowanie oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem – liczy się data wpływu do Urzędu Miasta) w siedzibie Zamawiającego (Kancelaria Urzędu Miasta) na Formularzu Oferty - załącznik nr 1. Do formularza należy dołączyć Karty katalogowe/Specyfikacje techniczne umożliwiające Zamawiającemu weryfikację oferowanego przedmiotu zamówienia.

Oferta powinna być opakowana w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę do siedziby Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka fabrycznie nowej Macierzy QNAP TS-EC880U-RP wraz z rozszerzoną gwarancją oraz dyskami twardymi.”

Oferty należy składać do dnia 05.06.2015r. 08.06.2015r. do godz. 11.00.

IV. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.06.2015r. 08.06.2015r. o godz. 11.15, pok. Nr 103.

V. Kontakt z Zamawiającym:

 1. w zakresie merytorycznym: Pan Artur Kołodziej - insp. ds. informatyki, tel (29) 679-54-65, e-mail: admin@ostrowmaz.pl
 2. w zakresie formalnym: Pani Marzena Grabowska, Pan Michał Kazimierski,   tel. (29) 679-54-33, e-mail: zzp@ostrowmaz.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego ogłoszenia (w tym zmiany terminu składania ofert) z uzasadnionych przyczyn (Wykonawca powinien regularnie odwiedzać niniejszą stronę BIP). Miasto Ostrów Mazowiecka nie może być pociągnięte do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

Załączniki:

1) Formularz Oferty - Zmieniony (DOC, PDF)

2) Wzór Umowy PDF


Ostrów Mazowiecka, dnia 01.06.2015

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE WYKONAWCY ORAZ INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI OGŁOSZENIA I ZAŁĄCZNIKÓW

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 29.05.2015r. do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zakup i dostawę do siedziby Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka fabrycznie nowej Macierzy QNAP TS-EC880U-RP wraz z rozszerzoną gwarancją oraz dyskami twardymi:

1. Czy Zamawiający wymaga do macierzy QNAP TS-EC880U-RP dostarczyć szyny do montażu w szafie RACK?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia szyn do montażu w szafie RACK.

2. Jaki jest wymagany okres gwarancji dysków: HDD 146GB GB 10K SAS HP model DG146BB976 HP P/N 430165-003?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga 36 miesięcy gwarancji na dyski HDD 146GB GB 10K SAS HP model DG146BB976 HP P/N 430165-003.

UWAGA! W przypadku uszkodzenia dysków w okresie gwarancji Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wydawania uszkodzonych dysków.

 

Informujemy, iż w treści ogłoszenia o zamówieniu dokonano następujących zmian:

1) ust.4 w sekcji nr I otrzymuje brzmienie: „Gwarancja: Macierz QNAP TS-EC880U-RP gwarancja producenta 36 miesięcy z rozszerzeniem na kolejne 12 miesięcy, dyski twarde HDD 4TB WD RED PRO /SATA 600/cache 64MB/RPM 7200 obr/min - gwarancja 60 miesięcy; dyski twarde HDD 146GB GB 10K SAS HP model DG146BB976  HP P/N 430165-003 – gwarancja 36 miesięcy.

2) w sekcji nr III i IV zmieniono daty składania i otwarcia ofert:

Jest: "05.06.2015r.", a powinno być: "08.06.2015r.".

W związku z powyższym zmieniono treść załącznika nr1 (Formularz Oferty).

Pozostała treść ogłoszenia pozostaje bez zmian.

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2015-05-28)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2015-05-28 15:40:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2015-06-01 16:08:39)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1531389