Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Miasta Ostrów Mazowiecka.

Stanowisko: Sekretarz Miasta Ostrów Mazowiecka

 

 Zakres głównych zadań na stanowisku:

1. Zapewnienie właściwej organizacji pracy Urzędu Miasta.

2. Opracowywanie projektów zmian Regulaminu Organizacyjnego Urzędu oraz innych aktów wewnętrznych w zakresie organizacji urzędu.

3. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obsługi kancelaryjnej Urzędu, obiegu dokumentów i przepływu informacji między poszczególnymi wydziałami Urzędu.

4. Realizowanie polityki zarządzania zasobami ludzkimi w zakresie  wynikającym z upoważnienia Burmistrza Miasta.

5. Nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy.

6. Nadzór nad przestrzeganiem rzetelnego i terminowego załatwienia interpelacji, skarg i wniosków.

7. Nadzór nad wykonywaniem zadań wynikających z Kodeksu Wyborczego.

8. Wykonywanie innych zadań określonych pełnomocnictwami i upoważnieniami udzielonymi przez Burmistrza Miasta.

 

Wymagania niezbędne

1. Wykształcenie wyższe magisterskie.

2. Czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach,o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1202), w tym co najmniej dwuletni staż pracy na   kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub co najmniej  czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których  mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych  jednostkach sektora finansów publicznych.

3. Obywatelstwo polskie.

4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

5. Nieposzlakowana opinia.

6. Stan zdrowia umożliwiający wykonywanie obowiązków,

7. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

8. Brak przynależności do partii politycznej.

                                  

Wymagania dodatkowe                                     

1. Znajomość przepisów ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o ochronie danych osobowych, o dostępie do informacji  publicznej, prawo zamówień publicznych, o finansach publicznych, Kodeks Postępowania Administracyjnego, Kodeks Pracy, Kodeks Wyborczy oraz przepisów wykonawczych do wyżej wymienionych aktów prawnych.

2. Zdolność organizacyjna i umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi.

3. Obsługa urządzeń biurowych.

                                    

Warunki pracy na stanowisku

1. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy: 40 godzin tygodniowo,8 godzin dziennie.

2. Pierwsza umowa o pracę będzie zawarta na czas określony do 6 m-cy.

3. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

 

Wymagane dokumenty

1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (Curriculum Vitae), własnoręcznie podpisany.

 2. List motywacyjny, własnoręcznie podpisany.

 3. Kserokopia dowodu osobistego.

 4. Kwestionariusz osobowy.

 5. Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie.

 6. Kserokopie świadectw pracy (bądź zaświadczenie z obecnego   miejsca pracy), potwierdzające wymagany w ogłoszeniu staż pracy.

 7. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, opinie, referencje.

 8. Oświadczenia kandydata o:

      a) posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwa  
      popełnione umyślnie,
      b) stanie zdrowia umożliwiającym wykonywanie obowiązków,
      c) treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj., Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (tj, Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 ze zm.) oraz  przyjmuję do wiadomości obowiązek publikacji w BIP danych  osobowych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miasta , ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka (parter, pokój nr 1) w kancelarii do dnia 09 czerwca 2015 r. (w przypadku przesłania dokumentów pocztą liczy się data stempla pocztowego).z dopiskiem na kopercie: „Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Sekretarz Miasta Ostrów Mazowiecka” wraz z podaniem imienia i nazwiska.   

 

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne, zostaną poinformowani o terminie rozmów kwalifikacyjnych.
 

Po przeprowadzonych rozmowach informacja o wyniku rekrutacji będzie umieszczona w BIP-ie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka (www.bip.ostrowmaz.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miasta.

 

 

                                                                                                 Burmistrz Miasta      

                                                                                                      Jerzy Bauer

 Ostrów Mazowiecka, dnia  29.05.2015 r.

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2015-05-29)
Udostępnił:
Duda Michał
(2015-05-29 13:43:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Kołodziej Artur
(2015-06-11 10:56:45)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki