OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

 z dnia 3 czerwca 2015 roku

 

Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka informuję, że na podstawie art. 160 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych / t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 133/ zostaną przeprowadzone wybory ławników na kadencję 2016-2019.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto :

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył 30 lat,
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 5. nie przekroczył 70 lat,
 6. jest zdolny ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty :

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych / Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm./, stwierdzające brak przeciwskazań do wykonywania funkcji ławnika.
 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dokumenty wymienione w punktach 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. Wymienione dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia, stanowiącej załącznik do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 roku, przez obywateli dołącza się również listę osób, zawierającą imię /imiona/, nazwisko, nr ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 50 osób zgłaszających kandydata.

Kandydat na ławnika potwierdza wyrażenie zgody na kandydowanie własnoręcznym podpisem w odpowiedniej rubryce karty

Zgłoszenie kandydata na ławnika składa się do rady gminy, na obszarze, której kandydat jest zatrudniony lub zamieszkuje.

Rada Miasta Ostrów Mazowiecka wybierać będzie:

 1. dla potrzeb Sądu Okręgowego w Ostrołęce:

- do orzekania w sprawach cywilnych – 4 ławników,

- do orzekania w sprawach karnych – 3 ławników,

 1. dla potrzeb Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej:

- do orzekania w sprawach rodzinnych – 6 ławników.

 

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 30 czerwca 2015 roku w godz. 800 – 1600 w Kancelarii Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka ul. 3 Maja 66.

 

Wzór karty zgłoszenia można otrzymać w Urzędzie Miasta w Wydziale Organizacyjnym pok. 109, Kancelarii Urzędu Miasta lub na stronie internetowej www.ostrowmaz.pl.

 

Burmistrz Miasta

 

/-/ Jerzy Bauer

Załącznik - Zgłoszenie kandydata na ławnika

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2015-06-03)
Udostępnił:
Duda Michał
(2015-06-05 12:51:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Duda Michał
(2015-06-05 15:45:31)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki