Miasto Ostrów Mazowiecka

3 Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

Zaproszenie do składania ofert

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Do niniejszego postepowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych  (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) - art. 4 pkt 8

Miasto Ostrów Mazowiecka zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na obkoszenie skarp wiaduktów i rowów melioracyjnych.

I. Opis przedmiotu i zakres zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest:

1) Obkoszenie skarp wiaduktów znajdujących się przy ul. Sielskiej, Sikorskiego oraz Armii Krajowej z porastających traw oraz chwastów:

1

Wiadukt Sikorskiego

6967 m²

2

Wiadukt Sielska

4119 m²

3

Wiadukt Armii Krajowej

8266 m²

2) Obkoszenie rowów melioracyjnych odprowadzających wody opadowe do rzeki Grzybówki:

1

Od obwodnicy

2350 mb.

19975 m2

2

Od ul. Dubois do ul. Bielskiej

280 mb.

2380 m2

3

Od rzeki Grzybówki do ul. Małkińskiej

1198 mb.

10183 m2

4

Rzeka Grzybówka

1620 mb.

13770 m2

 • Do obowiązków Wykonawcy należy:
 1. dwukrotne wycięcie i usunięcie traw, chwastów i zakrzaczeń (do 10 lat): I koszenie w terminie   do 10 lipca 2015r., II koszenie w terminie do 10 września 2015r. (metr bieżący obejmuje wykoszenie rowu i korony skarpy na szerokości około 1 metra – ok. 8,5 m2),
 2. usunięcie innych zanieczyszczeń i odpadów znajdujących się na wykoszonych terenach.

UWAGA: terminy prac mogą być przesunięte w zależności od aury w danym miesiącu, po uzgodnieniu z pracownikiem Urzędu Miasta.

 • Termin wykonania poszczególnych prac należy zgłosić co najmniej dwa dni przed wykonaniem usługi pracownikowi Urzędu Miasta.
 1. Wykonawca musi posiadać odpowiednie doświadczenie: należy wykazać się realizacją co najmniej dwóch usług polegających na wykonaniu prac tożsamych z przedmiotem zamówienia i przedstawić dowody potwierdzające, że prace zostały wykonane należycie.
 2. Wykonawca musi dysponować sprzętem niezbędnym do wykonania zamówienia tj.: kosiarką spalinową; kosą żyłkową spalinową, kosiarką wysięgnikową, samochodem dostawczym z przyczepą lub ciągnikiem z przyczepą.
 3. Wykonawca powinien posiadać stosowne ubezpieczenie. Wybrany Wykonawca przedstawi opłaconą polisę, a w przypadki jej braku inny dokument, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
 4. Zaoferowana przez Wykonawcę cena obejmować będzie wszystkie koszty niezbędne do wykonania danej części zamówienia, a w szczególności koszty: dojazdu do miejsc wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia; zatrudnienia osób; zakupu i eksploatacji sprzętu niezbędnego do  dwukrotnego wycięcia i usunięcia traw i chwastów.
 5. Zagospodarowanie odpadów biodegradowalnych i komunalnych leży po stronie Wykonawcy.
 6. Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia Burmistrzowi Miasta Ostrów Mazowiecka do dnia 31 grudnia sprawozdania zawierającego informacje o masie zebranych i przekazanych w okresie wykonywania przedmiotu umowy odpadów komunalnych i zmieszanych do RIPOK oraz o masie i miejscu zagospodarowania odpadów zielonych.
 7. Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej w celu weryfikacji opisu przedmiotu zamówienia i prawidłowego obliczenia ceny oferty.
 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy lub jej części po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy:
  • w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, a nie można było tego przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
  • w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę.
 9. Termin wykonania zamówienia: I koszenie w terminie do 10 lipca 2015r., II koszenie w terminie do 10 września 2015r.,
 10. Część wynagrodzenia w wysokości 50% zaoferowanej ceny, zostanie wypłacona Wykonawcy po odbiorze pierwszego etapu prac (I koszenia). Pozostała część  wynagrodzenia zostanie wypłacona po odbiorze drugiego etapu prac (II koszenia).
 11. Warunki płatności: przelew, w ciągu 14 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.

II. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Najniższa cena =100%.

III. Przygotowanie oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem – liczy się data wpływu do Urzędu Miasta) w siedzibie Zamawiającego (Kancelaria Urzędu Miasta) na formularzu oferty – załącznik nr 1 do zapytania. Do formularza należy dołączyć:

 1. Wykaz usług, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – załącznik nr 2.
 2. Kserokopie dowodów (poświadczone za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem Wykonawcy) potwierdzających należyte wykonanie co najmniej dwóch usług polegających na wykonaniu prac tożsamych z przedmiotem zamówienia.
 3. Wykaz narzędzi niezbędnych do wykonania zamówieniazałącznik nr 3

Oferta powinna być opakowana w jednej kopercie, zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Oferta na obkoszenie skarp wiaduktów i rowów melioracyjnych”.

Oferty należy składać do dnia  15.06.2015r. do godz. 11.00.

IV. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  15.06.2015r. o godz. 11.15, pok. Nr 103.

V. Kontakt z Zamawiającym:

 1. w zakresie merytorycznym: Pani Aleksandra Renik, tel. (29)679-54-38,
 2. w zakresie formalnym: Pani Marzena Grabowska, Pan Michał Kazimierski, tel.(29)679-54-33,  zzp@ostrowmaz.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego ogłoszenia (w tym zmiany terminu składania ofert) z uzasadnionych przyczyn (Wykonawca powinien regularnie odwiedzać niniejszą stronę BIP).  Miasto Ostrów Mazowiecka nie może być pociągnięte do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez wykonawców w związku z przygotowaniem  i dostarczeniem oferty.

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe PDF

2. Formularz Oferty (DOC, PDF)

3. Wykaz Usług i Narzędzi (DOC, PDF)

4. Wzór Umowy PDF

5. Mapy ZIP

 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2015-06-09)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2015-06-09 15:58:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2015-06-09 16:03:12)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki