Miasto Ostrów Mazowiecka

3 Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

Zaproszenie do składania ofert

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Do niniejszego postepowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) - art. 4 pkt 8

Miasto Ostrów Mazowiecka zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Opracowanie koncepcji budowy ulicy: pomiędzy ulicami Broniewskiego i Małkińską, na podstawie której zamawiający wystąpi do gestorów sieci o wydanie warunków technicznych niezbędnych do opracowania dokumentacji technicznej planowanego przedsięwzięcia.

I. Szczegółowy opis przedmiotu i zakres zamówienia:

1. W zakresie przedmiotu zamówienia należy Opracować koncepcję budowy ulicy: pomiędzy ulicami Broniewskiego i Małkińską (zgodnie z załączonym schematem), na podstawie której Zamawiający wystąpi do gestorów sieci o wydanie warunków technicznych niezbędnych do opracowania dokumentacji technicznej planowanego przedsięwzięcia. Wyłoniony Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia wszelkich dokumentów i opracowań niezbędnych do uzyskania ww. uzgodnień.

2. Koncepcję należy opracować dwuwariantowo, w zakresie:

 1. budowy jezdni, chodnika, ewentualnie ścieżki rowerowej,
 2. budowy systemu odwodnienia,
 3. rozwiązania umiejscowienia drogi wzdłuż rowu zbiorczego dla kanalizacji deszczowej innych ulic,
 4. budowy zjazdów na posesje z ewentualnymi przepustami,
 5. rozwiązywania kolizji z uzbrojeniem terenu,
 6. możliwości włączenia do drogi wojewódzkiej nr 627,
 7. możliwości bezkolizyjnego połączenia z ul. Parkową.  

3. Zakres prac projektowych obejmuje:

Wykonanie koncepcji w 2 wariantach, które powinny zawierać:
1)
opis techniczny rozwiązań projektowych oraz powiązanie geometryczne z istniejącą infrastrukturą drogową,
2) plan sytuacyjny,
3) przekrój podłużny, konstrukcyjny,
4) projekt konstrukcji nawierzchni drogi,
5) przekroje normalne,
6) ewentualną wycinkę drzew i krzewów kolidujących z budową lub przebudową drogi,
7) harmonogram prac projektowych wraz z uzyskaniem decyzji ZRID,
8) potrzeby terenowe inwestycji z określeniem zajętości działek,
9) wskaźnikowy koszt realizacji inwestycji,
10) koncepcja powinna zawierać analizę szczególnie istotnych zagadnień związanych z inwestycją, np. z ochroną środowiska, bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania, ochroną przed hasłem, odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej, w celu uwzględnienia wszystkich uwarunkowań mających istotny wpływ na kształtowanie ceny oferty, jak również zaproponowanych rozwiązań projektowych koncepcji. Propozycja rozwiązań projektowych budowy drogi na terenie miasta Ostrów Mazowiecka powinna zostać przedłożona Zamawiającemu do pisemnej akceptacji.
4. Określa się wymaganą ilość egzemplarzy dla opracowanych obu koncepcji:
a) wersji papierowej - 5 egz.,
b) wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD w formacie PDF

5. Obowiązki Wykonawcy są określone szczegółowo w projekcie umowy (Załącznik nr 4).

Uwaga!

Przed rozpoczęciem opracowywania koncepcji budowy ulicy Wykonawca uzgodni z Zamawiającym proponowany przedmiot zamówienia.

II. Warunki udziału w postępowaniu

1. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego muszą dysponować osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia:

Zamawiający wymaga dysponowania projektantami branży drogowej i sanitarnej, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j.: Dz.U. z 2013, poz.1409 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 1278 z późn. zm) wraz z opłaconymi składkami ubezpieczenia we właściwej Izbie Samorządu Zawodowego.

Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im kwalifikacje zawodowe uprawniające do projektowania w danej specjalności nabyte w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, stosownie do przepisu art. 12 a ustawy Prawo budowlane oraz przepisów ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394).

 

Na etapie składania ofert weryfikacja powyższego warunku nastąpi na podstawie oświadczenia (Zał. Nr 2). Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca przedstawi kserokopie dokumentów (poświadczone za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem Wykonawcy) potwierdzające spełnienie warunku dysponowania projektantami branży drogowej i sanitarnej wraz z opłaconymi składkami ubezpieczenia we właściwej Izbie Samorządu Zawodowego.

2. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego muszą posiadać odpowiednią wiedzę i doświadczenie.

Należy przedstawić dokumenty potwierdzające należyte wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie przynajmniej dwóch usług polegających na wykonaniu koncepcji lub dokumentacji na budowę lub przebudowę ulicy/drogi o długości min. 1,0 km każda i klasie ulicy/drogi co najmniej L.

III. Termin wykonania zamówienia: sześć tygodni od daty podpisania umowy.

IV. Warunki płatności: przelew 21 dni, od wpływu prawidłowo wystawionej faktury.

V. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Najniższa cena=100%.

VI. Przygotowanie i złożenie oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem – liczy się data wpływu do Urzędu Miasta) w siedzibie Zamawiającego (Kancelaria Urzędu Miasta) na formularzu ofertyzałącznik nr 1 do zapytania. Do formularza należy dołączyć:

 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Zał. Nr2) (w szczególności dysponowaniu projektantami branży drogowej i sanitarnej zgodnie z ustawą Prawo Budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wraz z opłaconymi składkami ubezpieczenia we właściwej Izbie Samorządu Zawodowego.
 2. Wykaz usług (Zał. nr 3) wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.
 3. Kserokopie dokumentów (poświadczone za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem Wykonawcy) potwierdzających należyte wykonanie przynajmniej dwóch usług polegających na wykonaniu koncepcji lub dokumentacji na budowę lub przebudowę ulicy/drogi o długości min. 1,0 km każda i klasie ulicy/drogi co najmniej L.

Oferta powinna być opakowana w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Opracowanie koncepcji budowy ulicy pomiędzy ulicami Broniewskiego i Małkińską”

(Prosimy nie zamieszczać na kopercie nazwy i adresu Wykonawcy).

Oferty należy składać do dnia 30.06.2015r. do godz. 11.00.

VII. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.06.2015r. o godz. 11.15, pok. Nr 103.

VIII. Kontakt z Wykonawcą:

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami jest:

 1. w zakresie merytorycznym: Pan Paweł Mieczkowski, tel. (29)679-54-61
 2. w zakresie formalnym: Pani Marzena Grabowska, Pan Michał Kazimierski, tel.(29)679-54-33, zzp@ostrowmaz.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego ogłoszenia (w tym zmiany terminu składania ofert) z uzasadnionych przyczyn (Wykonawca powinien regularnie odwiedzać niniejszą stronę BIP). Miasto Ostrów Mazowiecka nie może być pociągnięte do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez wykonawców w związku z przygotowaniem  i dostarczeniem oferty.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym PDF

2. Formularz Oferty (DOC, PDF)

3. Oświadczenie (DOC, PDF)

4. Wykaz Usług (DOC, PDF)

5. Wzór Umowy PDF

6. Szkic z lokalizacją proponowanej budowy PDF


Ostrów Mazowiecka, dnia 25.06.2015r.

 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 23-24.06.2015r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania do treści ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Opracowanie koncepcji budowy ulicy: pomiędzy ulicami Broniewskiego i Małkińską, na podstawie której zamawiający wystąpi do gestorów sieci o wydanie warunków technicznych niezbędnych do opracowania dokumentacji technicznej planowanego przedsięwzięcia:

1. Czy teren ten objęty jest ochroną konserwatorską lub ochroną przyrodniczą (Natura 2000)

2. Na jakich mapach (do celów projektowych, opiniodawczych) Zamawiający przewiduje wykonanie koncepcji projektowej?

3. Czy koncepcja ma być uzgodniona poza Zamawiającym? Jeśli tak to proszę wskazać gdzie?

4. Czy przewiduje się przebudowę uzbrojenia terenu?

5. Czy koncepcje ew. przebudowy/budowy sieci tp, wod.-kan., itp. należy może wykonać osoba posiadające uprawnienia drogowe?

6. Proszę o potwierdzenie ze w ramach i terminie zamówienia projektant nie jest obowiązany do opracowania projektów przebudowy ewentualnych kolizji lecz jedynie wskazanie ich Zamawiającemu do przebudowy?

7. Czy Zamawiający przewiduje projekt stałej i czasowej organizacji ruchu wraz  z uzgodnieniami?.

8. Czy na projektowany odcinek obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedzi Zamawiającego:

Ad. 1

Tak, od strony ul. Broniewskiego opracowywana koncepcja obejmuje obszar odjęty ochroną konserwatorską. Teren nie jest objęty ochroną przyrodniczą (Natura 2000)

Ad. 2

Zamawiający dopuszcza wykonanie koncepcji projektowej na aktualnych mapach do celów opiniodawczych.

Ad. 3

Tak, koncepcja ma być uzgodniona z Zamawiającym. Miejscem uzgodnienia jest siedziba Urzędu Miasta 07- 300 Ostrów Mazowiecka ul. 3 Maja 66

Ad. 4

Tak Zamawiający przewiduje przebudowę infrastruktury i oczekuje wskazania wszystkich kolizji jak również zakresu przebudowy poszczególnych sieci.

Ad. 5

Zamawiający oczekuje iż koncepcje przebudowy poszczególnych sieci zostaną opracowane przez osoby posiadające uprawnienia drogowe i sanitarne.

Ad. 6

Projektant w ramach przedmiotowego zadania nie jest zobowiązany do opracowania projektów przebudowy ewentualnych kolizji. Zamawiający oczekuje od Wykonawcy opracowania wskazującego zakres przebudowy poszczególnych kolizji i szacunkowy koszt z tym związany, jak również szacunkowe terminy związane z ewentualnymi pracami projektowymi dotyczącymi uzgodnień z gestorami sieci (w szczególności z PGE i MZDW).

Ad. 7

Zamawiający nie przewiduje projekt stałej i czasowej organizacji ruchu wraz z uzgodnieniami dla zadania dotyczącego „Opracowania koncepcji budowy ulicy: pomiędzy ulicami Broniewskiego i Małkińską”. Natomiast dla pozostałych zadań (ul. Zachodnia, Kameralna, Podstoczysko …) Zamawiający wymaga uzgodnionego projektu stałej organizacji ruchu zgodnie z zapisami w opisie przedmiotu zamówienia:

„3. Dokumentacja powinna zawierać:

………

2) projekt stałej organizacji ruchu- 4 egz.,”

Ad. 8

Tak.

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2015-06-22)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2015-06-22 13:32:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2015-06-25 16:17:59)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki