Miasto Ostrów Mazowiecka

3 Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

Zaproszenie do składania ofert

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) - art. 4 pkt 8

Miasto Ostrów Mazowiecka zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na - dostawy do siedziby Urzędu Miasta w Ostrowi Mazowieckiej: baterii, materiałów i akcesoriów biurowych (Zadanie nr 1) oraz papieru biurowego do drukarek i kserokopiarek (Zadanie nr 2).

I. Opis przedmiotu i zakres zamówienia:

  1. Przedmiotem zamówienia są dostawy (sprzedaż, dowóz i wniesienie do siedziby Zamawiającego) fabrycznie nowych: baterii, materiałów i akcesoriów biurowych (Zadanie nr 1), oraz dostawy papieru biurowego do drukarek i kserokopiarek (Zadanie nr 2) wymienionych w formularzu cenowym (załączniku nr 2 do zapytania), dla potrzeb Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka.
  2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Wykonawca może zaproponować taki produkt, który będzie spełniać wszystkie wymagane parametry, normy i standardy jakościowe, co produkt określony w załączniku Nr 2 do Zapytania Ofertowego. W ofertach równoważnych należy wskazać producenta i nazwę oferowanych produktów oraz ich parametry.
  3. Ilości wykazane w załączniku nr 2 stanowią szacunkowe zapotrzebowanie w okresie od dnia zawarcia umowy do 31.12.2015r. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie w ilościach wynikających z bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości dostawy wynikających z rzeczywistych, aktualnych potrzeb z zachowaniem cen podanych w ofercie. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zamówienie towarów w ilościach określonych w opisie przedmiotu zamówienia.
  4. Wykonawca zapewni dostawy, zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami w ciągu następnego dnia roboczego od momentu przekazania zamówienia pisemnie, drogą elektroniczną lub telefoniczną.
  5. Wszystkie jednostkowe ceny netto wskazane przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ujęty w Zapytaniu Ofertowym i nie będą podlegały podwyższeniu w czasie realizacji przedmiotu zamówienia. Cena za materiały i akcesoria ma uwzględniać koszty transportu i wniesienia do siedziby.
  6. Płatność nastąpi przelewem, osobno za każde zrealizowane zamówienie w ciągu 14 dni, po otrzymaniu prawidłowo wystawionych faktur (oddzielnie za realizację każdego zadania).
  7. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do zapytania.

II. Termin wykonywania zamówienia:  od dnia zawarcia umowy do 31.12.2015r.

III. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Cena = 100%.

IV. Przygotowanie i złożenie oferty:

Ofertę na realizacje całego zamówienia należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (Kancelaria Urzędu Miasta, ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka) w formie pisemnej (osobiście, listem – liczy się data wpływu do Urzędu) na Formularzu Oferty - załącznik nr 1. Do oferty należy dołączyć:

1) Formularz cenowy - załącznik nr 2.

Oferty należy składać do dnia 15.07.2015r. do godz. 11.00.

Oferta powinna być opakowana w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Zapytanie ofertowe na dostawy materiałów biurowych”.

V. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.07.2015r. o godz. 11.15, pok. Nr 103.

VI. Kontakt z Zamawiającym:

  1. Pani Marta Pietrzykowska, tel. (29) 679-54-77
  2. Pan Michał Kazimierski, tel. (29) 679-54-33, e-mail: zzp@ostrowmaz.pl
  3. Pani Marzena Grabowska, tel. (29) 679-54-33, e-mail: zzp@ostrowmaz.pl

Załączniki:

1. Zaproszenie do składania ofert PDF

2.  Formularz oferty (DOC, PDF)

2. Formularz cenowy (PDF, XLS)

3. Wzór umowy PDF

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego ogłoszenia (w tym zmiany terminu składania ofert) z uzasadnionych przyczyn (Wykonawca powinien regularnie odwiedzać niniejszą stronę BIP). Miasto Ostrów Mazowiecka nie może być pociągnięte do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez wykonawców w związku z przygotowaniem  i dostarczeniem oferty.

 

 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2015-07-08)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2015-07-08 12:48:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2015-07-08 12:56:35)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki