Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 16/2015

z dnia 11.09.2015r.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

 07-300 Ostrów Mazowiecka

 ul. Trębickiego 10

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

(art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.- Dz.U. z 2010 nr 113 poz. 759 ze zm.) .

I. Zamawiający:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej ul. H. Trębickiego 10,

NIP: 759-14-77-110, REGON: 000330980, tel. 29 645 21 31

II. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: Usługi w zakresie konserwacji i naprawy dźwigów osobowych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej.

1. Dwa dźwigi osobowe PRO LIFT o napędzie hydraulicznym w budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej ul. Trębickiego 10.

2. Jeden dźwig osobowy DźwigPol o napędzie linowym w budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej ul. Warchalskiego 3.

 III. Zakres zamówienia:

1.Wykonawca zobowiązuje się do konserwacji dźwigów w zakresie i w sposób ustalony dokumentacją techniczno-ruchową, instrukcją konserwacji i przepisami Urzędu Dozoru Technicznego o budowie dźwigów ciernych i hydraulicznych a w szczególności do:

- usuwania awarii w ciągu 3 godzin od chwili powiadomienia,

- nie rzadziej niż co 30 dni poddanie urządzenia przeglądowi,

- utrzymania urządzeń w stanie technicznym zapewniającym ich maksymalnie sprawną, bezawaryjną i bezpieczną eksploatacje,

- dokonywania napraw polegających na regulacji aparatów, czyszczeniu, smarowaniu i wymianie uszkodzonych, drobnych części takich jak styki, kontakty, przyciski, rolki, bezpieczniki, amortyzatory, cewki itp.

- wymianę lin nośnych, prowadników kabinowych, kół linowych, zamka bezpieczeństwa, kabla zwisowego,

- naprawę mechanizmu zamka drzwi przystykowych, naprawę lub wymianę elementów bezpieczeństwa, naprawę mikroprocesora,

- udział w corocznych badaniach Urzędu Dozoru Technicznego po uprzednim przygotowaniu dźwigów.

2. W trakcie usuwania awarii i przeprowadzania napraw i konserwacji Wykonawca zapewni należyte warunki bezpieczeństwa zarówno dla wykonujących roboty, jak i dla osób postronnych.

3. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania dźwigów w stałym ruchu z wyjątkiem przestojów niezbędnych do wykonania czynności konserwacyjnych i naprawczych.

 IV. Termin wykonania zamówienia i warunki płatności:

  1. Umowa z Wykonawcą zawarta zostanie na czas określony od 01.10.2015 r. do 31.12.2016 r.

2. Płatność nastąpi przelewem w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury VAT na wskazany rachunek bankowy.

V. Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Oferta powinna zawierać cenę netto, brutto, stawkę VAT , wypełniona czytelnie, trwale, bez skreśleń (maszynowo lub ręcznie).

2. Oferta powinna być sporządzona na druku „Zapytanie ofertowe” (zał. Nr 3 Regulaminu) do pobrania w siedzibie lub na stronie internetowej Zamawiającego www.mosir.ostrowmaz.pl oraz na stronie BIP Ostrów Mazowiecka. Do oferty dołączyć należy specyfikację cenową (załącznik Nr 1 do zapytania Nr 10/ZC/2015 do pobrania na stronie Zamawiającego www.mosir.ostrowmaz.pl oraz na stronie BIP Ostrów Mazowiecka)

3. Do oferty powinno być dołączone oświadczenie, że Oferent zapoznał się z treścią ogłoszenia i w pełni je akceptuje (do pobrania w siedzibie lub na stronie internetowej Zamawiającego www.mosir.ostrowmaz.pl oraz na stronie BIP Ostrów Mazowiecka)

4. Do oferty należy dołączyć dokumenty uprawniające wykonawcę do wykonania usługi.

5. Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową Wykonawcy, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres siedziby Wykonawcy, numer telefonu, numer NIP, podpisana czytelnie przez Wykonawcę.

VI. Miejsce oraz termin składania ofert:

1. Ofertę należy dostarczyć pocztą lub osobiście na adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,  07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Warchalskiego 3 do sekretariatu do dnia 24.09.2015 r. do godz. 16:00.

2. Oferta powinna być złożona w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta na konserwację dźwigów”

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.09.2015 r. w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji ul. Warchalskiego 3 o godzinie 13:00 w pokoju nr 22.

4. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zastrzega sobie prawo do unieważnienia procedury bez podania przyczyn.

VII. Ocena ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert komisyjnie na podstawie następujących kryteriów:

1. najniższa cena – 100%

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający umieści ogłoszenie na stronie internetowej www.bip.ostrowmaz.pl, www.mosir.ostrowmaz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

3. Złożenie niekompletnej oferty skutkuje jej odrzuceniem.

V III. Kontakt z Wykonawcą

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcą jest:

1. w zakresie merytorycznym: Cezary Piechowicz tel. 29 645 21 49

2. w zakresie formalnym: Anna Kordek tel. 29 645 21 37

 

/-/ Bartłomiej Pieńkowski

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

Oświadczenie

Wytworzył:
Bartłomiej Pieńkowski
(2015-09-11)
Udostępnił:
Duda Michał
(2015-09-14 12:38:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Duda Michał
(2015-09-15 09:04:55)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki