Miasto Ostrów Mazowiecka

3 Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

Zaproszenie do składania ofert

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) - art. 4 pkt 8

Miasto Ostrów Mazowiecka zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Konserwację oświetlenia ulicznego Miasta Ostrów Mazowiecka.

I. Szczegółowy opis przedmiotu i zakres zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie czynności polegających na konserwacji:

 1.  urządzeń oświetlenia ulic krajowych, powiatowych i gminnych oraz miejskich dróg wewnętrznych,
 2. oświetlenia terenu parku przed ratuszem, podświetlenia budynku ratusza, podświetlenia Kościoła pw. NMP przy ul. 3 Maja, podświetlenia „Dębu Wolności” na parkingu przy ul. Ks. Sobotki oraz latarni na terenie Parku wokół Stawu Miejskiego

-w mieście Ostrów Mazowiecka oraz terenach administrowanych przez Miasto Ostrów Mazowiecka.

Wykaz i liczbę punktów świetlnych/opraw oświetleniowych objętych konserwacją zawiera załącznik nr 6 (obecnie 2816 sztuk - ilość ta może ulec zmianie w trakcie trwania umowy o ewentualne nowe instalacje elektryczne z punktami świetlnymi/oprawami).

2. Zakres prac:

 1. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania prawidłowego stanu technicznego i bezpiecznego funkcjonowania urządzeń oświetlenia ulicznego i ponosi wszelkie konsekwencje wynikające z tego tytułu (za wyjątkiem sytuacji nie wynikłych z winy Wykonawcy).
 2. Wykonawca zobowiązany do konserwacji lamp ulicznych i zegarów sterujących włączaniem i wyłączaniem oświetlenia ulicznego oraz odpowiedzialny jest za ich prawidłowe funkcjonowanie.
 3. Wszystkie prace wykonywane w ramach niniejszej umowy muszą odpowiadać  "polskim normom i warunkom technicznym wykonania  robót elektrycznych".
 4. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia na własny koszt wszelkich prób i badań wynikających z norm i specyfikacji technicznych.
 5.  Wykonawca powinien  posiadać:
 • umowy na utylizację zużytych źródeł światła z firmą posiadającą uprawnienia do prowadzenia takiej działalności (muszą byćzawarte co najmniej na okres obowiązywania umowy na konserwację – zał. nr 5),
 • zezwolenia na zbieranie i transport materiałów niebezpiecznych (ważne w okresie obowiązywania niniejszej umowy).

3. Do obowiązków Wykonawcy należy:

 1. wymiana źródeł światła sodowych i LED-owych, dławików i bezpieczników latarniowych na takie same jak uszkodzone (niedopuszczalna jest zmiana rodzaju urządzeń i źródeł światła na inne niż istniejące bez wiedzy i zgody Zamawiającego),
 2. montaż nowych kabli oświetlenia ulicznego w przypadku awarii uniemożliwiającej naprawę starego kabla,
 3. wymiana lamp i słupów uszkodzonych na skutek wypadków drogowych lub innych przyczyn losowych z zastrzeżeniem, że koszt materiałów leży po stronie Zamawiającego,
 4. wymiana uszkodzonych skrzynek sterujących oświetleniem,
 5. wykonywanie wszystkich napraw istniejącego oświetlenia ulicznego (utrzymanie w sposób ciągły jego sprawności),
 6. przeprowadzenie okresowych kontroli stanu technicznego oświetlenia ulicznego oraz sporządzenie i przedstawienie Zamawiającemu protokółów z przeglądów i dokonanych napraw konserwacyjnych,
 1. konserwacja urządzeń sterowniczych umożliwiająca ich prawidłowe działanie i bieżące reagowanie na powstałe nieprawidłowości,
 2. doraźne naprawy innych elementów obwodu oświetlenia po przyjęciu reklamacji,
 3. obsługa urządzeń sterujących,
 4. zabezpieczenie w całości materiałów na potrzeby konserwacji,
 5. utrzymanie obiektów konserwowanych w należytym stanie technicznym,
 6. niezwłoczne wykonanie napraw bieżących. Naprawę należy wykonać w przypadku:
 1. nieświecącego całego obwodu bądź ciągu oświetlenia całej ulicy - nie później niż w ciągu 2 godzin po zgłoszeniu awarii niezależnie od pory dnia w dni robocze i świąteczne,
 2. pojedynczych lamp (maksymalnie 3 lampy będące w jednym ciągu ulicznym) - w ciągu 96 godzin niezależnie od pory dnia w dni robocze,
 1. pełnienie całodobowego dyżuru telefonicznego, pod który można zgłaszać awarię instalacji oświetlenia ulicznego. Osoba pełniąca dyżur powinna mieć możliwość natychmiastowego zorganizowania ekipy ze sprzętem do dokonania naprawy,
 2. przestawienie dwa razy w roku wszystkich zegarów (czasu zapalania się oraz wyłączania lamp oświetlenia ulicznego) w ciągu 7 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego z uwzględnieniem poprawki na zegarze określonej przez Zamawiającego,
 3. oczyszczania i pomalowania w okresie obowiązywania umowy 100 sztuk wysięgników lamp wskazanych przez Zamawiającego.

Włączanie któregokolwiek obwodu oświetleniowego w godzinach nie funkcjonowania oświetlenia ulicznego (w czasie dnia) dopuszczalne jest jedynie w wyjątkowych sytuacjach z wyjątkiem włączania na zlecenie Zamawiającego lub po jego powiadomieniu.

Konserwacja nie obejmuje jedynie montażu nowych punktów świetlnych.

4. Wykonawca zapewni:

 1. Świecenie wszystkich opraw oświetleniowych w ustalonych przez Zamawiającego godzinach, (o ile Zamawiający nie postanowi inaczej),
 2. Utrzymanie we właściwym stanie opraw oświetleniowych, aby zabrudzenie lub częściowe uszkodzenie nie powodowały zmniejszenia ich sprawności,
 3. Utrzymanie we właściwym stanie technicznym osłon i odbłyśników opraw oświetleniowych,
 4. Właściwy stan techniczny instalacji oświetleniowej, zapewniający prawidłową pracę urządzeń oświetleniowych,
 5. Estetyczny wygląd urządzeń tj.:
 1. czyste klosze,
 2. pozamykane wnęki słupowe i skrzynki podziału sieci,
 3. w przypadku zakładania nowych opraw lub wymiany wysięgnika , oprawy i źródła światła w określonym ciągu latarń należy zachować ich jednolity typ,
 4. metalowe części urządzeń nie powinny posiadać śladów korozji,

         6. Prawidłowe i czytelne oznakowanie wg zasad ustalonych przez Zamawiającego:

 1. obwodów w szafach oświetleniowych oraz faz w skrzynkach podziału sieci,
 2.  słupów oświetleniowych.
 1. Bieżące odbieranie reklamacji i zgłaszanie awarii od mieszkańców i przekazywanie informacji o likwidacji zgłoszonych awarii do Zamawiającego,
 2. Zgłaszanie do Zamawiającego awarii kabli i urządzeń zasilająco-sterowniczych powodujących czasowe zaciemnienie ulic,
 3. Likwidowanie zagrożeń dla osób postronnych wynikających z uszkodzeń urządzeń oświetleniowych na skutek zdarzeń losowych (np. złamany wysięgnik, zwisający klosz, bądź cała oprawa w wyniku wypadku drogowego, wichury itp.) w czasie max. 2 godz. od otrzymania zgłoszenia oraz doprowadzenie uszkodzonych urządzeń oświetleniowych do właściwego stanu technicznego,
 4. Pomiar rezystancji uziemienia oraz sprawdzenie skuteczności zerowania każdego urządzenia.
 5.  Pomiary powinny być prowadzone sukcesywnie, a protokoły pomiarów wraz z wykazem zbiorczym pomierzonych obiektów dostarczone do końca października każdego roku kalendarzowego, na minimum 25% sztuk zainstalowanych urządzeń oświetleniowych,
 6. Całodobową łączność telefoniczną z Rejonem Energetycznym oraz z Zamawiającym.

5. Pozostały zakres przedmiotu zamówienia oraz obowiązki i prawa Wykonawcy zostały zawarte we wzorze Umowy (Załącznik Nr 5 do zapytania)

II. Warunki udziału w postępowaniu

1. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego muszą dysponować osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia:

Zamawiający wymaga dysponowania osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami w specjalności energetycznej (sieci i urządzeń elektroenergetycznych), zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j.: Dz.U. z 2013, poz.1409 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 1278 z późn. zm), uprawnieniami SEP D do 1 kV, PPN (prace pod napięciem).

Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im kwalifikacje zawodowe uprawniające do prac w danej specjalności nabyte w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, stosownie do przepisu art. 12 a ustawy Prawo budowlane oraz przepisów ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394).

2. Wykonawca powinien dysponować sprzętem mechanicznym do wykonania zamówienia tj. dysponować co najmniej jednym podnośnikiem z koszem.

Wykonawca załączy do oferty dokumenty potwierdzające spełnianie ww. warunków (określone w sekcji VI).

UWAGA: Wykonawca musi uzyskać zgodę PGE Oddział Energetyczny Wyszków na dostęp do skrzynek rozdzielczych usytuowanych w stacjach transformatorowych, będących w majątku i eksploatacji PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa Rejon Energetyczny Wyszków w celu wykonania czynności konserwacyjnych.

III. Termin wykonania zamówienia: 01.08.2015r. do 31.07.2016r.

IV. Warunki płatności: faktury miesięczne, (przelew 14 dni, od wpływu prawidłowo wystawionej faktury).

V. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Najniższa cena=100%.

VI. Przygotowanie i złożenie oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem – liczy się data wpływu do Urzędu Miasta) w siedzibie Zamawiającego (Kancelaria Urzędu Miasta) na formularzu ofertyzałącznik nr 1 do zapytania.

Do formularza należy dołączyć:

 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik. Nr2)
 2. Wykaz osób (Załącznik Nr 3)
 3. Kserokopie dokumentów (poświadczone za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem Wykonawcy) potwierdzające spełnianie warunku dysponowania osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami w specjalności energetycznej (sieci i urządzeń elektroenergetycznych), uprawnieniami SEPD do 1 kV, PPN (prace pod napięciem)
 4. Wykaz narzędzi (Załącznik Nr 4)

Oferta powinna być opakowana w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Oferta na Konserwację oświetlenia ulicznego Miasta Ostrów Mazowiecka.”

(Prosimy nie zamieszczać na kopercie nazwy i adresu Wykonawcy).

Oferty należy składać do dnia 24.07.2015r. do godz. 11.00.

VII. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.07.2015r. o godz. 11.20, pok. Nr 103.

VIII. Kontakt z Wykonawcą:

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami jest:

 1. w zakresie merytorycznym: Pan Grzegorz Czyronis, tel. (29) 679-54-44, kom. 501-705-444
 2. w zakresie formalnym: Pani Marzena Grabowska, Pan Michał Kazimierski, tel.(29)679-54-33, zzp@ostrowmaz.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego ogłoszenia (w tym zmiany terminu składania ofert) z uzasadnionych przyczyn (Wykonawca powinien regularnie odwiedzać niniejszą stronę BIP). Miasto Ostrów Mazowiecka nie może być pociągnięte do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez wykonawców w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym PDF

2. Formularz Oferty (DOC, PDF)

3. Oświadczenie (DOC, PDF)

4. Wykaz Osób (DOC, PDF)

5. Wykaz narzędzi (DOC, PDF)

6. Wzór Umowy PDF

7. Wykaz punktów świetlnych (PDF, XLS)

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2015-07-10)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2015-07-10 18:09:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2015-07-10 18:21:11)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki