☰ Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Herb Ostrowi Mazowieckiej. Na zielonej tarczy heraldycznej poznogotyckiej umieszczona jest zlota ostrzew z czterema sekami bocznymi z kazdej strony zmniejszajacymi sie ku gorze oraz zloty polksiezyc i gwiazda szesciopromienna.

Sobota 26.11.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR2

07-300 Ostrów Mazowiecka

ul. Zwycięstwa 2

Zaproszenie do składania ofert

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) - art. 4 pkt 8.

Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej, zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na Wykonanie remontu parkietu w Sali gimnastycznej (Sali nr 9).

I. Opis przedmiotu i zakres zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu parkietu (o powierzchni 66,91 m2) sali gimnastycznej (sali nr 9) w Miejskim Przedszkolu Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej (ul. Zwycięstwa 2).
 2. Zakres prac obejmuje:
 1. Cyklinowanie posadzek deszczułek malowanych lakierem,
 2. Uzupełnienie posadzek o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu wraz z wywierceniem w luźnych klepkach otworów przez które należy wpuścić klej a otwory zaczopować drewnem lub specjalną masą szpachlową,
 3. Rozebranie listew przypodłogowych i zamontowanie nowych,
 4. Lakierowanie posadzek i parkietów – 1 krotnie lakierem  do gruntowania sportowych podłóg w obiektach sportowych podłóg drewnianych – 2 krotnie lakierem przeznaczonym do drewnianych podłóg w obiektach sportowych o podwyższonej odporności na ścieranie i właściwościach antypoślizgowych,
 5. Zapastowanie i froterowanie posadzek.
 1. Zamówienie należy wykonać zgodnie z postanowieniami zawartymi w niniejszym ogłoszeniu, przedmiarze robót oraz wzorze umowy.
 2. Zalecane jest dokonanie wizji lokalnej w celu dokładnego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, weryfikacji załączonej dokumentacji oraz prawidłowego obliczenia ceny ryczałtowej.
 3. Przewidzianą formą wynagrodzenia jest ryczałt. Zgodnie z zasadą wynagrodzenia ryczałtowego, obejmuje ono koszt wszystkich prac niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy (m.in. koszty robocizny, materiałów z uwzględnieniem kosztów zakupu, koszty pracy sprzętu koszty dojazdu/dostaw do siedziby Zamawiającego oraz wszelkie obciążenia kosztowe niezbędne do wykonania zamówienia) i nie będzie podlegało podwyższeniu. Wszelkie informacje kosztorysowo-ilościowe mają charakter szacunkowy i orientacyjny. Wykonawca ma obowiązek samemu określić szczegółowy zakres oraz ilość robót i dostaw koniecznych do kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia i na tej podstawie obliczyć cenę.
 4. Termin realizacji zamówienia:  do 19.08.2015r.
 5. Warunki płatności: przelew 21 dni od wpływu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.

II. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Najniższa cena=100%.

III. Przygotowanie i złożenie oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem – liczy się data wpływu do Urzędu Miasta) w siedzibie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka (pokój nr: 1 Kancelaria Urzędu Miasta) na formularzu oferty – załącznik nr 1.

 

Oferta powinna być opakowana w jednej kopercie, zaadresowanej na Miasto Ostrów Mazowiecka i opatrzonej napisem: „Oferta na Wykonanie remontu parkietu w Sali gimnastycznej w Miejskim Przedszkolu Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej”.

Oferty należy składać do dnia 03.08.2015r. do godz. 11.00.

IV. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka w dniu 03.08.2015r.o godz. 11.15, pok. Nr 103.

V. Kontakt z Wykonawcą:

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

 1. w zakresie merytorycznym: Pani Wanda Zaręba – Dyrektor MP2, tel. (29) 746-20-56, e-mail: mp2ostrow@op.pl;
 2. w zakresie formalnym: Pani Marzena Grabowska, Pan Michał Kazimierski, tel.(29)679-54-33, zzp@ostrowmaz.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego ogłoszenia (w tym zmiany terminu składania ofert) na skutek zapytań Wykonawców bądź z innych przyczyn (Wykonawca powinien regularnie odwiedzać niniejszą stronę BIP). Zamawiający nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

Załączniki:

1) Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym PDF

2) Formularz Oferty (DOC, PDF)

3) Przedmiar robót ZIP

4) Wzór Umowy PDF

Wytworzył:
Wanda Zaręba
(2015-07-27)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2015-07-27 15:59:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2015-07-27 16:03:25)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1560091