Miasto Ostrów Mazowiecka

3 Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

Zaproszenie do składania ofert

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) - art. 4 pkt 8

Miasto Ostrów Mazowiecka zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-budowlanej, wykonawczej i kosztorysowej nadbudowy budynków na ul. Wołodyjowskiego 23, 23A, 23B wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę oraz sprawowanie nadzoru autorskiego.

I. Szczegółowy opis przedmiotu i zakres zamówienia:

1. W zakresie przedmiotu zamówienia należy Opracować wielobranżową dokumentację projektowo-budowlaną, wykonawczą i kosztorysową nadbudowy budynków na ul. Wołodyjowskiego 23, 23A, 23B wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę oraz sprawowanie nadzoru autorskiego.

2. Wykonawca zobowiązany jest do:

 1. Sporządzenia wielobranżowej dokumentacji nadbudowy budynków na ulicy Wołodyjowskiego 23, 23A, 23B, z podziałem każdego poddasza na 4/5 mieszkań socjalnych,
 2. Przebudowy instalacji elektrycznej i sanitarnej (indywidualnie piecyki gazowe w każdym mieszkaniu) w istniejącej części budynku,
 3. Uzyskania wymaganych pozwoleń, uzgodnień ekspertyz i opinii, a w szczególności: z rzeczoznawcą ds. BHP, ochrony ppoż., oraz  rzeczoznawcy ds. higieniczno-sanitarnych, dostawców mediów w zakresie projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
 4. Uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę,
 5. Sprawowania nadzorów autorskich.

3. Dokumentacja zawierać będzie opracowania:

 1. projekty wielobranżowe wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnień i pozwoleń obejmujące:
 1. informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ),
 2. charakterystykę energetyczną dla budynków,
 3. inwentaryzację budynku i terenu,
 4. zagospodarowanie terenu,
 5. projekt drogowy (chodniki, parkingi, wjazd na działkę),
 6. projekt zieleni,
 7. architekturę,
 8. konstrukcję,
 9. instalację wodno- kanalizacyjną, zw. i ccw oraz ppoż.
 10. instalację c.o.
 11. instalację elektryczną oświetleniową,
 12.  instalację teletechniczną,
 13. termodernizację obiektów,
 14. przyłącze gazowe,
 15. inne opracowania niezbędne opracowania wymagane przepisami ustaw: Prawo budowlane, Prawo wodne, Prawo o ochronie środowiska oraz o odpadach,
 1. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiOR) z podziałem na branże (zagospodarowanie terenu, architektura, konstrukcja, instalacje sanitarne zew. i wew., instalacje elektryczne zew. i wew., instalacje teletechniczne, przyłącza),
 2. Przedmiary robót z podziałem na branże i zakres prac - oddzielnie prace dotyczące nadbudowy poszczególnych budynków, osobno prace związane z remontem, termomodernizacją istniejącej części budynków, (zagospodarowanie terenu, architektura, konstrukcja, instalacje sanitarne zew. i wew., instalacje elektryczne zew. i wew., instalacje teletechniczne, przyłącza),
 3. Kosztorysy inwestorskie z podziałem na branże i zakres prac - oddzielnie prace dotyczące nadbudowy poszczególnych budynków, osobno prace związane z remontem, termomodernizacją istniejącej części budynków (zagospodarowanie terenu, architektura, konstrukcja, instalacje sanitarne zew. i wew., instalacje elektryczne zew. i wew., instalacje teletechniczne, przyłącza),
 4.  Dokumentacja musi być oznaczona zgodnie z klasyfikacją CPV oraz zawierać pisemne oświadczenia Wykonawcy (projektanta i sprawdzającego), że jest wykonana zgodnie z:
 1. umową,
 2. zastosowanymi i wskazanymi w opracowaniach Polskimi Normami, przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane,
 3. obowiązującymi przepisami ustawy Prawo budowlane oraz ustawy Prawo zamówień publicznych,
 4. przepisami wykonawczymi do ww. ustaw,
 5.  dokumentacją techniczną producentów dla zastosowanych urządzeń, jak również, że została wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, z wymaganymi uzgodnieniami, opiniami i sprawdzeniami.
 1. Wykaz opracowań projektowych oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy oraz projektantów stanowić będą załącznik do końcowego protokołu odbioru dokumentacji.
 2. Dokumentacja opracowana zostanie przez Wykonawcę w ilościach i w formie:
 • papierowej (część tekstowa i graficzna),
  1. projekt budowlany – 6 kompletów,
  2. projekt wykonawczy – 6 kompletów,
  3. przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje wykonania i odbioru robót – 2 komplety,
 • elektronicznej na nośniku CD lub DVD –1 egzemplarz (poszczególna branża w odrębnym folderze), zakres dla celów postępowania przetargowego w formacie *PDF (zakres jak w pkt wyżej lit. a-c bez kosztorysów inwestorskich);
 1. Wersja elektroniczna dokumentacji musi być zgodna z wersją papierową, tzn. zawierać wszystkie odręcznie wprowadzone zmiany, podpisy i pieczątki oraz dokumenty uzgadniające i zatwierdzające oraz opinie, decyzji itp. w formacie * PDF i * JPG.
 2. Wykonawca złoży oświadczenie, że wszystkie projekty będą skoordynowane międzybranżowo.
 3. Wykonawca złoży oświadczenie, że zapoznał się z wszystkimi warunkami niezbędnymi do wykonania przez niego dokumentacji. W cenie oferty Wykonawca uwzględni konieczność uzyskania wszystkich dokumentów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

9. Zamawiający wymaga żeby:

 1. dokumentacja była sporządzona i przekazana w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej na płycie CD - część opisowa, rysunki w formacje PDF, kosztorysy w formie edytowalnej,
 2. dokumentacja stanowiąca przedmiot umowy była zaopatrzona w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, że jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i że zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,
 3. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, o którym mowa wyżej stanowiły integralną część przedmiotu odbioru,

10. Obowiązki Wykonawcy są określone szczegółowo w projekcie umowy (Załącznik nr 3).

Uwaga!

Dokumentacja musi być opracowana w szczególności zgodnie z:

a) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.), przepisami wykonawczymi do ww. ustawy, normami stosowanymi w budownictwie,

b) ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), w szczególności w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, bez naruszania zasad opisanych w art. 29-31 ustawy,

c) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129),

d) rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 ze zm.),

e) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389),

f) ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zm.)

II. Warunki udziału w postępowaniu

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego muszą dysponować osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia:

Zamawiający wymaga dysponowania projektantami branży architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, drogowej, sanitarnej, teletechnicznej i elektrycznej zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j.: Dz.U.z 2013, poz.1409 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 1278 z późn. zm) wraz z opłaconymi składkami ubezpieczenia we właściwej Izbie Samorządu Zawodowego.

Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im kwalifikacje zawodowe uprawniające do projektowania w danej specjalności nabyte w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, stosownie do przepisu art. 12 a ustawy Prawo budowlane oraz przepisów ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394).

Na etapie składania ofert weryfikacja powyższego warunku nastąpi na podstawie oświadczenia (Zał. Nr 2). Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca przedstawi kserokopie dokumentów (poświadczone za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem Wykonawcy) potwierdzające spełnienie warunku dysponowania projektantami branży architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, drogowej, sanitarnej, teletechnicznej i elektrycznej wraz z opłaconymi składkami ubezpieczenia we właściwej Izbie Samorządu Zawodowego.

III. Termin wykonania zamówienia: 08.12.2015r.

IV. Warunki płatności: przelew 21 dni, od wpływu prawidłowo wystawionej faktury.

V. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Najniższa cena=100%.

VI. Przygotowanie i złożenie oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem – liczy się data wpływu do Urzędu Miasta) w siedzibie Zamawiającego (Kancelaria Urzędu Miasta, - ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka) na formularzu ofertyzałącznik nr 1 do zapytania. Do formularza należy dołączyć:

 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Zał. Nr2) (w szczególności dysponowaniu projektantami branży architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, drogowej, sanitarnej, teletechnicznej i elektrycznej zgodnie z ustawą Prawo Budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wraz z opłaconymi składkami ubezpieczenia we właściwej Izbie Samorządu Zawodowego.

Oferta powinna być opakowana w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-budowlanej, wykonawczej i kosztorysowej nadbudowy budynków na ul. Wołodyjowskiego 23, 23A, 23B wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę oraz sprawowanie nadzoru autorskiego.”

(Prosimy nie zamieszczać na kopercie nazwy i adresu Wykonawcy).

Oferty należy składać do dnia 07.08.2015r. do godz. 11.00.

VII. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.08.2015r. o godz. 11.20, pok. Nr 103.

VIII. Kontakt z Wykonawcą:

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami jest:

 1. w zakresie merytorycznym: Pan Paweł Mieczkowski, tel. (29)679-54-61, pmieczkowski@ostrowmaz.pl
 2. w zakresie formalnym: Pani Marzena Grabowska, Pan Michał Kazimierski, tel.(29)679-54-33, zzp@ostrowmaz.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego ogłoszenia (w tym zmiany terminu składania ofert) na skutek zapytań Wykonawców bądź z innych przyczyn. Miasto Ostrów Mazowiecka nie może być pociągnięte do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez wykonawców w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym (PDF)

2 .Formularz Oferty (DOC, PDF)

3. Oświadczenie (DOC, PDF)

4. Wzór Umowy (PDF)


Ostrów Mazowiecka, dnia 03.08.2015r.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 03.08.2015r. Zamawiający otrzymał zapytania do treści ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-budowlanej, wykonawczej i kosztorysowej nadbudowy budynków na ul. Wołodyjowskiego 23, 23A, 23B wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę oraz sprawowanie nadzoru autorskiego:

1. Czy wykonywana była koncepcja na zagospodarowanie działki, jeśli tak to czy Zamawiający mógłby ją przesłać?

Odpowiedź Zamawiającego: opracowana koncepcja dotyczyła tylko budynków z rozmieszczeniem mieszkań. Koncepcja jest dostępna do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta.

2. Czy Zamawiający poda numery działek które mają być objęte inwestycją?

Odpowiedź: planowane działki to: 3732; 3737; działki pod parkingi 3736; 3720; 3726/6, zakres działek może ulec zmianie w zależności od rozwiązań projektowych.

3. Na ile miejsc postojowych planowany jest parking?

Odpowiedź: zgodnie z ilością lokali przewidzianych przez Wykonawcę w dokumentacji projektowej.

4. Kto jest zarządcą drogi z której ma być zaprojektowany zjazd?

Odpowiedź: Zamawiający (Miasto Ostrów Mazowiecka).

5. Czy zamówienie ma obejmować projekt stałej organizacji ruchu drogowego?

Odpowiedź: Tak.


Ostrów Mazowiecka, dnia 05.08.2015r.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 04.08.2015r. Zamawiający otrzymał zapytanie do treści ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-budowlanej, wykonawczej i kosztorysowej nadbudowy budynków na ul. Wołodyjowskiego 23, 23A, 23B wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę oraz sprawowanie nadzoru autorskiego:

1. Czy teren inwestycji jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego lub czy Zamawiający posiada decyzję celu publicznego? Proszę podać numer uchwały planu jeżeli został on uchwalony na tym terenie.

Odpowiedź Zamawiającego: Teren inwestycji jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego. Nr aktu: Uchwała Nr XXXVII/159/2012 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrów Mazowiecka. Akt prawny jest dostępny na stronach Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem:

http://www.bip.ostrowmaz.pl/public/?id=123505

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2015-07-30)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2015-07-30 10:30:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2015-08-05 09:09:50)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki