☰ Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Herb Ostrowi Mazowieckiej. Na zielonej tarczy heraldycznej poznogotyckiej umieszczona jest zlota ostrzew z czterema sekami bocznymi z kazdej strony zmniejszajacymi sie ku gorze oraz zloty polksiezyc i gwiazda szesciopromienna.

Sobota 26.11.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Gimnazjum Publiczne nr 1

ul. Partyzantów 39, 07-300 Ostrów Mazowiecka

tel.(0-29) 74-528-34

Zapytanie ofertowe na dostawę fabrycznie nowych stacjonarnych zespołów komputerowych dla Gimnazjum Publicznego nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gimnazjum Publiczne nr 1

ul. Partyzantów 39

07-300 Ostrów Mazowiecka

NIP: 759-15-20-515, REGON 550719337

II. OPIS PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRES ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego sprzętu komputerowego tzn. 3 fabrycznie nowych stacjonarnych zespołów komputerowych (komputerów stacjonarnych wraz z monitorem, klawiaturą i myszką).

2. Wymagania sprzętowe zgodne ze specyfikacją zawartą w załączniku nr 1.

3. Dostarczony sprzęt ma być fabrycznie nowy, nieużywany, w pełni sprawny i gotowy do użycia oraz bez wad fizycznych i prawnych. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady, usterki i braki dające  się usunąć, Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu zamówienia w części dotkniętej tymi wadami, usterkami lub brakami, wyznaczając termin dostarczenia elementów wolnych od wad.

4. Termin wykonania zamówienia: maksimum 14 dni od złożenia zamówienia drogą pisemną lub elektroniczną.

III. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

Cena powinna obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie dostawca przy realizacji zamówienia. Dostawca zobowiązany jest do podania ceny (uwzględniając zerową stawkę podatku VAT) wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich.

IV. KRYTERIUM OCENY OFERTY

Najniższa cena.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wypełniony formularz oferty (załącznik Nr 2)  powinien być:

 • opatrzony pieczątką firmową
 • zawierać adres lub siedzibę oferenta, nr telefonu, numer NIP,
 • opatrzony podpisem oferenta

2. Do oferty należy dołączyć szczegółową specyfikację sprzętu, umożliwiającą Zamawiającemu weryfikację czy oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania sprzętowe określone w załączniku nr 1.

3. Oferta powinna być opakowana w jednej kopercie opatrzonej napisem: „Oferta na dostawę fabrycznie nowych stacjonarnych zespołów komputerowych dla Gimnazjum Publicznego nr 1.”.

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Oferta powinna być dostarczona na adres: Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka (pok. nr 1 – Kancelaria Ogólna)  do dnia 07.08.2015r. do godz. 11.00 Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 07.08.2015r. o godz. 11.20 w siedzibie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, pok. Nr 103.
 3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmieniać lub wycofać swoją ofertę.
 4. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VII. DODATKOWE INFORMACJE

 1. Zamawiający oświadcza, że Gimnazjum Publiczne nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej jest placówką oświatową, a zakupione zespoły komputerowe przeznaczone będą do celów dydaktycznych. W związku z tym, na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) przy zakupie sprzętu komputerowego obowiązuje zerowa stawka VAT.
 2. Dostawca zamawianego sprzętu otrzyma stosowne zamówienie potwierdzone przez organ prowadzący szkołę (załącznik nr 3).
 3. Zamawiający może unieważnić postępowanie w każdym czasie bez podania przyczyny, bądź w razie braku środków finansowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego ogłoszenia (w tym zmiany terminu składania ofert) z uzasadnionych przyczyn (Wykonawca powinien regularnie odwiedzać niniejszą stronę BIP).
 4. Szczegółowych informacji (w zakresie merytorycznym) udziela Pan Zbigniew Wajszczyk pod numerem tel. (29) 745-28-34
 5. Informacji dot. postępowania udzielają: Pani Marzena Grabowska, Pan Michał Kazimierski, tel. (29) 679-54-33, zzp@ostrowmaz.pl

Dyrektor szkoły

mgr Ewa Subda

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe (PDF)

Załączniki Nr 1-3 (DOC, PDF)

Wytworzył:
Ewa Subda
(2015-07-30)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2015-07-30 12:46:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2015-07-30 12:53:57)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1560091