OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Ostrów Mazowiecka

Na podstawie art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 z późń. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Ostrów Mazowiecka(uchwała Nr VIII/36/2015 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 22 kwietnia 2015 r.), obejmującego działki ewidencyjne oznaczone numerami: 2200/17, 2200/18, 2200/24, 2200/25 (powstałe w wyniku podziału działki nr 2200/19), 2458/2 (powstała w wyniku podziału działki nr 2458), położone w rejonie ulicy Parcelacyjnej i ulicy Spacerowej w Ostrowi Mazowieckiej.

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy w Urzędzie Miasta Ostrów Mazowiecka pokój nr 111 oraz mogą składać wnioski dotyczące strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Wnioski należy składać w terminie do dnia 30 września 2015 r. w formie pisemnej w Urzędzie Miasta Ostrów Mazowiecka lub na adres Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: e-mail poczta@ostrowmaz.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2011 r., o podpisie elektronicznym. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków będzie Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka.

Wniosek powinien zawierać: imię, nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości której dotyczy.

Burmistrz

/-/ Jerzy Bauer

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2015-08-28)
Udostępnił:
Duda Michał
(2015-09-02 14:23:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Duda Michał
(2015-09-02 14:25:43)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki