Miasto Ostrów Mazowiecka

3 Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

Zaproszenie do składania ofert

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) - art. 4 pkt 8

Miasto Ostrów Mazowiecka zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Opracowanie koncepcji budowy ulic: Saperska i Artyleryjska.

I. Szczegółowy opis przedmiotu i zakres zamówienia:

1. W zakresie przedmiotu zamówienia należy Opracować koncepcję budowy ulic: Saperska i Artyleryjska (zgodnie z załączonym schematem).

2. Koncepcję należy opracować w zakresie:

Zadanie 1- ul. Saperska

 1. budowy jezdni (ul. Saperska-jako ulica jednokierunkowa bądź dwukierunkowa), chodnika, ewentualnie ścieżki rowerowej,
 2. budowy systemu odwodnienia,
 3. budowy zjazdów na posesje,
 4. rozwiązywania kolizji z uzbrojeniem terenu.

Zadanie 2 - ul. Artyleryjska

 1. budowy jezdni i chodnika,
 2. budowy systemu odwodnienia,
 3. budowy zjazdów na posesje,
 4. rozwiązywania kolizji z uzbrojeniem terenu.

3. Zakres prac projektowych obejmuje:

Wykonanie koncepcji w 2 wariantach, które powinny zawierać:

1) opis techniczny rozwiązań projektowych oraz powiązanie geometryczne z istniejącą infrastrukturą drogową,

2) plan sytuacyjny,

3) przekrój podłużny,

4) przekrój konstrukcyjny,

5) projekt konstrukcji nawierzchni drogi,

6) przekroje normalne,

7) stałą organizację ruchu

8) ewentualną wycinkę drzew i krzewów kolidujących z budową lub przebudową drogi,

9) harmonogram prac projektowych wraz z  czasem potrzebnym na uzyskanie decyzji ZRID(w razie potrzeby przeprowadzenie procedury regulacji własności gruntu)

10) potrzeby terenowe inwestycji z określeniem zajętości działek,

11) wskaźnikowy koszt realizacji inwestycji,

12) koncepcja powinna zawierać analizę szczególnie istotnych zagadnień związanych z inwestycją, np. z ochroną środowiska, bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania, ochroną przed hasłem, odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych.

Zaleca się dokonanie wizji lokalnej, w celu uwzględnienia wszystkich uwarunkowań mających istotny wpływ na kształtowanie ceny oferty, jak również zaproponowanych rozwiązań projektowych koncepcji. Propozycja rozwiązań projektowych budowy drogi na terenie miasta Ostrów Mazowiecka powinna zostać przedłożona Zamawiającemu do pisemnej akceptacji.

4. Określa się wymaganą ilość egzemplarzy dla opracowanych obu koncepcji:

a) wersji papierowej - 5 egz.,

b) wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD w formacie PDF 2 egz.

5. Obowiązki Wykonawcy są określone szczegółowo w projekcie umowy (Załącznik nr 4).

Uwaga!

Przed rozpoczęciem opracowywania koncepcji budowy ulicy Wykonawca uzgodni z Zamawiającym proponowany przedmiot zamówienia.

II. Warunki udziału w postępowaniu

1. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego muszą dysponować osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia:

Zamawiający wymaga dysponowania projektantami branży drogowej i sanitarnej, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j.: Dz.U. z 2013, poz.1409 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 1278 z późn. zm) wraz z opłaconymi składkami ubezpieczenia we właściwej Izbie Samorządu Zawodowego.

Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im kwalifikacje zawodowe uprawniające do projektowania w danej specjalności nabyte w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, stosownie do przepisu art. 12 a ustawy Prawo budowlane oraz przepisów ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394).

Na etapie składania ofert weryfikacja powyższego warunku nastąpi na podstawie oświadczenia (Zał. Nr 2). Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca przedstawi kserokopie dokumentów (poświadczone za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem Wykonawcy) potwierdzające spełnienie warunku dysponowania projektantami branży drogowej i sanitarnej wraz z opłaconymi składkami ubezpieczenia we właściwej Izbie Samorządu Zawodowego.

III. Termin wykonania zamówienia: cztery tygodnie od daty podpisania umowy.

IV. Warunki płatności: przelew 21 dni, od wpływu prawidłowo wystawionej faktury.

V. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Najniższa cena=100%.

VI. Przygotowanie i złożenie oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem – liczy się data wpływu do Urzędu Miasta) w siedzibie Zamawiającego (Kancelaria Urzędu Miasta) na formularzu ofertyzałącznik nr 1 do zapytania. Do formularza należy dołączyć:

 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Zał. Nr2) (w szczególności dysponowaniu projektantami branży drogowej i sanitarnej zgodnie z ustawą Prawo Budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wraz z opłaconymi składkami ubezpieczenia we właściwej Izbie Samorządu Zawodowego.

Oferta powinna być opakowana w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Opracowanie koncepcji budowy ulic: Saperska i Artyleryjska (zgodnie z załączonym schematem)”.

(Prosimy nie zamieszczać na kopercie nazwy i adresu Wykonawcy).

Oferty należy składać do dnia 14.08.2015r. do godz. 11.00.

VII. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.08.2015r. o godz. 11.15, pok. Nr 103.

VIII. Kontakt z Wykonawcą:

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami jest:

 1. w zakresie merytorycznym: Pan Paweł Mieczkowski, tel. (29)679-54-61
 2. w zakresie formalnym: Pani Marzena Grabowska, Pan Michał Kazimierski, tel.(29)679-54-33, zzp@ostrowmaz.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego ogłoszenia (w tym zmiany terminu składania ofert) z uzasadnionych przyczyn (Wykonawca powinien regularnie odwiedzać niniejszą stronę BIP). Miasto Ostrów Mazowiecka nie może być pociągnięte do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez wykonawców w związku z przygotowaniem  i dostarczeniem oferty.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym PDF

2. Formularz Oferty (DOC, PDF)

3. Oświadczenie (DOC, PDF)

4. Wzór Umowy PDF

5. Szkice z lokalizacją proponowanej budowy ZIP

 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2015-08-04)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2015-08-04 13:57:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2015-08-04 14:02:35)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki