Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
- Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej.
 

 

Stanowisko Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej

Zakres zadań na stanowisku

 1. Kierowanie całokształtem pracy Ośrodka i ponoszenia odpowiedzialności za jego wyniki.
 2. Kreowanie polityki w zakresie rozwoju sportu i rekreacji w mieście.
 3. Prowadzenie działalności służącej upowszechnianiu sportu.
 4. Zarządzanie majątkiem oddanym w zarząd Ośrodkowi i dbanie o jego stan techniczny.
 5. Współpraca z klubami sportowymi, stowarzyszeniami, organizacjami i innymi osobami prawnymi oraz fizycznymi w celu realizacji ich programów.
 6. Współpraca z innymi podmiotami na płaszczyźnie organizowania działalności kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej na terenie miasta.
 7. Organizacja własnych oraz zleconych imprez w zakresie sportu.

Wymagania niezbędne (formalne)

 1. Wykształcenie wyższe magisterskie.
 2. Posiadanie co najmniej pięcioletniego stażu pracy.
 3. Obywatelstwo polskie.
 4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 5. Nieposzlakowana opinia.
 6. Stan zdrowia umożliwiający wykonywanie obowiązków.
 7. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe

 1. Umiejętności organizacyjno-menedżerskie.
 2. Znajomość przepisów ustaw: o samorządzie gminnym, prawo zamówień  publicznych, o finansach publicznych, o sporcie oraz przepisów wykonawczych do wyżej wymienionych aktów prawnych.
 3. Obsługa urządzeń biurowych.

Warunki pracy na stanowisku

 1. Miejsce świadczenia pracy: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej.
 2. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy: 40 godzin tygodniowo, 8 godzin dziennie.
 3. Pierwsza umowa o pracę będzie zawarta na czas określony do 6 m-cy.
 4. Praca przy komputerze powyżej 6 godzin dziennie.

Wymagane dokumenty

 1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (Curriculum Vitae), własnoręcznie podpisany.
 2. List motywacyjny, własnoręcznie podpisany.
 3. Kserokopia dowodu osobistego.
 4. Kwestionariusz osobowy.
 5. Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie.
 6. Kserokopie świadectw pracy (bądź zaświadczenie z obecnego miejsca pracy), potwierdzające wymagany w ogłoszeniu staż pracy.
 7. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.
 8. Oświadczenia kandydata o:
 1. posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 2. braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 3. stanie zdrowia umożliwiającym wykonywanie obowiązków,
 4. treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.) oraz ustawą  dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 ze zm.)

 

Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miasta, ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka w kancelarii (parter, pokój nr 1) do dnia 20 sierpnia 2015 r. z dopiskiem na kopercie: „Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej wraz z podaniem imienia i nazwiska.

W przypadku przesłania ofert pocztą liczy się data stempla pocztowego.

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą rozpatrywane w postępowaniu rekrutacyjnym.

Z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny, o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub listownie.

Po przeprowadzonych rozmowach informacja o wyniku rekrutacji będzie umieszczona w BIP-ie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka (www.bip.ostrowmaz.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka.

 

Ostrów Mazowiecka, dnia  10 sierpnia 2015 r.

BURMISTRZ

/-/ Jerzy Bauer

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2015-08-10)
Udostępnił:
Duda Michał
(2015-08-10 15:52:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Duda Michał
(2015-08-10 15:56:10)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki