☰ Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Herb Ostrowi Mazowieckiej. Na zielonej tarczy heraldycznej poznogotyckiej umieszczona jest zlota ostrzew z czterema sekami bocznymi z kazdej strony zmniejszajacymi sie ku gorze oraz zloty polksiezyc i gwiazda szesciopromienna.

Środa 10.08.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Miasto Ostrów Mazowiecka

ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka

Tel. Centrala (29) 679 54 50, Faks. (29) 679 54 70

adres: zzp@ostrowmaz.pl

Ostrów Mazowiecka, dnia 11 sierpnia 2015r.

OGŁOSZENIE

o otwartym konkursie na wybór Partnera w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu edukacyjnego dofinansowywanego ze środków Narodowego Banku Polskiego.

Niniejsze ogłoszenie ma charakter informacyjny, celem umożliwienia zgłaszania się ewentualnych partnerów oraz wskazuje przesłanki wyboru partnera. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.).

Szczegółowe zasady niniejszego postepowania zostały określone w regulaminie konkursu (Załącznik nr 1).

I. CEL PARTNERSTWA:

1. Celem partnerstwa jest przygotowanie i wspólna realizacja projektu z zakresu edukacji ekonomicznej dla gimnazjów dofinansowanego ze środków Narodowego Banku Polskiego.

Szczegółowe informacje na temat projektu dostępne są na stronie internetowej:

http://www.nbportal.pl/edukacja-w-nbp/projekty-w-realizacji/informacja-na-temat-konkursu-grantowego

2. Miasto Ostrów Mazowiecka zainteresowane jest następującymi priorytetowymi obszarami edukacji ekonomicznej Narodowego Banku Polskiego w 2015r.:

 • Obszar nr 2 - Rozbudzanie postaw i zachowań przedsiębiorczych (zwłaszcza wśród ludzi młodych),  zarządzanie przedsiębiorstwem;
 • Obszar nr 3 - Gospodarowanie budżetem domowym;
 • Obszar nr 4 - Zapobieganie wykluczeniu finansowemu;
 • Obszar nr 5 - Pieniądz.

3. Przewiduje się, iż projekt przeznaczony będzie dla uczniów z miejskich gimnazjów publicznych w Ostrowi Mazowieckiej (4 grupy uczniów z klas II lub I, każda grupa będzie liczyć 15 osób).

4. Miasto Ostrów Mazowiecka podejmuje się pełnienia roli Lidera projektu, w ramach niej zobowiązuje się w szczególności do:

 1. Podpisania umowy partnerskiej,
 2. Zgłoszenia projektu i zawarcia umowy z narodowym Bankiem Polskim w przypadku uzyskania pozytywnej decyzji o dofinansowaniu,
 3. Przeprowadzenia naboru do projektu,
 4. Użyczenia sal do przeprowadzenia zajęć, warsztatów rozwijających wiedzę ekonomiczną uczniów gimnazjum,
 5. Udostępnienia miejsca i pomocy w organizacji zajęć,
 6. Umieszczenia na stronie internetowej informacji o projekcie,
 7. Obsługi finansowo-księgowej projektu,
 8. Wyznaczenia koordynatowa odpowiedzialnego za kontakty i współpracę z Partnerem,
 9. Dbałości o promocję projektu.

II. PROPONOWANY ZAKRES DZIAŁAŃ PARTNERA:

Oczekuje się, iż Part­ner:

 1. w porozumieniu z Liderem przygotuje projekt oraz dokumentację niezbędną do sporządzenia i wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu edukacyjnego NBP:
  • Partner uwzględni wybrane przez Miasto cztery priorytetowe obszary edukacji ekonomicznej Narodowego Banku Polskiego w 2015r.;
  • W okresie realizacji projektu Partner zaplanuje i zrealizuje co najmniej  trzy wyjazdy edukacyjne;
  • Projekt będzie zawierał elementy konkurencyjności, w tym należy uwzględnić zakup nagród dla uczestników,
 2. Zorganizuje zajęcia zgodnie z założeniami konkursu grantowego NBP ogłoszonego na witrynie: http://www.nbportal.pl/edukacja-w-nbp/projekty-w-realizacji/informacja-na-temat-konkursu-grantowego i złożoną w konkursie ofertą realizacji projektu,
 3. Zakupi i przygotowuje materiały niezbędne do projektu,
 4. Zapewni uczestnikom projektu niezbędne materiały w trakcie zajęć,
 5. Zorganizuje całodzienne zajęcia edukacyjne o tematyce ekonomicznej zgodnie z zaplanowanym harmonogramem,
 6. Przeprowadzi zajęcia rozwijające kompetencje ekonomiczne w określonym w ofercie zakresie dla 4 grup projektowych,
 7. Rzetelnie przeprowadzi wszystkie zadania objęte projektem przypisane Partnerowi,
 8. Wyznaczy koordynatora do kontaktów i współpracy z Liderem.

III. POZOSTAŁE WYMAGANIA WOBEC PARTNERA:

1. Posi­ada statut organizacji pozarządowej,

2. Jest zarejestrowany od co najmniej 12 miesięcy,

3. Prowadzi działalność statutową w obszarze problematyki społeczno-edukacyjnej,

4. Ma siedzibę na terenie Polski,

5. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, odpowiednią wiedzę i doświadczenie umożliwiające realizację projektu,

6. Posiada niezbędny potencjał techniczno-organizacyjny, kadrowy i finansowy do opracowania projektu i wykonania zadań przewidzianych w projekcie.

IV. ZASADY ZGŁASZANIA OFERT:

1. Każdy z Oferentów może złożyć tylko jedna ofertę. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej i w języku polskim na załączonym formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu),

2. Oferta musi być podpisana (czytelnie lub z pieczątką imienną) przez osoby upoważnione, Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty powinny być naniesione w sposób czytelny, datowane i podpisane przez osobę upoważnioną.

3. W formularzu należy podać:

1) Łączną cenę zawierającą wszystkie zobowiązania oraz koszty jakie podmiot poniesie w związku z realizacją projektu.  Cena łączna musi być podana w polskich złotych (cyfrowo i słownie), powinna być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku oraz być wartością brutto.

2) Wykaz doświadczenia (z ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres istnienia podmiotu jest krótszy – w tym okresie) w realizacji/współrealizacji projektów współfinasowanych ze środków instytucji zewnętrznych (np. funduszy strukturalnych, Narodowego Banku Polskiego itp.).

4. Do formularza należy załączyć:

1) Opis projektu - zgodnie z Układem formularza wniosku o dofinansowanie przez Narodowy Bank Polski projektu z zakresu edukacji ekonomicznej (wzór dostępny pod adresem: http://www.nbportal.pl/edukacja-w-nbp/projekty-w-realizacji/informacja-na-temat-konkursu-grantowego) zawierający w szczególności rubryki nr 1-11, 14, 17 oraz preliminarz wydatków;

2) Poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dowodów (np. referencji) należytej realizacji/współrealizacji projektów współfinasowanych ze środków instytucji zewnętrznych (np. funduszy strukturalnych, Narodowego Banku Polskiego itp.)

3) Poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego wypisu (wydruku) z KRS lub innego dokumentu rejestrowego, potwierdzającego formę organizacyjno-prawną podmiotu, zgodność obszaru działania podmiotu z celami partnerstwa oraz wskazującego osoby uprawnione do reprezentacji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

4) Pisemne oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publicznych i prywatnych (Załącznik Nr 2 do Regulaminu konkursu),

      5) Pełnomocnictwo, gdy umocowanie do reprezentacji nie wynika z załączonych dokumentów,

5. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, na kopercie umieścić nazwę i adres Zamawiającego oraz napis: „Oferta na wybór Partnera w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu edukacyjnego dofinansowywanego ze środków Narodowego Banku Polskiego”.

6. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty do dnia 20 sierpnia 2015r. do godz. 12:00 - w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta, Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka w godzinach od 08:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku, (decyduje data i godzina wpływu). Oferty złożone po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.

V. KRYTERIA WYBORU PARTNERA I SPOSÓB OCENY OFERTY:

1. Do przygotowania oraz realizacji projektu zostanie wybrany jeden Partner w oparciu o następujące kryteria:

1) Cena (koszty podmiotu) – 50%

2) Atrakcyjność zajęć (projektu) – 40%

3) Doświadczenie – 10%

Ad. 1) Najwyższą liczbę punktów w tym kryterium otrzyma oferta najtańsza, pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów odpowiednio mniejszą z dokładnością 2 miejsc po przecinku zgodnie z poniższym wzorem:

Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga

gdzie:

 - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert

 - Cof -  cena podana w ofercie

Ad. 2) Najwyższą liczbę punktów w tym kryterium otrzyma najatrakcyjniejsza oferta realizacji programu (gwarantująca powodzenie realizacji projektu i osiągnięcie celów).

Punkty będą przyznawane według następującego wzoru:

Liczba punktów = (Liczba punktów oferty badanej - w skali od 1-10/10) * 100 * waga

Ad. 3) Najwyższą liczbę punktów w tym kryterium otrzymają oferenci z największym doświadczeniem w realizacji/współrealizacji projektów finansowanych/współfinansowanych ze środków instytucji zewnętrznych (np. funduszy strukturalnych, Narodowego Banku Polskiego itp.).

Punktacja od 0-10 pkt. (jeden punkt za realizację każdego należycie wykonanego projektu, maksymalnie 10 pkt),

2. Miasto dokona wyboru oferty która uzyska w sumie najwyższą liczbę punktów.

V. OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

1. Oferta Wykonawcy niezgodna z opisem i warunkami określonymi w niniejszym ogłoszeniu zostanie odrzucona.

2. O wyniku postępowania Zamawiający poinformuje każdego Oferenta, który złożył ofertę oraz poprzez umieszczenie informacji na własnej stronie internetowej.

VI. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA I INFORMACJE

1. W uzasadnionych przypadkach Miasto może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść ogłoszenia i załączników. Dokonaną zmianę niezwłocznie zamieszcza się na stronie internetowej.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

3. Wszystkie załączniki w wersji elektronicznej dostępne są na stronie www.bip.ostrowmaz.pl w zakładce: Informacje Burmistrza Miasta> Ogłoszenia i Obwieszczenia.

VII. KONTAKT

Informacje dotyczące konkursu można uzyskać od:

1) Pani Danuty Włodarczyk, tel. (29) 679-54-57 lub e-mail dwlodarczyk@mzojo@ostrowmaz.pl

2) Pani Marzeny Grabowskiej, Pana Michała Kazimierskiego, tel. (29) 679-54-33 lub e-mail: zzp@ostrowmaz.pl

Do pobrania:

1. Ogłoszenie o konkursie (PDF)

2. Zarządzenie (PDF)

3. Regulamin Konkursu (PDF)

4. Formularz Ofertowy oraz Oświadczenie (DOC, PDF)

Wytworzył:
Bożena Szostak
(2015-08-11)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2015-08-11 15:38:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2015-08-11 16:04:09)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1531389