☰ Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Herb Ostrowi Mazowieckiej. Na zielonej tarczy heraldycznej poznogotyckiej umieszczona jest  zlota ostrzew z czterema sekami bocznymi z kazdej strony zmniejszajacymi sie ku gorze oraz zloty polksiezyc i gwiazda szesciopromienna.

Sobota 26.11.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wyprawka szkolna 2015 - informacja

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 938) uczniowie rozpoczynający naukę w klasach III szkoły podstawowej oraz w klasach IV techników, którzy znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej lub życiowej, będą mogli otrzymać w roku szkolnym 2015/2016 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników "Wyprawka szkolna".

Pomocą mogą zostać objęci również, bez względu na sytuację materialną i życiową, uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, pobierający naukę w szkołach dla dzieci i młodzieży z wyjątkiem klasy I, II i IV szkoły podstawowej, oraz klasy I gimnazjum.

Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym pobierający naukę w szkołach podstawowych, z wyjątkiem klasy IV, gimnazjach, z wyjątkiem klasy I, lub szkołach ponadgimnazjalnych mają możliwość uzyskania wsparcia finansowego nie tylko na zakup podręczników, ale również zakup materiałów edukacyjnych.

Wysokość dofinansowania przedstawia tabela - opublikowana przez Ministra Edukacji Narodowej https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/wyprawka-szkolna-20152016.html .

Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników należy składać w szkołach w terminie do dnia 10 września 2015 r.zgodnie z treścią Zarządzenia nr 98 / 2015 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna”).

W celu usprawnienia działań związanych z procedurą ubiegania się o dofinansowanie zakupu podręczników Miejski Zakład Obsługi Jednostek Oświatowych opracował:

1) wzory wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników oraz instrukcje ich wypełniania:

  • wniosek nr 1 dotyczy uczniów klasy III szkoły podstawowej oraz uczniów klasy IV technikum
  • wniosek nr 2 dotyczy uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, pobierających naukę w szkołach dla dzieci i młodzieży z wyjątkiem klasy I, II i IV szkoły podstawowej, oraz klasy I gimnazjum.

2) wzory tabel zawierające dane dotyczące uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy, które dyrektor szkoły powinien złożyć w Urzędzie Miasta Ostrów Mazowiecka / Miejskim Zakładzie Obsługi Jednostek Oświatowych - łącznie 4 tabele (§ 5 ust.1 rozporządzenia). Wersje (PDF, XLS)

Wytworzył:
Danuta Włodarczyk
(2015-08-18)
Udostępnił:
Kołodziej Artur
(2015-08-20 08:06:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Kołodziej Artur
(2015-08-20 09:00:39)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1560091