☰ Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Herb Ostrowi Mazowieckiej. Na zielonej tarczy heraldycznej poznogotyckiej umieszczona jest zlota ostrzew z czterema sekami bocznymi z kazdej strony zmniejszajacymi sie ku gorze oraz zloty polksiezyc i gwiazda szesciopromienna.

Niedziela 14.08.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Miasto Ostrów Mazowiecka

3 Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

Zaproszenie do składania ofert

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j.: Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) - art. 4 pkt 8.

Miasto Ostrów Mazowiecka zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na „Dostawę, montaż i wykonanie sieci telefonicznej w Budynku Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka”.

I. Opis i  zakres przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest:
  1. Wykonanie instalacji strukturalnej sieci telefonicznej z zastosowaniem okablowania YTKSY (o specyfikacji opisanej w załączniku nr 3) z Pośrednich  punktów Dystrybucyjnych (PD, PPD1, PPD2, PPD3, PPD4),  do punktów końcowych w pomieszczeniach mieszczących się na poziomie piwnicy, parteru i I piętra Urzędu Miasta. Zakończenie wykonanej sieci telefonicznej w punkcie dystrybucyjnym PD panelem krosowniczym typu rack max 1U – RJ11 24-portowym, a w punktach PPD1, PPD2, PPD3, PPD4 w istniejących 50-portowych panelach oraz w punktach końcowych gniazdami telefonicznym natynkowym w kategorii RJ-11 (Punkty końcowe oraz pośrednie punkty dystrybucyjne zostały oznaczone na mapach stanowiących załącznik nr 4), 
  2. Przygotowanie dokumentacji powykonawczej wraz ze schematem logicznym sieci oraz opisem połączeń. Trwałe opisanie wszystkich punktów końcowych sieci. Wykonana koncepcja przebiegu sieci telefonicznej musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego.
 2. Wykonawca udzieli gwarancji jakości na okres min. 5 lat na wykonaną sieć telefoniczną oraz  na okres min. 15 lat na okablowanie strukturalne.
 3. Termin wykonania zamówienia: W ciągu 21 dni od daty zwarcia umowy.
 4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia:

Należy wykazać się wykonaniem (w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) co najmniej dwóch usług polegających na wykonaniu prac z  zakresu instalacji sieci telefonicznych na kwotę min. 20.000 zł każda.

 1. Warunki płatności: przelew 21 dni, od wpływu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.
 2. W zaoferowanej cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia (w szczególności koszty dojazdów, zakupu niezbędnych materiałów i dostarczenia ich do siedziby Zamawiającego).
 3. Wzór umowy stanowi załącznik nr 5.

II. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Cena = 100%.

III. Przygotowanie oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem – liczy się data wpływu do Urzędu Miasta) w siedzibie Zamawiającego (Kancelaria Urzędu Miasta) na Formularzu Oferty - załącznik nr 1.

Do formularza należy dołączyć:

1) Foldery (prospekty) lub  inne podobne dokumenty zawierające nazwę i specyfikację techniczną (opis) oferowanych urządzeń,

2) Wykaz wykonanych, usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie (załącznik nr 2).

Oferta powinna być opakowana w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Dostawa, montaż i wykonanie sieci telefonicznej w Budynku Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka”.

Oferty należy składać do dnia 03.09.2015r. do godz. 11.00.

IV. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.09.2015r. o godz. 11.15, w pok. Nr 103.

V. Kontakt z Zamawiającym:

 1. w zakresie merytorycznym: Pani Beata Rewkowska – tel. (29) 679-54-23,
 2. w zakresie formalnym: Pani Marzena Grabowska,  Pan Michał Kazimierski, tel. (29) 679-54-33, e-mail: zzp@ostrowmaz.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego ogłoszenia (w tym zmiany terminu składania ofert) z uzasadnionych przyczyn (Wykonawca powinien regularnie odwiedzać niniejszą stronę BIP). Miasto Ostrów Mazowiecka nie może być pociągnięte do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez wykonawców w związku z przygotowaniem  i dostarczeniem oferty.

Załączniki do pobrania:

Zaproszenie do składania ofert PDF

Formularz Oferty (DOC, PDF)

Wykaz Usług (DOC, PDF)

Dokumentacja ZIP

Wzór Umowy PDF

 

 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2015-08-25)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2015-08-25 13:34:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2015-08-25 13:37:28)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1531389