Zarządzenie Nr 72/2015

Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 25 czerwca 2015r.

w sprawie określenia i wprowadzenia Regulaminu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Ostrów Mazowiecka oraz koordynacji kontroli zarządczej w miejskich jednostkach organizacyjnych

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 poz. 594 ze zm.), na podstawie art. 68 i art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.) oraz na podstawie Komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF Nr 15, poz. 84) zarządzam co następuje:

§ 1

Określam i wprowadzam Regulamin kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Ostrów Mazowiecka oraz koordynacji kontroli zarządczej w miejskich jednostkach organizacyjnych.

§2

Regulamin kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Ostrów Mazowiecka oraz koordynacji kontroli zarządczej w miejskich jednostkach organizacyjnych stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§3

Wykonanie Zarządzenia powierzam: Pierwszemu Zastępcy Burmistrza, Skarbnikowi, Sekretarzowi, Koordynatorowi Kontroli Zarządczej, naczelnikom i kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Miasta, dyrektorom i kierownikom miejskich jednostek organizacyjnych.

§4

Nadzór nad realizacją niniejszego Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Ostrów Mazowiecka.

§5

Traci moc Zarządzenie Nr 107/2010 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta w Ostrowi Mazowieckiej i jednostkach organizacyjnych Miasta oraz zasad jej koordynacji

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

/-/ Jerzy Bauer

Załącznik: Regulamin kontroli zarządczej

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2015-06-25)
Udostępnił:
Duda Michał
(2015-08-27 15:21:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Duda Michał
(2015-08-27 15:27:33)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki