Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej
ul. H. Trębickiego 10, 07-300 Ostrów Mazowiecka

ogłasza konkurs na kierownicze stanowisko urzędnicze

Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Wymagania niezbędne:

-  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

-  niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne  przestępstwo skarbowe,

- obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 ze zm.)

-  nieposzlakowana opinia,
-  wykształcenie wyższe,
-  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku, · 
-  minimum 5 letni staż pracy.

 

Wymagania dodatkowe:


-  znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem sportu i rekreacji w Ostrowi  

   Mazowieckiej

-  obsługa urządzeń biurowych,
-  znajomość ustawy: o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych,

   prawo zamówień  publicznych,   ustawy o sporcie, kodeksu postępowania administracyjnego,

   ustawy  o finansach publicznych,

 - umiejętności marketingowo – promocyjne oraz prowadzenia negocjacji,

 - dyspozycyjność, uczciwość, rzetelność, staranność, odpowiedzialność za realizowane zadania,     

    systematyczność i konsekwencja w działaniu, komunikatywność, dokładność.

 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:
 

 
- organizowanie pracy personelu i jego kontrola w celu zgodnego z przepisami funkcjonowania  

  MOSiR,
- przestrzeganie przepisów w celu prawidłowego wykonywania zadań statutowych MOSiR,
- dbałość o utrzymanie w należytym stanie sprzętu sportowego, urządzeń i obiektów rekreacyjno-

  sportowych oddanych do administrowania MOSiR,
- popularyzacja sportu, kultury fizycznej i rekreacji na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka,
- organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców miasta,
- pełnienie roli koordynatora w zakresie organizacji i rozwoju sportu, kultury fizycznej i rekreacji

  na terenie Miasta,
- podejmowanie działań na rzecz zapewnienia wykwalifikowanej kadry do prowadzenia zajęć

  rekreacyjnych i sportowych,
- współpraca z organizacjami pozarządowymi, dyrektorami firm, instytucji i szkół,
- zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy pracownikom MOSiR oraz

  bezpieczeństwa uczestnikom zajęć sportowych i widzom,
-  zapewnienie odpowiedniego zabezpieczenia mienia MOSiR przed kradzieżą bądź zniszczeniem,
- wykonywanie innych zadań wynikających z ustaw i aktów wykonawczych oraz podejmowanie

  działań wskazanych przez dyrektora MOSiR w celu właściwego funkcjonowania obiektów  

  MOSiR.

Warunki pracy na stanowisku
1. Miejsce świadczenia pracy: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej.
2. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy: 40 godzin tygodniowo, 8 godzin dziennie.
3. Praca przy komputerze powyżej 6 godzin dziennie.

Wymagane dokumenty
1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej

       własnoręcznie podpisany.
2. List motywacyjny, własnoręcznie podpisany.
3. Kserokopia dowodu osobistego.
4. Kwestionariusz osobowy. (DOC)
5. Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie.
6. Kserokopie świadectw pracy (bądź zaświadczenie z obecnego miejsca pracy),

       potwierdzające wymagany w ogłoszeniu staż pracy.
7. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.
8. Oświadczenia kandydata o:
a. posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw

       publicznych,
b. braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z

      oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
c. stanie zdrowia umożliwiającym wykonywanie obowiązków,
d. treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.) oraz ustawą dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 ze zm.)  

     

 

Oferty należy składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, ul. Warchalskiego 3,

07-300 Ostrów Mazowiecka w sekretariacie (drugie piętro, pokój nr 23) do dnia 21 września 2015r. z dopiskiem na kopercie: „Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej” wraz z podaniem imienia i nazwiska.

W przypadku przesłania ofert pocztą liczy się data stempla pocztowego.

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą rozpatrywane w postępowaniu rekrutacyjnym.

Z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny, o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub listownie.

Po przeprowadzonych rozmowach informacja o wyniku rekrutacji będzie umieszczona w BIP-ie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka (www.bip.ostrowmaz.pl),  na tablicy informacyjnej w siedzibie MOSiR Ostrów Mazowiecka oraz stronie internetowej MOSiR Ostrów Mazowiecka.

 

                                                             Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

                                                                        w Ostrowi Mazowieckiej

                                                                       /-/ Bartłomiej Pieńkowski

 

 Ostrów Mazowiecka 10 września 2015 r.

Wytworzył:
Bartłomiej Pieńkowski
(2015-09-10)
Udostępnił:
Kołodziej Artur
(2015-09-10 14:35:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Kołodziej Artur
(2015-09-10 14:41:13)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki