☰ Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Herb Ostrowi Mazowieckiej. Na zielonej tarczy heraldycznej poznogotyckiej umieszczona jest  zlota ostrzew z czterema sekami bocznymi z kazdej strony zmniejszajacymi sie ku gorze oraz zloty polksiezyc i gwiazda szesciopromienna.

Sobota 26.11.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15 /2015

z dnia 11.09.2015

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

07-300 Ostrów Mazowiecka

ul. Trębickiego 10

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

(art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.- Dz.U. z 2010 nr 113 poz. 759 ze zm.).

I. Zamawiający:

 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej ul. H. Trębickiego 10

 NIP: 759-14-77-110, REGON: 000330980, tel. 29 645 21 31

II. Przedmiot zamówienia:

 Przedmiotem zamówienia jest: sukcesywna dostawa wody w pojemnikach – baniakach 18,9 l wraz usługą wynajmu dystrybutorów grzewczo - chłodzących z możliwością wyłączenia tej funkcji.

 Szczegółowy opis i wykaz ilości stanowi Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego Nr 9/ZC/2015.

 III. Zakres zamówienia:

Zakres obejmuje zakup i dostawę.

 IV. Termin wykonania zamówienia i warunki płatności:

 1. Termin realizacji zamówienia: zamówienie realizowane w ciągu 15 miesięcy z dostawami wg bieżących potrzeb, średnio jeden raz w miesiącu.

 2. Płatność nastąpi przelewem w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury VAT na wskazany rachunek bankowy.

V. Opis sposobu przygotowania oferty:

 1. Oferta powinna zawierać cenę netto, brutto, stawkę VAT , wypełniona czytelnie, trwale, bez skreśleń (maszynowo lub ręcznie).

 2. Oferta powinna być sporządzona na druku ” Zapytanie ofertowe”(zał. Nr 3 Regulaminu) do pobrania w siedzibie lub na stronie internetowej Zamawiającego www.mosir.ostrowmaz.pl oraz na stronie BIP Ostrów Mazowiecka. Do oferty dołączyć należy specyfikację cenową (załącznik Nr 1 do zapytania Nr 9/ZC/2015 do pobrania na stronie Zamawiającego www.mosir.ostrowmaz.pl oraz na stronie BIP Ostrów Mazowiecka)

3. Do oferty powinno być dołączone oświadczenie , że Oferent zapoznał się z treścią ogłoszenia i w pełni je akceptuje (do pobrania w siedzibie lub na stronie internetowej Zamawiającego www.mosir.ostrowmaz.pl oraz na stronie BIP Ostrów Mazowiecka)

4. Do oferty należy dołączyć dokumenty dopuszczające wodę do sprzedaży.

5. Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową Wykonawcy, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres siedziby Wykonawcy, numer telefonu, numer NIP, podpisana czytelnie przez Wykonawcę.

VI. Miejsce oraz termin składania ofert:

1. Ofertę należy dostarczyć pocztą lub osobiście na adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Warchalskiego 3 do sekretariatu do dnia 24.10.2015 r. do godz. 16:00.

2. Oferta powinna być złożona w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta na dostawę wody źródlanej”

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.10.2015 r. w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji ul. Warchalskiego 3 o godzinie 12 : 00 w pokoju nr 22.

4. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zastrzega sobie prawo do unieważnienia procedury bez podania przyczyn.

VII. Ocena ofert:

 Zamawiający dokona oceny ważnych ofert komisyjnie na podstawie następujących kryteriów:

 1. najniższa cena – 100%

 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający umieści ogłoszenie na stronie internetowej www.bip.ostrowmaz.pl, www.mosir.ostrowmaz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

 3. Złożenie niekompletnej oferty skutkuje jej odrzuceniem.

V III. Kontakt z Wykonawcą

 Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcą jest:

 1. w zakresie merytorycznym: Bogumiła Serowiecka tel. 29 645 21 21

 2. w zakresie formalnym: Anna Kordek tel. 29 645 21 37

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

Specyfikacja cenowa

Oświadczenie


WYJAŚNIENIE I ZMIANY TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

dotyczy: Zapytania ofertowego na zakup i dostawę wody źródlanej w pojemnikach – baniakach 18,9 l wraz z usługą wynajmu dystrybutorów grzewczo-chłodzących z możliwością wyłączenia tej funkcji.

 

Zamawiający: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej ul. Trębickiego 10.

 

Nr sprawy: 9/ZC/2015.

 

Wyjaśnienie:

Uprzejmie informuję, że w formularzu „Zaproszenie do składania ofert”na zakup i dostawę wody pkt VI ppkt 1 pojawił się błąd związany z niedopatrzeniem: omyłkowo wpisano złą datę składania ofert 24.10.2015 r. zamiast 24.09.2015 r., oraz ppkt 3 - zła data otwarcia ofert – 25.10.2015 r. zamiast 25.09.2015 r.

 

Dotychczasowe brzemienie:

 

VI. Miejsce oraz termin składania ofert:

1. Ofertę należy dostarczyć pocztą lub osobiście na adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Warchalskiego 3 do sekretariatu do dnia 24.10.2015 r. do godz. 16:00.

2. Oferta powinna być złożona w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta na dostawę wody źródlanej”

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.10.2015 r. w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji ul. Warchalskiego 3 o godzinie 12 : 00 w pokoju nr 22.

4. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zastrzega sobie prawo do unieważnienia procedury bez podania przyczyn.

 

W związku z powyższym pkt VI otrzymuje brzmienie:

 

VI. Miejsce oraz termin składania ofert:

1. Ofertę należy dostarczyć pocztą lub osobiście na adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,

07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Warchalskiego 3 do sekretariatu do dnia 29.09.2015 r. do godz. 16:00.

2. Oferta powinna być złożona w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta na dostawę wody źródlanej”

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.09.2015 r. w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji ul. Warchalskiego 3 o godzinie 12 : 00 w pokoju nr 22.

4. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zastrzega sobie prawo do unieważnienia procedury bez podania przyczyn.

 

Pozostała treść oferty pozostaje bez zmian.

 

W załączeniu poprawiona treść formularza.

 

 

Wytworzył:
Bartłomiej Pieńkowski
(2015-09-11)
Udostępnił:
Duda Michał
(2015-09-14 12:29:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Kołodziej Artur
(2015-09-30 15:59:28)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1560091