Miasto Ostrów Mazowiecka

3 Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

Zaproszenie do składania ofert

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) - art. 4 pkt 8

Miasto Ostrów Mazowiecka zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy odcinka ulicy Orzeszkowej i budowy miejsc postojowych wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę.

 I. Szczegółowy opis przedmiotu i zakres zamówienia:

1. W zakresie przedmiotu zamówienia należy Opracować kompletną dokumentację projektową i kosztorysową budowy odcinka ulicy Orzeszkowej i budowy miejsc postojowych wzdłuż ulicy Orzeszkowej oraz pomiędzy Przedszkolem Publicznym nr 2 a ulicą Sikorskiego (zgodnie z załączonym schematem, około 140m), wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę.

2. Dokumentacja projektowa powinna uwzględniać:

 1. zaznaczenie granic pasa drogowego (zgodnie z własnościami Miasta Ostrów Mazowiecka) i projektowanie w tych granicach,
 2. zaprojektowanie jezdni z uwzględnieniem wszystkich wlotów ulic i wjazdów, oraz miejsc postojowych wzdłuż ulicy Orzeszkowej i pomiędzy Przedszkolem Publicznym nr 2 a ul. Sikorskiego,
 3. wykonanie geometrii ulicy zgodnie z postanowieniami obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w Ostrowi Mazowieckiej,
 4. przebudowę infrastruktury technicznej tj. budowę brakujących sieci: należy przewidzieć regulację istniejących urządzeń podziemnych, budowę kanalizacji deszczowej z włączeniem do ul. Sielskiej.

3. Dokumentacja powinna zawierać:

1) projekty budowlano – wykonawcze:

 1. branża drogowa- (6 egz.),
 2. branża sanitarna- (6 egz.),

2) projekt stałej organizacji ruchu- 4 egz.,

3) przedmiar robót (na poszczególne branże) - 2 egz.,

4) kosztorysy inwestorskie (na poszczególne branże) - 2 egz.,

5) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (na poszczególne branże) - 2 egz.,

6) informacje BiOZ – 2 egz.,

7) mapę do celów projektowych,

8) mapę ewidencyjną z oznaczeniem zakresu robót.

9) dokumentację geologiczną – 2 egz.

10) uwzględnienie ewentualnej wycinki drzew kolidujących z uzyskaniem wymaganych parametrów drogi lub ich zabezpieczenia,

11) wymagane opinie, ekspertyzy, uzgodnienia właściwych organów, pozwolenia i inne niezbędne do  uzyskania decyzji administracyjnych oraz warunki techniczne wymagane dla przedmiotu umowy wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowę,

12) inne opracowania niezbędne do uzyskania rezultatu umowy.

4. Zamawiający wymaga, aby:

 1. dokumentacja była sporządzona i przekazana w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej na płycie CD - część opisowa, rysunki w formacje PDF, kosztorysy w formie edytowalnej,
 2. dokumentacja stanowiąca przedmiot umowy była zaopatrzona w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, że jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i że zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,
 3. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, o którym mowa wyżej stanowiły integralną część przedmiotu odbioru,

5. Obowiązki Wykonawcy są określone szczegółowo w projekcie umowy (Załącznik nr 3).

Uwaga!

Przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca uzgodni z Zamawiającym proponowany przedmiot zamówienia w zakresie przebiegu ulicy, konstrukcji nawierzchni, zakresu projektowania koniecznych sieci i przyłączy oraz przebudowy ewentualnych kolizji.

Kosztorysy inwestorskie należy opracować w oparciu o:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389).

Dokumentację projektową oraz kosztorysy nakładcze należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego – (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1129).

Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych powinny zawierać zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót należy opracować w oparciu o Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

II. Warunki udziału w postępowaniu

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego muszą dysponować osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia:

Zamawiający wymaga dysponowania projektantami branży drogowej i sanitarnej, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j.: Dz.U. z 2013, poz.1409 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 1278 ze zm.) wraz z opłaconymi składkami ubezpieczenia we właściwej Izbie Samorządu Zawodowego.

Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im kwalifikacje zawodowe uprawniające do projektowania w danej specjalności nabyte w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, stosownie do przepisu art. 12 a ustawy Prawo budowlane oraz przepisów ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394).

Na etapie składania ofert weryfikacja powyższego warunku nastąpi na podstawie oświadczenia (Zał. Nr 2). Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca przedstawi kserokopie dokumentów (poświadczone za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem Wykonawcy) potwierdzające spełnienie warunku dysponowania projektantami branży drogowej i sanitarnej, wraz z opłaconymi składkami ubezpieczenia we właściwej Izbie Samorządu Zawodowego.

III. Termin wykonania zamówienia: do 15.12.2015 r.

IV. Warunki płatności: przelew 21 dni, od wpływu prawidłowo wystawionej faktury.

V. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Najniższa cena=100%.

VI. Przygotowanie i złożenie oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem – liczy się data wpływu do Urzędu Miasta) w siedzibie Zamawiającego (Kancelaria Urzędu Miasta) na formularzu ofertyzałącznik nr 1 do zapytania. Do formularza należy dołączyć:

 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Zał. Nr 2) (w szczególności dysponowaniu projektantami branży drogowej i sanitarnej zgodnie z ustawą Prawo Budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wraz z opłaconymi składkami ubezpieczenia we właściwej Izbie Samorządu Zawodowego.

Oferta powinna być opakowana w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy odcinka ulicy Orzeszkowej oraz budowy miejsc postojowych wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę”.

(Prosimy nie zamieszczać na kopercie nazwy i adresu Wykonawcy).

Oferty należy składać do dnia 28.09.2015 r. do godz. 11.00.

VII. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.09.2015 r. o godz. 11.15, pok. Nr 103.

VIII. Kontakt z Wykonawcą:

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami jest:

 1. w zakresie merytorycznym: Pan Janusz Borawski, tel. (29)679-54-64
 2. w zakresie formalnym: Pani Marzena Grabowska, Pan Michał Kazimierski, tel.(29)679-54-33, zzp@ostrowmaz.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego ogłoszenia (w tym zmiany terminu składania ofert) z uzasadnionych przyczyn (Wykonawca powinien regularnie odwiedzać niniejszą stronę BIP). Miasto Ostrów Mazowiecka nie może być pociągnięte do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez wykonawców w związku z przygotowaniem  i dostarczeniem oferty.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym PDF

2. Formularz Oferty (DOC, PDF)

3. Oświadczenie (DOC, PDF)

4. Wzór Umowy PDF

5. Szkic z lokalizacją proponowanej budowy JPG

 

Wytworzył:
Zbigniew Chrupek
(2015-09-17)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2015-09-18 14:14:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2015-09-18 14:19:37)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki