Miasto Ostrów Mazowiecka

3 Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

Zaproszenie do składania ofert

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) - art. 4 pkt 8

Miasto Ostrów Mazowiecka zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na Przewóz na trasie Ostrów Mazowiecka - Zuzela uczniów niepełnosprawnych i jednego opiekuna w roku szkolnym 2015/2016 tj. od dnia 01 października 2015 do dnia 24 czerwca 2016r.

I. Opis i zakres przedmiotu zamówienia:

  1. Przedmiotem zamówienia jest przewóz ok. 13 uczniów niepełnosprawnych, 2 uczniów niepełnosprawnych  z Małkini Górnej i jednego opiekuna na trasie Ostrów Mazowiecka, ul. Trębickiego 10 (parking przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji) – Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zuzeli (gm. Nur), (dwa przejazdy dziennie w obie strony -  około 123 km) w roku szkolnym 2015/2016r.,od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni wolnych od zajęć lekcyjnych, o czym będzie informował opiekun. (Szczegółowe informacje zawarte są we wzorze umowy).
  2. Wykonawca musi posiadać ważną licencję na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób oraz obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody związane z wykonywaną usługą przewozową. Przed zawarciem umowy Wykonawca przedstawi kopie dokumentów potwierdzających spełnianie ww. warunków.
  3. Wykonawca musi świadczyć usługę ze szczególną starannością i troską o życie i zdrowie pasażerów niepełnosprawnych Wykonawca musi zapewnić sprawność techniczną pojazdów służących do wykonania usługi. Pojazdy muszą spełniać wszelkie wymagania techniczne bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  4. Proponowana w ofercie cena ma uwzględniać wszystkie koszty techniczne i osobowe wynikające ze świadczonej usługi.
  5. Z wybranym Wykonawcą zostaną zawarte umowy (odrębnie dla Miasta Ostrów Mazowiecka oraz każdej z Gmin realizujących porozumienie). Zaoferowana przez Wykonawcę kwota za jeden dzień wykonywanej usługi zostanie rozdzielona pomiędzy Miasto i Gminy (proporcjonalnie do liczby dowożonych uczniów oraz liczby przejechanych kilometrów).
  6. Faktury/rachunki za faktycznie zrealizowane usługi przewozowe, będą wystawiane po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego.

II. Termin wykonania zamówienia: Od dnia 01.10.2015 do dnia 24.06.2016 roku.

III. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Najniższa cena za jeden dzień wykonywanej usługi.

IV. Przygotowanie i złożenie oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem – liczy się data wpływu do Urzędu Miasta) w siedzibie Zamawiającego (Kancelaria Urzędu Miasta) na formularzu ofertyzałącznik nr 1 do zapytania.

Oferta powinna być opakowana w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Przewóz na trasie Ostrów Mazowiecka – Małkinia – Zuzela uczniów niepełnosprawnych i jednego opiekuna w roku szkolnym 2015/2016”

(Prosimy nie zamieszczać na kopercie nazwy i adresu Wykonawcy).

Oferty należy składać do dnia 29.09.2015r. do godz. 11.00.

V. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka w dniu 29.09.2015r.o godz. 11.20, pok. Nr 103.

VI. Kontakt z Wykonawcą:

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

  1. Pani Dorota Ambroziak - Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Spraw Społecznych, Kultury i Sportu w Urzędzie Miasta Ostrów Mazowiecka, tel.: (29)679-54-53, Pani Lidia Runo – Inspektor ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii, integracji społecznej tel.: (29)679-54-63.
  2. Pani Marzena Grabowska Pan Michał Kazimierski, tel. (29)679-54-33, e-mail: zzp@ostrowmaz.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego ogłoszenia (w tym zmiany terminu składania ofert) z uzasadnionych przyczyn (Wykonawca powinien regularnie odwiedzać niniejszą stronę BIP). Miasto Ostrów Mazowiecka nie może być pociągnięte do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez wykonawców w związku z przygotowaniem  i dostarczeniem oferty.

Załączniki:

Zaproszenie do składania ofert PDF

Formularz Oferty (PDF, DOC)

Wzór Umowy PDF

 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2015-09-23)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2015-09-23 12:54:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2015-09-23 13:10:08)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki