Miasto Ostrów Mazowiecka

3 Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

Zaproszenie do składania ofert

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) - art. 4 pkt 8.

Miasto Ostrów Mazowiecka zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na dostawę i nasadzenie na terenach miasta Ostrów Mazowiecka sadzonek drzew i krzewów ozdobnych.

I. Opis przedmiotu i zakres zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i nasadzenie na terenach miasta Ostrów Mazowiecka 41 sadzonek drzew ozdobnych i 12 m2 krzewów ozdobnych (25 szt.), według wymienionego asortymentu:
  • 7 sadzonek  platana klonolistnego (Platanus x hispanica) – nasadzenie na terenie Parku nad Stawem: ul. 3 Maja, Parkowa, Trębickiego,
  • 34 sadzonki graba pospolitego, pokrój kolumnowy (Carpinus betulus z odmiany Frans Fontaine) –nasadzenie w pasie drogowym ul. Brokowskiej,
  • 25 sadzonek krzewów ozdobnych (5 sztuk Berberys thumgegi ,,Aura”, 5 sztuk Berebrys thumbegi ,,Bagatela’, 5 sztuk pigwowca Chaenomeles susperba ,,Nikoline”,  5 szt pigwowca Cotoneaster horizontalis, 5 sztuk Forsthia ,,Maluch”) – nasadzenie na skwerze zieleni u zbiegu ulic Prusa i Jagiellońskiej.
 2. Sadzonki drzew muszą spełniać następujące wymagania:
  • materiał roślinny zdrowy, przystosowany do nasadzeń miejskich, pień prosty o obwodzie 12-14 cm (pomiar na wysokości 130 cm), wysokość sadzonki na wysokości pnia co najmniej 170 cm, korona prawidłowo uformowana, charakterystyczna dla gatunku, system korzeniowy prawidłowo wykształcony. Materiał ma pochodzić ze szkółki, w której był regularnie szkółkowany w gruncie co 2-4 lata lub w pojemniku co 1-2 lata.
  •  każda sadzonka drzewa ma być umieszczona w oddzielnym pojemniku lub donicy, zabezpieczona na czas transportu przed uszkodzeniem i niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.
 3. Sadzonki krzewów musza spełniać następujące warunki:
  • materiał roślinny zdrowy, wysokość sadzonki  min 60 cm lub powierzchnia krzewu 40-60 cm, Materiał ma pochodzić ze szkółki, w której był regularnie szkółkowany w gruncie co 2-4 lata lub w pojemniku co 1-2 lata.
  • Każda sadzonka krzewu ma być umieszczona w oddzielnym pojemniku lub donicy, zabezpieczona na czas transportu przed uszkodzeniem i niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.
 4. W zakres prac będących przedmiotem zamówienia wchodzą następujące czynności:
  • zakup i dostawa sadzonek,
  • wykopanie dołków o wym. 70 x 70cm z zaprawieniem do połowy ziemią żyzną,
  • posadzenie drzew z ustawieniami i opalikowaniem 3 kołkami o wymiarach 170/7cm,
  • posadzenie krzewów w przygotowane i zaprawione ziemią żyzną dołki, 
  • wykonanie miski wokół posadzonych drzew i krzewów, zasilenie i podlanie,
  • zabezpieczenie drzew i krzewów przed zniszczeniem przez zwierzęta (osłona).
 5. Termin wykonania zamówienia: do 31 października 2015 roku.
 6. Zaoferowana cena musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia (w tym koszty dostawy do miejsc wskazanych przez Zamawiającego).
 7. Warunki płatności: przelew 14 dni, od wpływu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.

II. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Najniższa cena =100%.

III. Przygotowanie oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem – liczy się data wpływu do Urzędu Miasta) w siedzibie Zamawiającego (Kancelaria Urzędu Miasta) na formularzu oferty – załącznik nr 1 do zapytania. Do formularza należy dołączyć:

 1. oświadczenie o posiadaniu odpowiedniego doświadczenia i sprzętu niezbędnego do wykonania zamówienia (załącznik nr 2).

Oferta powinna być opakowana w jednej kopercie, zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Oferta na dostawę i nasadzenie na terenach miasta Ostrów Mazowiecka sadzonek drzew i krzewów ozdobnych”.

Oferty należy składać do dnia 01.10.2015r.  06.10.2015r. do godz. 11.00.

IV. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.10.2015r. 06.10.2015r. o godz. 11.15, pok. Nr 103.

V. Kontakt z Zamawiającym:

 1. w zakresie merytorycznym: Pani Aleksandra Renik, tel. (29)679-54-38,
 2. w zakresie formalnym: Pani Marzena Grabowska, Pan Michał Kazimierski, tel.(29)679-54-33, zzp@ostrowmaz.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego ogłoszenia (w tym zmiany terminu składania ofert) z uzasadnionych przyczyn (Wykonawca powinien regularnie odwiedzać niniejszą stronę BIP). Miasto Ostrów Mazowiecka nie może być pociągnięte do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez wykonawców w związku z przygotowaniem  i dostarczeniem oferty.

Załączniki:

Zaproszenie do składania ofert PDF

Formularz Oferty (PDF, DOC) Poprawiony w dniu 30.09.2015

Oświadczenie (PDF, DOC) Poprawiony w dniu 30.09.2015

Wzór Umowy PDF

Mapki ZIP


Ostrów Mazowiecka, dnia 30.09.2015r.

POWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI OGŁOSZENIA I ZAŁĄCZNIKÓW

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 30.09.2015r. Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu oraz załączników:

1) w sekcji nr III i IV zmieniono daty składania i otwarcia ofert:

Jest: "01.10.2015r.", a powinno być: "06.10.2015r.";

2) Zmieniono treść Formularza Oferty oraz Oświadczenia.

Pozostała treść ogłoszenia pozostaje bez zmian.

 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2015-09-23)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2015-09-24 12:48:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2015-09-30 09:36:44)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki